Skip til primært indhold

Økonomiske ydelser

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Reglerne er fastlagt i henhold til lov om kommunernes styrelse (Kstl.), bekendtgørelse nr.  2002 af 28/10 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv og vejledning nr. 9016 af 7/1 2019 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv.

Region Syddanmark vil offentliggøre dette regelsæt på sin hjemmeside: www. regionsyddanmark.dk

Vedtaget i regionsrådet for Region Syddanmark, den 25. januar 2010 samt den 31. maj 2010, den 29. maj 2012, 26. januar 2015, 22. januar 2018, 19. marts 2018, 27. august 2018 og 28. februar 2022.

Regler for ydelse af fast vederlag, børnetillæg og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. for regionsrådets medlemmer.

Fast vederlag, jf. § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (Kstl.)

A.1.1. Der ydes et fast vederlag til regionsrådets medlemmer. Størrelsen af vederlaget er afhængig af, hvorvidt det enkelte medlem af regionsrådet vælger at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

A.1.2. Det faste vederlag udgør 118.819 kr. årligt hvis medlemmet ikke ønsker erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det anførte beløb er grundbeløb pr. 1. april 2021.

A.1.3. Hvis medlemmet ønsker erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, nedsættes det faste vederlag med 22.918 kr. årligt. Reduktionen i det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det anførte beløb er grundbeløb pr. 1. april 2021.

A.1.4. Det faste vederlag udbetales månedsvis forud og ydes for hvert påbegyndt kalendermåned og ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet.

A.1.5. Endvidere ophører det faste vederlag når medlemmet i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget hvervet.   Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder forudsat, at dokumentationskravet i vederlagsbekendtgørelsens § 27 opfyldes.

 

Ret til vederlaget fortabes indtil hvervet genoptages.

A.1.6. Det enkelte medlem af regionsrådet er forpligtet til at modtage det faste vederlag.

A.1.7. Valget af at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal ske forud for og med virkning for et regnskabsår ad gangen. En ændring af det forud foretagne valg kan således ikke ske i regnskabsårets løb.

A.1.8. Administrationen vil ultimo hvert år rette henvendelse til medlemmerne af regionsrådet vedr. dette forhold.

Vederlag til formand og næstformænd, jf. vederlagsbekendtgørelsen §§ 12 og 15              

A.2.1.  Formanden for regionsrådet oppebærer et vederlag, der udgør 1.103.327 kr. årligt. Vederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten, jf. vederlagsbekendtgørelsen § 15.

Ved reguleringen anses ovenstående beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Beløbet udgør pr. 1. april 2021: 1.216.915 kr.

Regionsrådsformandens vederlag omfatter vederlag for medlemskab af forretningsudvalget.

A.2.2. Næstformændene modtager hver 10 % af vederlaget til formanden for regionsrådet, jf. beslutning på regionsrådets konstituerende møde den 2. december 2021.

Udvalgsvederlag, jf. vederlagsbekendtgørelsen § 14

A.3.1 Der ydes udvalgsvederlag til medlemmer af regionsrådet for medlemskab af forretningsudvalget, jf. beslutning på regionsrådets konstituerende møde den 2. december 2021.

Vederlaget til hvert af forretningsudvalgets medlemmer udgør 4,45 % af vederlaget til formanden for regionsrådet, jf. beslutning på regionsrådets konstituerende møde den 2. december 2021.

A.3.2  Der ydes udvalgsvederlag til medlemmer af regionsrådet for medlemskab af de stående udvalg, jf. beslutning på regionsrådets møde den 24. januar 2021.

Vederlaget for hver udvalgspost udgør 1,43 % af vederlaget til formanden for regionsrådet.

Der er i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark fastsat bestemmelser om, at der ydes særskilt vederlag til formænd for de stående udvalg. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 4,45 % af regionsrådsformandens vederlag.

Der ydes særskilt vederlag til formanden for det særlige rådgivende udvalg for dansk-tysk samarbejde. Udvalgsformanden for det særlige udvalg modtager et vederlag, som udgør 4,45 % af regionsrådsformandens vederlag, jf. beslutning på regionsrådets møde den 24. januar 2021.

Formanden for et udvalg modtager ikke også vederlag for medlemskab af det pågældende udvalg.

Tillægsvederlag, jf. vederlagsbekendtgørelsen § 3

A.4.1. Til medlemmer af regionsrådet, der har et barn eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag på 13.819 kr. årligt. Der ydes kun et vederlag, uanset der bor flere børn i hjemmet. Tillægsvederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det anførte beløb anses som grundbeløb pr. 1. april 2016.       

