Skip til primært indhold

Lovgivning og forsikring af frivillige

Få indblik i lovgivningen, som gælder for dig som frivillig på regionens sygehuse og læs om dine forsikringsmuligheder.

Tavshedspligt

Som frivillig er du omfattet af tavshedspligt efter straffelovens § 264 d, hvorefter det er strafbart at videregive ”meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.”

Som frivillig må du altså ikke videregive oplysninger om en borgers/patients ophold og helbredsforhold eller andre private forhold, som du bliver bekendt med via din frivillige indsats – det gælder uanset, om du som frivillig har fået oplysninger fra patienten selv eller fra medarbejderne.

Du kan derfor blive bedt om at underskrive en tavshedspligterklæring, som også gælder efter din frivillige indsats er ophørt.

Tavshedspligt overfor medarbejderne

Som frivillig har du også tavshedspligt overfor medarbejderne. Du kan få private oplysninger fra en patient eller borger, som du ikke må videregive uden borgerens samtykke. Det kan være oplysninger, som udveksles i et fortroligt rum mellem borgeren og dig, som borgeren ikke ønsker videregivet til andre – heller ikke til medarbejderne. Du kan som frivillig ikke afkræves referater eller rapporter om kontakten med borgeren.

De ansatte må heller ikke dele patientoplysninger med dig uden samtykke fra patienten. Det er de ansatte, der vurderer, om der undtagelsesvis vil være behov for at dele patientoplysninger med dig - det kan for eksempel være information om, at en patient faster og ikke må få mad eller drikke.

Underretningspligt

Som en undtagelse til tavshedspligten gælder der for alle borgere – og dermed også for frivillige – en underretningspligt ved kendskab til børn eller unge (under 18 år), som er udsat for misrøgt i en sådan grad, at der er fare for deres sundhed og udvikling. Underretningspligten er beskrevet i Lov om social service § 154:

”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.”

Som udgangspunkt accepteres det af kommunen, hvis en anmelder ønsker at være anonym.

Straffeattest

Det er op til det enkelte sygehus eller sociale center, om der skal indhentes straffeattest for frivillige.
På det sociale område skal der altid indhentes straffeattest for alle medarbejdere, der arbejder med børn, udviklingshæmmede eller psykiatriske patienter/beboere.

Du kan derfor blive bedt om at få fat i en straffeattest og vise den til lederen af den afdelingen, hvor du ønsker at blive tilknyttet som frivillig. 

Du kan få fat i en straffeattest ved at:

Børneattest

Hvis du som frivillig hos Region Syddanmark skal beskæftige dig med børn under 15 år, er det et krav, at der skal indhentes en børneattest.

Regionen anmoder om indhentningen via politiets hjemmeside, hvorefter du som frivillig skal samtykke via e-boks.

Indhent børneattest fra politiets hjemmeside

Hvis du er en del af en frivillig organisation, og de allerede har indhentet din børneattest, kan du orientere regionen om det. 

Forsikring af frivillige

Som frivillig hos Region Syddanmark er du dækket på samme vilkår som regionens ansatte.

Det vil sige, at du ved egen personskade skal anmelde det via regionen på A-skade (kontakt en arbejdsmiljørepræsentant).

Anmeldelsen sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som efterfølgende vil gennemgå sagen og lave en individuel vurdering på, om skaden er dækket af arbejdsskadeloven.

Sker der skade på dine egne ting, dækkes det af din egen forsikring.

Region Syddanmark anbefaler, at du tegner en heltidsulykkesforsikring for at sikre den optimale dækning.

APPFWU02V