Skip til primært indhold

Styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægten beskriver de overordnede rammer for regionsrådet og udvalgene

Styrelsesvedtægt

I henhold til regionslovens § 36 b kan regionsrådet træffe bestemmelse om, at forretningsudvalget og stående udvalg ikke eller kun inden for visse af deres områder varetager den umiddelbare forvaltning af regionens anliggende. Dog gælder, at forretningsudvalget skal varetage de opgaver, som økonomiudvalget er tillagt efter den kommunale styrelseslov § 18, stk. 2-4, samt de opgaver, som efter § 18 og § 23, stk. 1 og 2 i regionsloven er tillagt forretningsudvalget.

Nærværende styrelsesvedtægt for Region Syddanmark er fastsat i henhold til bestemmelsen i § 36 b.

Kapitel 1


Styreformen
§ 1.      De stående udvalg har ikke del i den umiddelbare forvaltning.

§ 2.      Forretningsudvalget har ikke – ud over de opgaver, der efter regionsloven og efter denne styrelsesvedtægts §§ 9-11 henhører under udvalget - del i den umiddelbare forvaltning.

Regionsrådet


 § 3.      Regionsrådet består af 41 medlemmer, jf. regionslovens § 8.

Stk. 2. Regionsrådet vælger en regionsrådsformand og en første og anden næstformand, jf. regionslovens § 8.

 § 4.      Regionsrådet er regionens samlende politiske forum. Regionsrådet vil i sin virksomhed arbejde for at styrke udviklingen i Region Syddanmark og vil i sit arbejde tage udgangspunkt i de til enhver tid gældende strategier og politikker, herunder fastsatte pejlemærker.

 Stk. 2. Regionsrådet varetager den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver med undtagelse af de nedenfor i §§ 9-11 nævnte særlige opgaver, som varetages af forretningsudvalget.

 § 5.      De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden.

Kapitel 2
Regionsrådsformanden


§ 6.      Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede administration de funktioner, der fremgår af regionslovens § 16.

Stk. 2. Regionsrådsformanden sikrer, at de nødvendige udtalelser fra forretningsudvalget indhentes, inden regionsrådet træffer beslutning i en sag.

Stk. 3. Regionsrådsformanden sikrer, at administrationen organiseres effektivt, således at sagerne ekspederes korrekt og hurtigst muligt inden for de givne rammer. Regionsrådsformanden kan forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt forretningsudvalget, andre udvalg og administrationen.

§ 7.      Regionsrådsformanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt modtages uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder regionsråds­formanden, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for regionsrådet.

Kapitel 3
Nedsættelse af forretningsudvalg og almindelige regler for dets virksomhed


§ 8.      Der nedsættes et forretningsudvalg, der består af regionsrådets formand, der er formand for udvalget, og 16 af regionsrådets øvrige medlemmer. Forretningsudvalget vælger en næstformand for udvalget.

Stk. 2. Forretningsudvalgets udtalelse skal indhentes om enhver sag, der forelægges regionsrådet til beslutning, jf. regionslovens § 13.

§ 9.      Forretningsudvalget følger de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for alle regionens administrationsområder, jf. regionslovens § 13.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for alle regionens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for behandlingen af personalesager.

Stk. 3. Udvalget varetager regionens økonomiske planlægning og samordner regionens øvrige planlægningsopgaver.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af regionens kasse- og regnskabsopgaver. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til regionsrådet om regionens kasse- og regnskabsregulativ.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af regionens faste ejendom.

§ 10.    Forretningsudvalget fastsætter regler om

1)   indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 9, og

2)      i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.

§ 11.    Forretningsudvalget fører tilsyn med,

1)      at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,

2)      at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig,

3)      at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden regionsrådets samtykke,

4)      at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde og

5)   løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner.

§ 12.    Der føres en beslutningsprotokol, hvor forretningsudvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Kapitel 4
Stående udvalg


§ 13.   Der nedsættes følgende 9 stående udvalg:

Sundhedsudvalget
Anlægs- og innovationsudvalget
Udvalget for det nære sundhedsvæsen
Præhospitaludvalget
Psykiatri- og socialudvalget
Udvalget for regional udvikling
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft
Miljøudvalget
Digitaliseringsudvalget 


§ 14.    Sundhedsudvalget
Sundhedsudvalget har 11 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med udviklingen vedrørende sundhedsområdet – primært sygehusområdet (somatik), eksempelvis kvalitet, forskning, specialeplan, sundhedsplan, herunder fastsættelse af temaerne for de årligt udvalgte indsatsområder.

Stk. 3. Udvalgets opgaver omfatter ikke opgaver, som særskilt er henlagt til andre udvalg.

§ 15.    Anlægs- og innovationsudvalget


Anlægs- og innovationsudvalget har 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med regionens anlægsopgaver, herunder kvalitetsfondsbyggerier, generalplaner og midler til udvendig vedligeholdelse.

Stk. 3. Udvalget beskæftiger sig med større anskaffelser på sundhedsområdet, herunder anskaffelse af medicoteknik.

Stk. 4. Udvalget beskæftiger sig med sundhedsinnovation og regionens innovationsstrategi. Udvalget beskæftiger sig med udviklingen af moderne fysiske rammer på regionens institutioner og med mulighederne for at udvikle og implementere ny teknologi, bl.a. i relation til gennemførelsen af regionens anlægsopgaver.