A.4.2. Vederlaget ydes, hvis medlemmet af regionsrådet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller har barnet i familiepleje, kommunal familiepleje eller netværksfamiliepleje.

A.4.3. I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes vederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret på samme adresse som medlemmet af regionsrådet.

A.4.4. Vederlaget ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes, eller hvor ovennævnte betingelser i øvrigt er opfyldt.

 A.4.5. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet, eller i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget hvervet. Vederlaget ophører endvidere med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år, eller hvor ovennævnte betingelser for at modtage vederlaget ikke længere er til stede.

Ret til vederlaget fortabes indtil hvervet genoptages.

Godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. Kstl. § 16, stk. 5.

A.5.1. Har et medlem af regionsrådet valgt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan dette ydes for varetagelse af nærmere angivne hverv efter valg af regionsrådet. Erstatning kan ydes for deltagelse i:

a) Møder i regionsrådet.

b) Møder i forbindelse med varetagelse af hverv, der udføres efter valg af regionsrådet, medmindre der er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse.

c) Kurser og kursuslignende arrangementer der af regionsrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under punkt a og b nævnte hverv.

I bilag 1 er redegjort for hvilke kurser mv., som regionsrådet finder er omfattet af denne bestemmelse.

d) Seminarer for regionsrådets medlemmer, jf. § 9a i Kstl.

e) Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger.

f1) Varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra regionsrådet.

Der kan være tale om følgende hverv, som skal udføres efter anmodning fra regionsrådet:      

·        Forelæggelse af en sag for en statslig myndighed.

·        Forhandling med andre regioner eller kommuner.

·        Besigtigelser i en bestemt sag.

·        Deltagelse i borgermøder eller besøg i venskabsbyer.

·        Generelle orienteringsmøder af betydning for hvervet som medlem af regionsrådet.

Regionsrådet anmoder hermed, jf. kstl. § 16, stk. 5 regionsrådsmedlemmerne om at varetage de hverv, der er oplistet i bilag 2. De medlemmer, der har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan således modtage det for varetagelse af de nævnte hverv uden yderligere anmodning fra regionsrådet.

f2)    Varetagelse af følgende hverv efter anmodning fra forretningsudvalget, stående udvalg eller særlige udvalg nedsat i henhold til regionslovens § 13, stk. 6:

Deltagelse i møder inden for udvalgets opgaveområde.

A.5.2. For udførelse af andre aktiviteter der er forbundet med de under A.5.1. punkterne a - f nævnte møder m.v. - kan der ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste.

A.5.3. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af Økonomi- og Indenrigsministeriet er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb er pr. 1. januar 2022 således 2200 kr. Det maksimale erstatningsbeløb forhøjes hvert år den 1. januar med 25,00 kr.         

Ved opgørelsen af den tid, der skal ydes erstatning for, medtages den medgående rejsetid til og fra mødet/aktiviteten.

Er der tillagt et regionsrådsmedlem særligt honorar eller vederlag, bortset fra fast vederlag, tillægsvederlag eller vederlag som medlem af eller formand for et udvalg, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse herom.

A.5.4. Den daglige administration af ordningen om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste varetages som udgangspunkt af administrationen i Region Syddanmark.

A.5.5. Lønmodtagere, der er på ordningen om tabt arbejdsfortjeneste, skal i starten af regnskabsåret dokumentere sin timesats. Dette gøres ved, at arbejdsgiver udfylder en erklæring indeholde en angivelse af den samlede løn i perioden, de samlede tillæg i perioden, den samlede feriegodtgørelse i perioden samt den samlede arbejdsgiverindbetalte pension for perioden. Derudover skal erklæringen indeholde en angivelse af det samlede antal timer i perioden og en beregnet timesats.

For at der kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal medlemmet dokumentere sit løntræk. Dette gøres ved at medlemmet indleverer enten

·   kopi af lønseddel eller

·   erklæring fra arbejdsgiver.             

Lønseddel og erklæring fra arbejdsgiver skal indeholde oplysninger om perioden, hvor regionsrådsmedlemmet har haft fravær i forbindelse med arbejdet i regi af regionsrådet samt antallet af mistede timer og derved angivelse af den mistede indtægt.

Tab af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og afspadsering kan sidestilles med mistet arbejdsfortjeneste.

