Skip til primært indhold

Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab

Frivillige hænder gør en forskel

Aktivt medborgerskab er en del af kernen i velfærdssamfundet. At yde en frivillig indsats kan betyde meget, både for den som nyder godt af den frivillige indsats, og for den som udfører indsatsen.

I Region Syddanmark oplever vi, at frivillige bidrager med noget særligt til regionens borgere – hvad enten det drejer sig om et lyttende øre, en hjælpende hånd eller kontakt til en erfaren person med samme sygdom.

Den frivillige indsats erstatter ikke medarbejdernes professionelle pleje, behandling og omsorg, men tilfører ekstra værdi til glæde for borgere, medarbejdere og de frivillige selv.

I Region Syddanmark har vi rigtig gode erfaringer med at samarbejde med frivillige, foreninger og organisationer. De frivillige indsatser er i høj grad værdsat, både af de borgere, der er indlagt på vores sygehuse og i psykiatrien og af de, der bor på vores sociale centre. Men også de borgere, der har oplevet at få hjælp af en frivillig akuthjælper, eller som nyder godt af en frivillig indsats på et hospice, udtrykker stor taknemmelighed.

Vi ønsker, at frivillige uden problemer kan yde en indsats på tværs af sektorgrænserne til glæde for de, der modtager hjælpen, og for de frivillige selv.

I Region Syddanmark ser vi derfor store perspektiver i et tættere samarbejde med de syddanske kommuner og praktiserende læger om at styrke borgernes glæde af den frivillige indsats.

Region Syddanmark er borgernes og patienternes region, og vi prioriterer samarbejdet med frivillige højt. Derfor er vi også parate til at investere tid og ressourcer i frivillige og i frivillighed. Det skal denne politik for frivillighed og medborgerskab være med til at understøtte via fem over-ordnede principper.

Med venlig hilsen

Stephanie Lose,
Regionsrådsformand,
Region Syddanmark

1. Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark

I Region Syddanmark tager vi godt imod de frivillige og sørger for, at den frivillige indsats foregår i faste og trygge rammer.

Det er nemt at blive frivillig i Region Syd-danmark, og vi er fleksible i forhold til frivilliges ønsker og behov. Samtidig værner vi om de frivillige, så de udelukkende har med frivillige indsatser at gøre, som ligger inden for deres kompetencer og personlige grænser.

De frivillige føler sig velkomne og mærker, at de er værdsatte. De oplever, at de gør en forskel – både for borgere og medarbejder.

2. Frivillige indgår som en naturlig del af hverdagen

I Region Syddanmark er kulturen præget af engagement og naturlighed, når det gælder frivillighed. De frivillige er dér, hvor borgerne kan få glæde af deres indsats, og hvor de frivillige selv føler, at de kan gøre en forskel.

Vi sætter pris på den frivillige indsats og tager med glæde imod den hånd, frivillige rækker. Vi anerkender de frivillige og tager aldrig en frivillig indsats for givet.

Ledelsen går forrest i samarbejdet med de frivillige, og der er en naturlig og gensidig respekt imellem de parter, som er involveret i en frivillig indsats – ledere så vel som medarbejdere, frivillige, patienter og borgere. 

3.  Frivillighed har mange former

I Region Syddanmark har vi en levende frivilligkultur, som hele tiden udvikler sig og går nye veje.

Vi er åbne for gode idéer, som tager udgangspunkt i lokale ønsker, forhold og behov. Idéerne kan opstå blandt medarbejdere og ledere, men også hos borgere, patienter, foreninger, organisationer og frivillige medborgere.

Vi er opsøgende i forhold til nye samarbejdsrelationer, både når det drejer sig om foreninger, organisationer og frivillige, som ikke er tilknyttet en forening eller organisation, og vi kaster os gerne ud i nye frivillige initiativer.

4. Frivillige bevæger sig frit på tværs af region og kommuner

I Region Syddanmark gør vi en indsats for at styrke samarbejdet mellem de forskellige sektorer, og vi tager medansvar for, at den frivillige kan bevæge sig frit på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis.

Den frivillige skal have mulighed for at være en gennemgående støtte for borgeren, både når borgeren er til tjek hos lægen, indlagt på sygehuset, og når borgeren er hjemme igen. Dermed kan den frivillige spille en rolle i hele borgerens liv – både før, under og efter kontakten med regionen – hvis borgeren og den frivillige ønsker det.

Frivillige, der har fri bevægelighed på tværs af sektorer, kan være en støtte i overgangene mellem sygehus, kommunale tilbud og eget hjem, og de kan dermed bidrage til et mere sammenhængende forløb for borgeren. 

5. Frivillighed bidrager til lighed i sundhed

Der er ulighed i sundhed, fordi mennesker har forskellige livsvilkår og forudsætninger for at tage imod behandling og få gavn af den.

I Region Syddanmark mener vi, at frivillige bidrager til større lighed i sundhed ved at være en støtte og skabe tryghed for de borgere, der er i en sårbar situation.

Vi sørger derfor så vidt muligt for, at borgere i en sårbar situation bliver mødt af en frivillig indsats, som ikke blot tager udgangspunkt i deres diagnose, men som også matcher deres livssituation.

Samtidig er vi opmærksomme på og respekterer, at ikke alle ønsker at få en håndsrækning af en frivillig. 

Læs mere på regionens hjemmeside under www.regionsyddanmark.dk/frivillighed

Baggrund

Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske og omfatter sundheds-, social- og psykiatriområdet samt det præhospitale område. En arbejdsgruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, frivillige og nøglemedarbejdere i den syddanske organisation står bag arbejdet med politikken.

Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab er i tråd med Region Syddanmarks Sundhedsvision og pejlemærker og undervejs i processen er både frivillige, foreninger samt politikere og brugerrådsrepræsentanter inddraget.

Regionsrådet har på møde den 28.10.2019 vedtaget politikken.

APPFWU01V