Skip til primært indhold

Høring af Redegørelse for råstofområdet i Region Syddanmark

Hvert fjerde år skal regionsrådet gennemgå den gældende råstofplan for at vurdere, om råstofplanen skal revideres. Regionen har lavet en redegørelse for råstofområdet, der nu er i offentlig høring i perioden 1. juni til 12. august 2022. De høringssvar regionen modtager, vil sammen med redegørelsen indgå i regionsrådets vurdering af om Råstofplan 2020 skal revideres.

Region Syddanmark har udarbejdet en redegørelse for råstofområdet i Region Syddanmark. Redegørelsen indeholder blandt andet en status på regionens tiltag på råstofområdet siden vedtagelsen af Råstofplan 2020, en opgørelse af de råstofressourcer der er udlagt i planens graveområder og forventninger til de kommende års råstofbehov.

Hvorfor en redegørelse?

Hvert fjerde år skal regionsrådet gennemgå den gældende råstofplan for at vurdere, om råstofplanen skal​ ​revideres. Regionsrådet træffer beslutningen om revision på baggrund af en redegørelse, der forinden har været i offentlig høring i mindst 8 uger. De høringssvar der modtages under høringen vil indgå i beslutningsgrundlaget. 

Redegørelsen er i offentlig høring fra den 1. juni til den 12. august 2022. Formålet med den offentlige høring er at give borgere, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og synspunkter i forhold til om råstofplanen skal revideres.

Høringsmateriale 

Her kan du hente Redegørelse for råstofområdet i Region Syddanmark som pdf-fil.

Indsend høringssvar

Du kan ikke længere indsende høringssvar.

Fristen for at afgive høringssvar var d. 12. august 2022 kl. 23.59

I høringsportalen kan du også se de høringssvar regionen har modtaget.

Efter høringen

Regionsrådet skal på baggrund af redegørelsen og de høringssvar der er modtaget beslutte om Råstofplan 2020 skal revideres. Det forventes at regionsrådet beslutter om planen skal revideres i efteråret 2022.

Først hvis regionsrådet på baggrund af redegørelsen og høringen beslutter at revidere Råstofplan 2020, indkaldes idéer og forslag til indholdet i en ny plan. Planprocessen er nærmere beskrevet i redegørelsen.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til redegørelsen kan du kontakte Region Syddanmark - Klima og Ressourcer på telefon 76 63 19 17 eller på mail: vjkr@rsyd.dk

Om råstofplanen

Regionen har til opgave at lave en plan for indvinding og forsyning med råstoffer på land. Råstofplanen danner rammerne for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen. Rammerne fastlægges gennem en strategi for forsyningen, retningslinjer, graveområder, hvor råstofindvinding skal foregå og interesseområder, der reserverer arealer til fremtidens råstofindvinding. Den gældende råstofplan er Råstofplan 2020, der blev vedtaget af regionsrådet i juni 2021. Råstofplanen gælder som udgangspunkt i 12 år.

Formålet med råstofplanen er at sikre, at den fremtidige råstofindvinding understøtter en økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling, baseret på en balance mellem på den ene side erhvervsinteresser og samfundets behov for råstoffer og på den anden side hensynet til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg samt jord- og skovbrugsmæssige interesser.

APPFWU01V