I stedet for en erklæring fra medlemmets arbejdsgiver, kan et medlem, der er lønmodtager, vælge at indlevere kopi af sin lønseddel. Af lønsedlen skal samme oplysninger ligeledes fremgå.

Hvis en arbejdsgiver finder det uhensigtsmæssigt, at et medlem af regionsrådet påbegynder sit daglige arbejde inden, eller genoptager sit arbejde efter en mødeaktivitet i regi af regionsrådet eller lignende, kan erstatningen for den tabte arbejdsfortjeneste udgøre flere timer end der direkte er medgået til mødet og rejsen.

A.5.6. For de medlemmer der er selvstædig erhvervsdrivende skal regionsrådet godkende den timesats medlemmet skal anvende ved indberetning af tabt arbejdsfortjeneste.

Regionsrådet vil som udgangspunkt kunne anse timesatsen for dokumenteret ved at godkende en revisorgodkendt timesats, som det pågældende regionsrådsmedlem kan anvende, når vedkommende har lidt et tab af erhvervsindtægt som selvstændigt erhvervsdrivende.

Beregning af timesatsen skal ske via en af følgende metoder:

                     1. Anvendelse af effektiv konsulentsats.

                     2. Anvendelse af sats for afløser.

                     3. Anvendelse af regnskabsmæssigt resultat via estimat af normtimer.

Ved beregningen kan metode 3 kun anvendes, hvis det ikke er muligt at bruge metode 1 eller 2.

Som grundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste vil der for de selvstændigt erhvervsdrivende herudover skulle udfyldes en tro- og love-erklæring på, at regionsrådsmedlemmet har haft tab af erhvervsindtægt som følge af varetagelsen af det regionale hverv i det antal timer, der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste for. Det påhviler det enkelte regionsrådsmedlem selv at foretage en kritisk vurdering af, om den til varetagelse af det regionale hverv medgåede tid, rent faktisk har medført et tab af erhvervsindtægter som angivet.

Ved anmodning om tabt arbejdsfortjeneste uden for almindelig arbejdstid skal regionsrådsmedlemmet begrunde, hvorfor et givent møde, der ligger efter kl. 17.00 er erstatningsudløsende.

Det konstituerende møde

A.6.1. Der ydes mødediæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til alle medlemmer af regionsrådet som deltager i det konstituerende møde. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes også til et medlem af regionsrådet, der (endnu) ikke har valgt eller agter at vælge en sådan erstatning.

A.6.2. Diætsatsen udgør pr. 1. januar 2022 440 kr. pr. dag. Hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen hæves med 5,00 kr. hver d. 1. januar.

Diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste m.v. til andre end valgte medlemmer af regionsrådet.

Andre af regionens borgere, som af regionsrådet vælges til at bestride et hverv. Kstl. § 16 a

A.7.1. Regionsrådet har besluttet, at der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, der uden at være medlem af regionsrådet for Region Syddanmark deltager i de under punkt A.5.1., litra a-f nævnte møder m.v.

Er der tillagt nogen et særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et regionalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed.

A.7.2. Diætsatsen udgør pr. 1. januar 2022 440 kr. pr. dag. Hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.  Diætsatsen hæves med 5,00 kr. hver d. 1. januar.

A.7.3. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder under 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb er pr. 1. januar 2022 således 2200 kr. Det maksimale erstatningsbeløb forhøjes hvert år den 1. januar med 25 kr.

A.7.4. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes efter samme regler som er gældende for medlemmer af regionsrådet - dog således at der i forbindelse med lønmodtagerforhold skal ske dokumentation for løntab i form af en lønspecifikation, hvoraf tabet fremgår.

A.7.5. I forbindelse med deltagelse i aktiviteter omfattet af kstl. § 16, stk. 1, litra a – g ydes godtgørelse efter reglerne i kstl. § 16, stk. 10 samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning. Aktiviteterne svarer til de aktiviteter som regionsrådets medlemmer ydes godtgørelse for.

A.7.6. Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter reglerne.

Stedfortrædere i regionsrådet

A.8.1. Der ydes vederlag og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler som til regionsrådets medlemmer. Vederlaget ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af regionsrådet.

A.8.2. For deltagelse i enkelte møder i regionsrådet ydes vederlæggelse i overensstemmelse med bestemmelserne i regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 8 i lov om kommuners styrelse, og § 7, stk. 1, 3. pkt. i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv. Der ydes alene diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. satserne under A.7.2 og A.7.3.


