Skip til primært indhold

Høring af afgrænsningsudtalelse til ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune.

Region Syddanmark har modtaget en ansøgning fra NCC Industry A/S på matr. nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune. Ansøgningen er omfattet af kravet miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), og derfor skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før der tages stilling til, om der kan gives tilladelse til råstofgravning.

Region Syddanmark har udarbejdet en afgrænsning i forhold til emner, som skal belyses og vurderes i en kommende miljøkonsekvensrapport.

Hvad er til debat?

Regionen efterlyser ideer og forslag om miljømæssige forhold, der ønskes behandlet i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten. Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt.

Derfor opfordres alle i denne høring til at komme med spørgsmål, bemærkninger og emner, der ønskes belyst i miljøkonsekvensrapporten.

Det er også relevant at komme med forslag i forhold til miljøpåvirkninger, der særligt bør analyseres og belyses eller viderebringe lokal viden om særlige miljøforhold og hensyn til anden planlægning.

Høringssvar

Der er frist for at komme med bemærkninger, idéer og forslag frem til og med den 29. november 2022.

Høringssvar sendes til geolog Magnus í Dali Kilgour på midk@rsyd.dk. 

Høringsmateriale

Høring af afgrænsning til miljøkonsekvensrapport (pdf)

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte geolog Magnus í Dali Kilgour på midk@rsyd.dk.

APPFWU01V