Skip til primært indhold

Nyhedsbrev marts 2023

Læs de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for marts 2023

Artikler i nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" marts 2023

Mere klimavenlige og bæredygtige ungdomsuddannelser – Region Syddanmark på vej med flere indsatser

Danskernes forbrug og adfærd har et stort klima- og ressourceaftryk, og der er derfor brug for, at vi grundlæggende lever vores hverdags- og arbejdsliv anderledes end i dag. Det gælder børn, unge, voksne og ældre, og det gælder både i privatlivet, i virksomhederne og i det offentlige.

Region Syddanmark ønsker at bidrage til at gøre Syddanmark mere klimavenligt og bæredygtigt, og derfor igangsætter regionen blandt andet en større indsats på ungdomsuddannelserne. Det er både gymnasier, erhvervsuddannelser og forberedende grunduddannelser (FGU) som inviteres til at deltage.

I 2022 gennemførte regionen i samarbejde med den grønne tænketank CONCITO et pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på fem ungdomsuddannelser i Syddanmark. Elever og lærere satte gang i klimahandlinger som fx mere klimavenlig mad i kantinen, og det lykkedes at skubbe til nogle af skolernes rammer og strukturer.

Men der er brug for flere klimavenlige tiltag og på flere skoler. Derfor vil Region Syddanmark i den kommende tid invitere de syddanske ungdomsuddannelser til at deltage i en række initiativer, der har det til fælles, at de skal bidrage til at skabe mere klimavenlige og bæredygtige ungdomsuddannelser.

Det handler eksempelvis om at sætte øget fokus på klimavenligt forbrug og adfærd igennem en klimamåling af forbrug og adfærd på skolen, men også om at hjælpe med at sætte gang i tiltag på skolerne, der kan gøre det lettere og gerne mere attraktivt at foretage sig klimavenlige handlinger i hverdagen. 

I løbet af foråret vil ungdomsuddannelserne blive inviteret til at deltage i følgende initiativer:

-        Klimamåling af forbrug og adfærd på syddanske ungdomsuddannelser.

-        Klimaplaner og klimaindsatser på syddanske ungdomsuddannelser.

-        Kursus i klimavenlig mad for køkkenpersonale på syddanske ungdomsuddannelser.

I løbet af 2023 forventer Region Syddanmark ligeledes at sætte gang i initiativer, der er målrettet en grønnere og mere bæredygtig transport til og fra de syddanske ungdomsuddannelser.

Gymnasieelever og sabbatiser får mulighed for at komme i EUD-praktik

EUD-praktik er et tilbud til gymnasieelever på det afsluttende år eller studenter uden påbegyndt uddannelse om at komme 3 dage i praktik på en erhvervsuddannelse i uge 43. Målet er, at flere unge vil vælge erhvervsvejen gennem afprøvningen af mulighederne på erhvervsuddannelserne. Praktikopholdet vil bestå af undervisning, orientering om den valgte uddannelse og et besøg på en virksomhed. Forskning viser, at afprøvning og oplysning om karriereveje kan bidrage til at styrke unges interesse for at tage en erhvervsuddannelse.

Alle erhvervsskoler i Region Syddanmark bidrager med et eller flere forløb, så der er en bred vifte af uddannelser at vælge imellem med i alt 26 forløb pr. år. I alt forventes 1.200 elever at afprøve praktikken i de 2 år, som projektet strækker sig over. Samtidig opkvalificeres underviserne på erhvervsskolerne til at håndtere de nye elever, som måske kommer med andre forudsætninger, end underviserne er vant til.

Studievalg hjælper med at udbrede viden om EUD-praktik

Studievalg Danmark bidrager til projektet gennem deres netværk og indsats for at orientere gymnasieelever om uddannelsesmuligheder efter endt uddannelse. På den måde forankres projektet i en allerede eksisterende struktur, som også har mulighed for at nå sabbatisterne igennem databaser og jobcentre.

