Skip til primært indhold

Økonomiske ydelser

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.


Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Reglerne er fastlagt i henhold til lov om kommunernes styrelse (Kstl.), bekendtgørelse nr. 1531 af 9/12 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv og vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv.

Vedtaget i regionsrådet for Region Syddanmark, den 25. januar 2010 samt den 31. maj 2010, den 29. maj 2012, 26. januar 2015, 22. januar 2018, 19. marts 2018 og 27. august 2018.

Fast vederlag, jf. § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (Kstl.)
 

A.1.1.         

Der ydes et fast vederlag til regionsrådets medlemmer. Størrelsen af vederlaget er afhængig af, hvorvidt det enkelte medlem af regionsrådet vælger at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

A.1.2.         

Det faste vederlag udgør 110.151 kr. årligt hvis medlemmet ikke ønsker erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1.april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det anførte beløb er grundbeløb pr. 1. april 2017.

A.1.3.         

Hvis medlemmet ønsker erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, nedsættes det faste vederlag med 21.246 kr. årligt. Reduktionen i det faste vederlag reguleres én gang årligt pr.1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det anførte beløb er grundbeløb pr. 1. april 2017.

A.1.4.         

Det faste vederlag udbetales månedsvis forud og ydes for hvert påbegyndt kalendermåned og ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet.

A.1.5.         

Endvidere ophører det faste vederlag når medlemmet i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet.   Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

A.1.6.         

Det enkelte medlem af regionsrådet er forpligtet til at modtage det faste vederlag.
 

A.1.7.         

Valget af at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal ske forud for og med virkning for et regnskabsår ad gangen. En ændring af det forud foretagne valg kan således ikke ske i regnskabsårets løb.

A.1.8.         

Administrationen vil ultimo hvert år rette henvendelse til medlemmerne af regionsrådet vedr. dette forhold.

A.2.1.         

Formanden for regionsrådet oppebærer et vederlag, der udgør 1.103.327 kr. årligt. Vederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten, jf. vederlagsbekendtgørelsen § 15.                

Ved reguleringen anses ovenstående beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016. Beløbet udgør pr. 1. april 2017: 1.123.547 kr.

Regionsrådsformandens vederlag omfatter vederlag for medlemskab af forretningsudvalget.

A.2.2.         

Næstformændene modtager hver 10 % af vederlaget til formanden for regionsrådet jf. beslutning på regionsrådets konstituerende møde den 1. december 2017.

A.3.1          

Der ydes udvalgsvederlag til medlemmer af regionsrådet for medlemskab af forretningsudvalget, jf. beslutning på regionsrådets konstituerende møde den 1. december 2017.

Vederlaget til hvert af forretningsudvalgets medlemmer udgør 4,45 % af vederlaget til formanden for regionsrådet, jf. beslutning på regionsrådets konstituerende møde den 1. december 2017.

A.3.2          

Der ydes udvalgsvederlag til medlemmer af regionsrådet for medlemskab af de stående udvalg, jf. beslutning på regionsrådets møde den 22. januar 2017. Vederlaget for hver udvalgspost udgør 1,27 % af vederlaget til formanden for regionsrådet.

Der er i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark fastsat bestemmelser om, at der ydes særskilt vederlag til formænd for de stående udvalg. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 4,45 % af regionsrådsformandens vederlag.

Formanden for et udvalg modtager ikke også vederlag for medlemskab af det pågældende udvalg.

APPFWU01V