Stk. 5. Udvalget beskæftiger sig med brugen af offentlig/ private partnerskaber (OPP) i forhold til de bygningsmæssige og driftsmæssige rammer samt i forhold til projekter om sundheds- og velfærdsinnovation. 

§ 16.    Udvalget for det nære sundhedsvæsen


Udvalget for det nære sundhedsvæsen har 11 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med det nære sundhedsvæsen, herunder det tværsektorielle sundhedssamarbejde (somatik og psykiatri), sundhedsaftalen med kommunerne, sundhedshuse, den regionale rådgivningsfunktion til kommunerne på forebyggelsesområdet, implementering af overenskomsten for almen praksis og planlægningsopgaver på praksisområdet.

Stk. 3. Udvalget beskæftiger sig desuden med strategier og politikker for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt fastsættelse af temaerne for de årligt udvalgte indsatsområder, jf. sundhedsplanen. 

§ 17.    Præhospitaludvalget


Præhospitaludvalget har 7 medlemmer.      

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med den præhospitale indsats og sundhedsberedskab. Udvalget følger ambulancedriften og responstiderne. Udvalget følger beredskabsplanarbejdet, og udvalget arbejder løbende med kvalitetsudvikling af det præhospitale område og udvikling af førstehjælpsordningerne. Udvalget beskæftiger sig desuden med patientbefordring. 

§ 18.    Psykiatri- og socialudvalget


Psykiatri- og socialudvalget har 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med udviklingen på psykiatri- og socialområdet og drøfte udviklingstendenser, udfordrings- og problemområder. Udvalget beskæftiger sig med opfølgningen på fastsatte mål i politikker og planer, herunder sundhedsplanen. Udvalget beskæftiger sig desuden med fastsættelse af temaerne for de årligt udvalgte indsatsområder, jf. sundhedsplanen.               

§ 19.    Udvalget for regional udvikling


Udvalget for regional udvikling har 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med helhedsperspektivet i regional udvikling, herunder en revideret regional vækst- og udviklingsstrategi, regionalpolitiske problemstillinger i et planperspektiv, udviklings- og levevilkår vidensopbygning, kultur, klima, bæredygtighed, infrastruktur, kollektiv trafik, større byers betydning for væksten, internationalt og det dansk-tysk samarbejde m.v.

§ 20.    Udvalget for uddannelse og arbejdskraft


Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med uddannelse og arbejdskraft i regionen, herunder videnopbygning, samarbejde og koordinering mv. samt myndighedsopgaver og tilskud på uddannelsesområdet.  

§ 21.   Miljøudvalget


Miljøudvalget har 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget beskæftiger sig med regionens opgaver på miljø-, jordforurenings- og råstofområdet.

§ 22.    Digitaliseringsudvalget


Digitaliseringsudvalget har 7 medlemmer.

Stk. 3. Udvalget beskæftiger sig med strategier for digitalisering og anvendelse af it-løsninger rettet mod patienter, brugere og borgere, og som bl.a. kan understøtte og forbedre regionens muligheder for at yde behandling af patienter, herunder regionens anskaffelse og ibrugtagning af nyt elektronisk patientjournal/ patientadministrativt system (EPJ/PAS). Udvalget beskæftiger sig desuden med it- og informationssikkerhed.

 

§ 23.    Udvalgene rådgiver regionsrådet i sager inden for udvalgenes områder, herunder om den løbende drift og udvikling indenfor områderne. 

Stk. 2. Regionsrådet afgør i øvrigt, hvilke opgaver udvalgene skal varetage.

§ 24.    Hvis væsentlige dele i en sag vedrører flere udvalg, skal hvert udvalg forelægges sagen. Der kan i sådanne tilfælde eventuelt afholdes fælles orienteringsmøder med henblik på belysning af sagen. Hvis den væsentligste del af en sag især vedrører ét udvalg, skal sagen kun forelægges dette udvalg.

§ 25.    Der føres en beslutningsprotokol for det enkelte udvalg, hvori udvalgets beslutning indføres. Der udarbejdes en forretningsorden for det enkelte udvalg. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

 

Kapital 5
Vederlæggelse
 

§ 26.    Der ydes vederlag for varetagelsen af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 4,45 % af regionsrådsformandens vederlag.

Kapitel 6
Andre udvalg
§ 27.    Regionsrådet etablerer et kontaktudvalg, hvor formanden er regionsrådets formand, og de øvrige medlemmer er borgmestrene for kommunerne i regionen, jf. regionslovens § 6.

§ 28.    Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for regionsrådet eller forretningsudvalget. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed, jfr. regionslovens § 13.  

Kapitel 7
Stedfortrædere


§ 29.    Formanden indkalder stedfortræderen til regionsrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Stedfortræderen indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.         

Stk. 2. Medlemmet underretter tidligst muligt formanden om sit fravær.

Kapitel 8


Midlertidig bestemmelse gældende til 31. december 2021.

§ 30.    Stedfortrædere, som indkaldes efter § 28 til at deltage i enkelte møder i regionsrådet, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 8, i lov om kommunernes styrelse, og § 7, stk. 1, 3. pkt. i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv.  

Kapitel 9


Ændringer af vedtægten

§ 31.    Denne vedtægt træder i kraft den 22. januar 2018.

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.
 
 

APPFWU02V