Skip til primært indhold

Vejledning til ansøgning af Kulturpuljen

Denne vejledning er til dig, som ønsker at søge kulturpuljen. Her kan du få et overblik over, om du er en støtteberettiget ansøger, hvilke udgiftstyper du kan søge støtte til, hvilke krav og kriterier dit projekt vurderes efter. Du kan også se regler om revision og markedsafsøgning.

Når du søger kulturpuljen, skal du benytte ansøgningsskemaet og budget- og regnskabsskemaet på Region Syddanmark hjemmeside. I selve ansøgningsskemaet skal du bl.a. udfylde en række afsnit som omhandler generelle informationer, oplysninger om ansøger, oplysninger om projektet – og uddybe, hvordan dit projekt opfylder krav og kriterier til puljen. Der er i ansøgningsskemaet uddybende hjælpetekster i hvert af emnerne. Du kan finde ansøgningsskema og budget- og regnskabsskemaet her.

I nærværende vejledning giver vi dig et overblik over nogle centrale områder, du som ansøger skal forholde dig til.

Der er kun én aktør/ansøger, der kan være ansvarlig for ansøgningen og projektets økonomi. Der kan dog være flere partnere i projektet. Kulturinstitutioner, organisationer, foreninger, højskoler, kommuner m.v. kan søge.

Enkeltpersoner og private virksomheder kan ikke søge puljen.

For at hjælpe dig indeholder budgetskemaet en række forslag til udgiftslinjer, som et kulturprojekt typisk kan indeholde. Du skal anvende Region Syddanmarks budget- og regnskabsskema og vedlægge det som bilag til ansøgningen. Skemaet kan hentes på Region Syddanmarks hjemmeside her.

Fra Region Syddanmarks kulturpulje er det blandt andet muligt at søge midler til:

Løn, honorar til kunstnere og andre, kost og logi, transport, leje af lokaler, leje af udstyr, materiel mv., markedsføring, rettighedsudgifter (KODA mm.), forsikring, undervisningsmaterialer, formidlingsmaterialer samt revision (obligatorisk).

Hvis du overvejer at søge om midler til en udgiftstype, som ikke er omfattet af skemaets budgetlinjer, skal du kontakte kulturteamet.

Vær desuden opmærksom på, at kun støtteberettigede udgifter kan medregnes i budgetskemaet. Du skal således afholde ikke-støtteberettigede udgifter for andre midler.

Der kan ikke søges midler til:

• Vedvarende drift af kulturinstitutioner eller kulturaktiviteter.
• Blivende anlæg (fx teknisk udstyr, fysiske anlæg, blivende kunstværker- og kunstinstallationer mv.)

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte kulturteamet.

Der er ikke fastlagt beløbsrammer for, hvor meget eller hvor lidt der kan søges fra kulturpuljen. Det er muligt at søge op til 100 % finansiering af de støtteberettigede udgifter, men det vurderes positivt, såfremt projektet også har egenfinansiering og finansiering fra andre kilder.

Her kan du se oplysninger om de projekter som tidligere har modtaget støtte fra kulturpuljen, herunder hvor stort et tilsagn de enkelte projekter har modtaget.

I ansøgningsskemaet finder du et afsnit om krav og kriterier til projekter. Her skal du beskrive og begrunde, på hvilken måde dit projekt understøtter og bidrager til implementeringen af den regionale udviklingsstrategi.

Det er et krav, at det ansøgte kulturprojekt understøtter implementeringen af den regionale udviklingsstrategi ”Sammen om fremtidens Syddanmark”. Strategien kan ses her (PDF).

I ansøgningsskemaet skal du beskrive og begrunde, hvordan dit ansøgte kulturprojekt understøtter og bidrager til implementeringen af strategien. Dit projekt kan spille ind i én eller flere af de fire visioner i strategien:

• Et grønt og bæredygtigt Syddanmark

Fx kulturprojekter, som (også) har fokus på at fremme bæredygtigt forbrug og cirkulær økonomi og bidrager til at adressere klimakrisen

• Et kompetent og innovativt Syddanmark

Fx igangsættelse af nyskabende og innovative tiltag inden for kulturlivet, og tiltag, som tilvejebringer ny viden, som kan hjælpe kulturaktørers virke og udvikling

• Et sundt Syddanmark i trivsel

Fx bruge kulturen til at fremme fællesskaber, kulturen som en løftestang til at øge trivsel blandt unge, at koble kultur og natur til initiativer, som fremmer sundhed både fysisk og mentalt

• Et sammenhængende og attraktivt Syddanmark

Fx kulturelle tiltag til at understøtte udvikling i hele regionen – at styrke fællesskaber, styrke attraktivitet i yderområderne, mv. og som løftestang for at adressere samfundsudfordringer (mistrivsel, klimakrise o.a.),

Ansøgninger til kulturpuljen bliver vurderet ud fra puljens 6 kriterier. Nedenfor kan du dels i skemaet se kriterierne med forklaring i oversigtsform, og dels en uddybning af, hvad du i dit projekt kan lægge vægt på for at blive vurderet bedst muligt.

