Skip til primært indhold

Tandpleje ved medfødte sjældne sygdomme

Patienter med medfødte sjældne sygdomme, der giver tand-, mund- og kæbeproblemer, kan få tilskud til tandbehandling.

Patienter med medfødte sjældne sygdomme, der giver tand-, mund- og kæbeproblemer, kan få tilskud til tandbehandling.

Regionen dækker udgifter til behandlinger, som retter sig mod tandproblemer, der har direkte sammenhæng med medfødte sjældne sygdomme. Det kan for eksempel være tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner og proteser og forebyggende behandling som afpudsning, tandrensning, kontrol og instruktion.

Der er tale om meget sjældne sygdomme, som optræder hos færre end 1 ud af 10.000 borgere. Sundhedsstyrelsen har givet nogle eksempler på medfødte sjældne sygdomme, der kan give anledning til så alvorlige tand- mund og kæbe-problemer, at betingelserne for at få tilskud er til stede. Se listen over sjældne sygdomme 

 

Agenesi af mindst 13 tænder

Amelogenesis imperfecta

Arthrogryposis multiplex congenita

Beckwith-Wiedemann syndrom

Cerebral parese med spasticitet

Cherubisme

Chondrodysplasier (Achondroplasi m.fl.)

Cleidocranial dysplasi

Dentindysplasi

Dentinogenesis imperfecta

Duchenne muslesygdom

EEC syndrom

Ehlers Danlos syndrom

Ektodermal dysplasi (Hypohidrotisk ektodermal dysplasi m fl.)

Ellis-van Creveld syndrom

Epidermolysis bullosa

Hereditære rakitisformer (D-vit. resistent rakitis m. fl.)

Hypofosfatasi

Incontinentia pigmenti

Klippel-Trenaunay-Weber syndrom

Marfan syndrome

Medfødte immunsvigt-sygdomme

Mucopolysakkaridoser (Hunter, Hurler, Morquio)

Multiple idiopatiske rodresorptioner

Multiple impakterede molarer

Möbius syndrom

Neurofibromatose

Neurofibromatosis

Odontodysplasi

Osteogenesis imperfecta

Osteopetrose

Papillon-Lefèvre syndrom

Prader-Willi syndrom

Pseudohypoparathyreoidisme

Rieger syndrom

Rubinstein-Taybi syndrom

Sclerodermi

Silver Russell syndrom

Single median maxillary central incisor (SMMCI)

Spinal muskelatrofi

Sturge-Weber syndrom (overvækstsyndrom)

Thricho-dento-ossøst syndrome

Tuberøs sclerose

Williams syndrom

Tilskud og egenbetaling
Du skal være opmærksom på, at der er en årlig egenbetaling på kr.2.050 (2021-niveau). Det betyder, at du selv skal betale de første kr. 2.050 af din behandling, hvorefter regionen betaler den resterende del af den bevilgede behandling. Egenbetalingen reguleres hvert år pr. 1. januar.

Ansøgning om tilskud
For at søge om tilskud skal du udfylde og underskrive dette ansøgningsskema. Det er dig som patient, der kan ansøge om tilskuddet, men det anbefales, at du udfærdiger ansøgningen i samarbejde med din tandlæge. 

Ansøgningsskema, § 166.3

Send din ansøgning 
Der er flere måder, du kan sende din ansøgning til Den Særlige Tilskudsordning på:

  • Sikkermail på Tilskudsordning@rsyd.dk (klinikken skal sende fra en signeret krypteret mail)
  • E-boks, under Region Syddanmark finder I Regionshuset, praksisafdelingen og herunder er Den Særlige Tilskudsordning
  • EDI-portalen, I finder Den Særlige Tilskudsordning, under tlf.: 99 44 08 52
  • Med PostNord er adressen: Den Særlige Tilskudsordning, Regions Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Behandling kan ske enten hos egen tandlæge, eller på Odontologisk Landsdels- og Videncenter i Aarhus.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Den Særlige Tilskudsordning

Mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00 på 99 44 08 52

Hvad siger loven?
Ifølge Sundhedslovens § 166 stk. 3 om Den særlige tilskudsordning, yder regionen et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af medfødte sjældne sygdomme har betydelige, dokumenterede tandproblemer.

Behandling kan ske enten hos egen tandlæge, Odontologisk Landsdels- og Videncenter i Aarhus eller Den Regionale Tandpleje i Region Syddanmark.

Vil du klage?
Hvis du ønsker at klage over Region Syddanmarks afgørelse på § 166,3, kan du gøre dette ved at rette direkte henvendelse til www.stpk.dk.

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.
Klageadgangen fremgår af Lov nr. 706 af 25. juni 2010, § 6, nr. 12, og klagefristen af § 10.

Læs mere om styrelsen for patientklager.

APPFWU01V