Det forventes, at lærernes opkvalificering i kombination med de udviklede og afprøvede forløb og Studievalg Danmarks engagement vil gøre det nemt at videreføre praktikken, når projektperioden udløber. Målet med projekt EUD-praktik er at ligestille praktik på en erhvervsuddannelse med den allerede eksisterende studiepraktik. 

Erhvervsskoler styrker unges grønne kompetencer

Ni syddanske erhvervsskoler er gået sammen i projektet ”Grøn omstilling”. Projektet skal efteruddanne faglærerne på erhvervsskolerne og udvikle nye undervisningsforløb med fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed. Det sker med henblik på at styrke elevernes kompetencer til den grønne omstilling.

Region Syddanmark har støttet projektet med 6 mio. kr. fra EU’s Socialfond Plus og 6 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.  

Erhvervsskolerne er vant til at have fokus på erhvervslivets behov og bestræber sig på at uddanne den kvalificerede arbejdskraft, som erhvervslivet efterspørger. Hidtil har det primære fokus været at uddanne faglærte, så de kan bidrage til virksomhedernes økonomiske bundlinje. Men med den grønne omstilling oplever erhvervsskolerne, at der også er kommet et stort fokus på de klima- og miljømæssige aspekter af virksomheders produktion og drift. Derfor er det vigtigt, at produkter og processers klimaaftryk indgår i undervisningen på lige fod med det traditionelle kernestof i de enkelte fag og uddannelser, og netop det skal projektet ”Grøn omstilling” bidrage til at sikre.

Projektet skydes i gang med et omfattende kompetenceløft af faglærerne i forhold til deres generelle overblik og deres fagspecifikke viden om bæredygtighed og grøn omstilling. Den nye viden inddrages herefter i undervisningen i kernefagene og styrker derved elevernes kompetencer til den grønne omstilling og et bæredygtigt samfund.

Syddanske FGU’er går sammen for at øge unges trivsel og mentale sundhed

I det nye uddannelsespuljeprojekt ”Trivsel, mental sundhed og fælleskaber på FGU” går flere syddanske FGU’er sammen om at øge unges trivsel og oplevelse af at være en del af et fælleskab. Projektets parter forventer, at indsatserne vil føre til 25 % øget fremmøde blandt FGU-eleverne, og at det vil lykkes op mod 15 % flere elever at komme i job eller uddannelse i forlængelse af deres FGU-uddannelse.

FGU-institutionerne oplever udfordringer med at få FGU-eleverne til at møde op til undervisning, og at få eleverne til at indgå i både sociale fællesskaber og fagfællesskaber.

Forskningen i trivsel peger netop på, at oplevelsen af at høre til og at være en del af fællesskaber er central for at øge unges trivsel. 

Behov for en systematiseret trivselsindsats på tværs af FGU’erne

Projektet vil arbejde med en mere systematiseret og målrettet indsats på tværs af FGU-institutionerne med inddragelse af både undervisere og elever.

Derfor handler en lang række indsatser i projektet om at skabe et godt læringsmiljø og en god læringskultur på alle FGU’erne. I projektet vil der bl.a. blive udviklet en model for lærersamarbejde og en model for inddragelse af elevråd og elevteams til kvalificering af undervisningen. Derudover vil FGU’erne arbejde med ”Den gode start” og ung-til-ung vejledning. Dette indebærer fx, at eleverne møder elevguides, der modtager og guider dem ved opstart. Samtidig styrkes vejlederindsatsen, så vejlederen følger eleven før, under og efter FGU.

Projektet bruger tilgangen ”ABC for mental sundhed”

ABC for mental sundhed inddrages også som en tilgang i projektet, og dermed deltager de syddanske FGU’er også i den store regionale indsats ”ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser og FGU”, hvor de deltagende skoler bl.a. får tilbudt kompetenceløft i form af ABC-workshops.

ABC er en forkortelse, der dækker over de engelske ord Act, Belong og Commit, der dækker over, at unge skal gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.

Mange ungdomsuddannelser i Region Syddanmark har allerede gjort sig gode erfaringer med ABC-metoden.

Kontakt

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU01V