Projekter, som søger puljen, vurderes på en skala fra 0 til 5 på hvert af de 6 kriterier. På baggrund af vurderingen kan der dermed gives en samlet score på mellem 0 og 30.

Der anvendes følgende score til kriterierne i kulturpuljen:

0: Bidrager ikke til kriteriet

1: Bidrager i mindre grad til kriteriet

2: Bidrager i nogen grad til kriteriet

3: Bidrager til kriteriet

4: Bidrager i høj grad kriteriet

5: Bidrager i meget høj grad til kriteriet

 

Kulturpuljens 6 kriterier:

Kriterie
Det vægter vi
Nyskabende - Er nyskabende og originale (herunder videreudvikling af eksisterende tilbud)

Projekter, der udvikler nye former for aktiviteter, for nye målgrupper og/eller i nye områder.

Projekter, som eksempelvis alene præsenterer kendte aktiviteter, hvor der i mindre grad søges at tiltrække eller involvere nye målgrupper, i områder hvor lignende aktiviteter allerede findes, scores lavere.

Brede samarbejder - Samler aktører om brede, koordinerede satsninger, der rækker ud over en enkelt kommune

Projekter, hvor kulturaktører samarbejder på tværs af en bred regional geografi, med inddragelse af forskellige institutioner og fagområder, og som skaber merværdi igennem samarbejdet.

Lokale initiativer, som ikke involverer andre aktører eller samarbejdsparter, vil derimod score lavere på dette kriterie.

Attraktivitet - Skaber attraktivitet og synlighed om syddanske styrker inden for kultur eller natur

Projekter, som skaber opmærksomhed om, og sætter fokus på syddanske styrker. Attraktivitet kan skabes ved fx at projektet inddrager eller rækker ud til mange borgere, eller ved at skabe formidling om projektet, som skaber stor synlighed.

Projekter som derimod ikke hverken direkte eller indirekte når ud til borgerene, vil score lavere på kriteriet.

Synergi - Skaber synergi med områdets andre oplevelsestilbud inden for kultur- eller naturværdier

Projekter som bidrager til at skabe opmærksomhed om andre oplevelsestilbud, kulturaktører, kulturelle iværksættere, naturområder mv., eller som løfter den samlede fortælling omkring en bestemt tematik.

Hvis et projekt derimod ikke vurderes af have tilknytning til andre oplevelsestilbud vil det derimod score lavere.

Innovative kulturmiljøer – Styrker eller skaber innovative kulturmiljøer

Projekter som direkte eller indirekte bidrager til at styrke eller skabe innovative kulturmiljøer, kulturelle iværksættere og nye vækstlag, ved at øge interessen for en bestemt kulturaktivitet blandt borgere.

Projektet vil derimod score lavere på kriteriet, hvis det vurderes, at projektet ikke fx øger interessen for kulturmiljøer og kulturelle vækstlag.

Bæredygtighed - Understøtter social, klima- og miljømæssig bæredygtighed

Projekter som fx bidrager til at mindske ulighed i kulturforbrug, til deltagernes fysiske og mentale trivsel, have fokus på anvendelsen af bæredygtige materier og bidrage til at øge deltagernes klimabevidsthed, eksempelvis ved at gøre opmærksom på muligheden for at anvende offentlig transport, fx. i samarbejde med de regionale trafikselskaber.

Et projekt vil score lavere på kriteriet, hvis bæredygtighed eksempelvis er en mindre afledt effekt af projektet.

 

Ved beslutning om at udbyde temapuljer kan regionsrådet fastlægge temaspecifikke krav og kriterier, som ud over de øvrige kriterier indgår i den samlede vurdering af ansøgningerne. Regionsrådet kan beslutte, at de temaspecifikke kriterier tillægges en særlig vægtning. Det kan eksempelvis være en dobbelt vægtning, således at et projekt kan score mellem 0 og 10 i stede for mellem 0 og 5.

Der er, uanset projektets størrelse, obligatorisk revision af projektet ved enten statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Udgiften til revision er en støtteberettiget udgift, der skal indgå i projektets budget.

Vær opmærksom på, at der er krav om markedsafsøgning ved udgifter til tjenesteydelser, indkøb, ekstern konsulent mv., der overstiger kr. 30.000. Ansøger skal markedsafsøge 3 udbydere på ensartet grundlag, og disse tilbud skal opbevares i projektet. Kulturteamet vejleder gerne herom.

Du kan hente standardvilkår samt Revisionsinstruks for puljen på denne side.

Hvis du har spørgsmål vedr. din ansøgning er du altid velkommen til at kontakte kulturteamet, Region Syddanmark.

Kontaktpersoner er Lotte Videbæk, lrv@rsyd.dk, tlf. 2920 1747, Aksel Andersen, aksel.andersen@rsyd.dk, tlf. 2920 1780 og Helene Mikkelsen, Helene.Mikkelsen@rsyd.dk, tlf. 2920 1979.

Kontakt Kulturteamet

Lotte Rosing Videbæk

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201747

Aksel Andersen

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201780

Helene Mikkelsen

Specialkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201979
APPFWU02V