Skip til primært indhold

Høring af Region Syddanmarks nye sundhedsplan

Region Syddanmark udarbejdede udkast til en sundhedsplan dækkende for perioden 2022 - 2026, som var i høring i perioden 27. juni til 15. september 2022.

Høringen er afsluttet

Denne høring er blevet afsluttet, og du kan finde den færdigbehandlede sundhedsplan på hjemmesiden.

Læs Sundhedsplanen for 2022 - 2026 på hjemmesiden

_______________________________

Ny sundhedsplan sendes i høring fra 27. juni til 15. september 2022

Region Syddanmark har udarbejdet udkast til en ny sundhedsplan, som nu sendes i høring i perioden 27. juni til 15. september 2022.

Den tidligere sundhedsplan for Region Syddanmark har været gældende siden 2017. Udkastet til ny sundhedsplan er en beskrivende plan, der primært er en opdatering af den nuværende sundhedsplan.

Læs eksisterende sundhedsplan

Sundhedsplan bygger på regionens 8 pejlemærker

Region Syddanmarks sundhedsplan tager udgangspunkt i de 8 pejlemærker, som regionsrådet vedtog for Region Syddanmark i efteråret 2016.

Pejlemærkerne er gældende for regionens samlede virksomhed og går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen arbejder ud fra. Pejlemærkerne dækker alle aspekter af regionens samlede virksomhed, og derfor også sundhedsområdet. 

Pejlemærkerne går hånd i hånd med de 8 nationale mål, der er beskrevet for udviklingen i sundhedsvæsenet. Pejlemærkerne og de 8 nationale mål sætter dermed en tydelig retning for det syddanske sundhedsvæsens udvikling i overensstemmelse med den overordnede nationale kurs på sundhedsområdet.

Læs mere om pejlemærkerne

Sundhedsplanen suppleres med indsatsområder

I Region Syddanmark er sundhedsplanen suppleret med en årlig politisk udpegning af, hvilke indsatsområder der skal være gældende det kommende år for sundhedsområdet.

Det betyder, at sundhedsplanens indsatser bliver kendetegnet af en høj grad af fleksibilitet, og de kan løbende tilpasses aktuelle politiske prioriteringer og områder med særlige behov for initiativer på sundhedsområdet.

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt via links:

Høringsfrist

Høringsperioden løber fra 27. juni 2022 til 15. september 2022.

Sidste frist for at afgive høringssvar er torsdag den 15. september 2022.

Se indkomne høringssvar

Bilag: Bilag

Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Høringssvar fra Sundhedssamarbejdsudvalget vedr. udkast til Region Syddanmarks sundhedsplan. Bilag vedhæftet.

Sundhedssamarbejdsudvalget
Damhaven 12
7100 Vejle

Bilag: Høringssvar

Sygehus Sønderjylland FMU
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Sundhedsudvalget i Odense Kommune takker for høringsmaterialet til den nye sundhedsplan og for muligheden for at afgive høringssvar.

Sundhedsudvalget og den tilhørende forvaltning er en del af en fokusering og styrkelse af sundhedsområdet i Odense Kommune, og skal fungere som omdrejningspunktet i kommunes arbejde med sundhed på tværs af forvaltninger og i samarbejde med eksterne aktører. Sundhedsudvalget har som samlet mål at bidrage til at nytænke og styrke sammenhængen i den nære sundhed borgerne i tæt samarbejde med almen praksis og ikke mindst Region Syddanmark, som ansvarlig for det syddanske sygehusvæsen.

Sundhedsudvalget ser med stor spænding frem til at bidrage til det tværsektorielle samarbejde såvel lokalt som regionalt – ikke mindst i regi af det nye sundheds-klyngesamarbejde på Fyn. Sundhedsudvalget ser således et stort potentiale i et styrket samarbejde både mellem de fynske kommuner og mellem kommuner, region og almen praksis.

Odense Kommune anerkender, at sundhedsplanen er et regionalt planlægnings-værktøj, som følger af Sundhedsloven, og noterer sig, at man har valgt hovedsageligt at videreføre sundhedsplanen fra 2017 med mindre opdateringer.

