Skip til primært indhold

Harteværket

Målet i projekt “Harteværket” var at styrke unges interesse og kompetencer i naturfag gennem mere produktorienterede undervisningsforløb, hvor eleverne fik større medansvar for den konkrete undervisning. Forventningerne til projektet har for det første været, at et øget medansvar og inddragelse i arbejdet med naturfagsemner gennem undervisningsforløbene på Harteværket skulle resultere i, at eleverne skulle opnå større interesse for scienceområdet.

For det andet at elevernes arbejde med egne spørgsmål skulle føre til øget mestring af science, hvilket igen vil føre til større interesse og motivation for science området.​ Derudover skulle projekt Harteværket bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

 • 12 undervisningsforløb ud fra en STEM/IBSE tilgang
 • Inddragelse af ung-til-Ung undervisning
 • At undervisningsforløbene er tilgængelige på www.astra.dk samt www.hartevaerket.dk
 • Afholdelse af 8 inspirations- og netværksmøder samt en afsluttende konference
 • Formidling af projekterfaringer på nationale uddannelseskonferencer (BigBang, Læringsfestival, DM i Skills, Fredericia 2016

Resultater

Gennem projektet er der blevet udarbejdet 12 undervisningsforløb til forskellige trin. 1 forløb er tiltænkt indskolingselever, 4 forløb er tiltænkt mellemtrinnet, 4 forløb er tiltænkt udskolingen og 3 forløb er tiltænkt elever på ungdomsuddannelser. Undervisningsforløbene er frit tilgængelige på Harteværkets hjemmeside, ligesom fysiske materialer til forløbene er tilgængelige på Harteværket.

Der er med succes blevet afholdt 8 fælles inspirations- og netværksmøder i løbet af projektet med deltagelse af cirka 30 antal lærere fra grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark.

Den mest centrale læring fra projektet, er at mere undersøgelsesorienterede undervisningsformer med inddragelse af et fungerende vandkraftværk med stor succes kan anvendes til at motivere elevers interesse for naturfag på såvel grundskole- som ungdomsuddannelsesniveau.

De involverede lærere har i høj grad forsøgt at tage den mere undersøgelsesorienterede undervisningsform til sig, om end det for nogle har været svært at overlade kontrollen til eleverne.

Effekten på elevniveau fremstår som begrænset – om end positiv. De kvalitative resultater fra casebesøg, observation og interview indikerer, at det gør en forskel i forhold til elevernes motivation og forståelse at arbejde med problemstillinger i virkeligheden – men at denne viden kun forankres hos eleverne, hvis der før og efter besøget gøres en stor indsats for at inddrage læringer fra besøget i undervisningen.

Parter

 • Harteværket
 • Munkensdam Gymnasium
 • Hansenberg
 • TREFOR
 • Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL)
 • Kolding Kommune
 • Insero

Periode og tilsagn 


Projektet blev gennemført i perioden 1. juni 2016 – 1. juli 2018. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.304.928 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V