Med den nyligt indgåede aftale om en sundhedsreform mellem regeringen og Folketingets partier fra maj 2022 samt ændringen af sundhedsloven med etablering af sundhedsklynger, står det tydeligt, at det nære sundhedsvæsen vil forandre sig væsentligt hen over de kommende år. Kommunerne forventes at spille en endnu mere central rolle i det nære sundhedsvæsen, hvor krav om kvalitet, opgaveover-dragelse, ny organisering af de tværsektorielle samarbejde samt etablering og implementering af nye nærhospitaler er konkrete eksempler på grundvilkår, der vil forandre sundhedsvæsenet, som vi kender det i dag.

I lyset af ovenstående undrer det Sundhedsudvalget i Odense Kommune, at der primært er tale om en opdatering af den eksisterende sundhedsplan for Region Syddanmark, hvor de kommende forandringer af det nære sundhedsvæsen, herunder sammenspillet mellem kommune, region og almen praksis ikke er tydeligere beskrevet. Fx er aftale om sundhedsreform, og følgerne heraf, slet ikke nævnt i planen.

Konkret ser Sundhedsvalget gerne, at sundhedsreform, klyngesamarbejdet og samarbejdet med de syddanske kommuner blev beskrevet mere detaljeret i sammenhæng med sundhedsplanens visioner og ambitioner for den fremtidige udvikling af sundhedsvæsnet i Region Syddanmark.

Vi ser også gerne at planen i højere grad formidler en tydelig sammenhæng til Danske Regioner og KL’s fælles pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der netop er opstillet en klar ambition om et stærkere samarbejde på tværs af sektorer. Heri fremgår det eksempelvis, at:

  • Sundhedssamarbejdet skal koordinere patientforløbet for de borgere, der har brug for både kommunen, sygehuset og den praktiserende læge. Det er især ældre medicinske patienter, patienter med kroniske sygdomme og patienter med psykiske lidelser.
  • Fokus skal være på tidlige indsatser, egenomsorg, træning mv., så sygdom og sygdomsforværring forebygges.
  • Parterne ønsker et tættere samarbejde generelt mellem akutfunktionerne og almen praksis overalt i landet også uden for dagtid.

I tillæg til de fælles pejlemærker ser vi også gerne, at udfordringerne med unges mentale trivsel og behovet for styrke samarbejdet om at indgå genindlæggelser på hospitalerne bliver to konkrete områder, hvor der formuleres klare ambitioner og visioner for udviklingen af samarbejdet på tværs af kommuner, region og almen praksis.

Med ovenstående bemærkninger til høringsmaterialet ønsker Sundhedsudvalget i Odense Kommune endnu engang at understrege, at udvalget ser frem til at bidrage til den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen såvel regionalt som lokalt.

Sundhedsudvalget i Odense Kommune ser samarbejdet med Region Syddanmark som afgørende vigtig for at lykkes med at finde fælles løsninger på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor.
På vegne af Sundhedsudvalget i Odense Kommune.

Tommy Hummelmose
Rådmand i Sundhedsforvaltningen

Odense Kommune
Sundhedsforvaltningen
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

Høringssvar fra FMU i Psykiatrien i Region Syddanmark til ”Region Syddanmarks nye sundhedsplan” er vedhæftet.
Bilag

FMU i Psykiatrien
Lille Grundet Hulvej 25
7100 Vejle

Bilag: Høringssvar

Svendborg Kommune
Svinget 14
5700 Svendborg

Bilag: Høringssvar

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Nytorv 9
5500 Middelfart

Vedhæftet høringssvar fra Sygehus Lillebælt.

Sygehus Lillebælt
Sygehusvej 24
6000 Kolding

Bilag: Høringssvar

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Syddanmarks Sundhedsplan 2022-2026

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

Har du spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen, kan du kontakte:

Maria Frank

Chefkonsulent

Sundhedsplanlægning


24757311

Helene Jul Rathcke

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


21669220
APPFWU01V