Befordringsudgifter, jf. Kstl. § 16, stk. 10.

B.1.1.  Befordringsgodtgørelse udbetales efter Skatterådets regler og satser.    

Erhvervsmæssig befordring er fri for beskatning. Anden befordring anses for privat og skal beskattes. Følgende anses for erhvervsmæssig befordring:

·  Befordring mellem mødepunkter, hvor sædvanlig bopæl eller egentlig arbejdsplads ikke indgår.

·  Befordring mellem sædvanlig bopæl/egentlig arbejdsplads og et mødepunkt i indtil 60 mødedage inden for en periode på 12 måneder.

Administrationen opgør løbende, hvornår denne grænse passeres.

Befordring mellem sædvanlig bopæl/egentlig arbejdsplads og regionens hovedsæde vil derefter være skattepligtig.

B.1.2. Der ydes befordringsgodtgørelse til de i Kstl. § 16, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter, herunder de i bilag 1 og 2 fastsatte aktiviteter.

Der ydes således befordringsgodtgørelse til aktiviteter, der ikke ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for, hvis disse aktiviteter er omfattet af Kstl. § 16, stk. 1, litra g. Det drejer sig om f.eks. formaliserede formøder, generelle besigtigelser og deltagelse i repræsentativt arbejde mv., der ikke finder sted efter anmodning fra regionsrådet, jf. bilag 3, samt litra B.5.4.

B.1.3 Befordring dækkes med skatterådets store sats pr. kørt kilometer indtil 20.000 km. pr. regnskabsår (pr. 1. januar 2022: 3,51 kr. pr. km.) og med den lille sats for befordring udover 20.000 km. pr. regnskabsår (pr. 1. januar 2022: 1,98 kr. pr. km.). Hvis der ydes befordringsgodtgørelse fra flere offentlige myndigheder, kan godtgørelse med den høje sats udbetales for i alt 20.000 km i et regnskabsår inden for det enkelte myndighedsområde. Der kan kun ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med faktisk benyttelse af eget befordringsmiddel.

Anvendes offentlige transportmidler dækkes transportudgifter efter regning mod aflevering af behørig dokumentation. Udgangspunktet er, at billigste offentlige transportmiddel skal benyttes, medmindre dette giver væsentlige ulemper - eksempelvis hvis transporttiden bliver uforholdsmæssig lang. Kun i sådanne situationer kan taxa og fly benyttes. I givet fald skal dette på forhånd aftales med Regionssekretariat og jura.

B.1.4.Indberetning af befordringsudgifter skal ske i et elektronisk afregningssystem.

 Af hensyn til regnskabet henstilles det til, at afregning for kørsel og andre udgifter foretages det kvartal, hvor kørslen er foretaget eller udgiften er afholdt.

Rejsegodtgørelse

B.2.1. Møder, herunder kurser, seminarer og konferencer, der indebærer overnatning.

Ved rejser udover 24 timer forbundet med overnatning uden for egen sædvanlig bopæl ydes der dagpenge og timepenge for tilstødende rejsedag. Dagpenge udgør 539 kr. pr. døgn. Timepenge udgør 22,46 kr. pr. time. (2022- sats)

Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer rejsen varer fra rejsens starttidspunkt. Derefter udbetales timepenge pr. påbegyndt time for den tilstødende rejsedag. Den tilstødende rejsedag er således altid rejsens sidste dag.

Tjenesterejsens varighed beregnes fra tidspunktet hvor regionsrådsmedlemmet forlader sin bopæl og til medlemmet er tilbage på bopælen.              

B.2.2. I stedet for udbetaling af dagpenge og timepenge kan rimelige udgifter til fortæring refunderes efter regning, hvilket vil sige regionsrådsmedlemmets eget udlæg under hele opholdet.

Hvis denne ordning vælges skal det meddeles administrationen før rejsens begyndelse.

B.2.3. Reduktion for fri kost

Hvis regionsrådsmedlemmet modtager fri kost (gratis morgenmåltid, frokost og aftensmåltid) under rejsen modregnes dette i dagpenge/timepenge. Morgenmad fradrages med 15 % af dagpengesatsen. Frokost og aftensmåltid fradrages hver især med 30 % af dagpengesatsen. Det vil sige at gratis måltider for hele dagen fradrages med 75 % af dagpengesatsen.

Hvis morgenmåltid er inkluderet i overnatningsprisen på hotellet eller lignende, modregnes morgenmåltidet i rejsegodtgørelsen med 15 % af dagpengesatsen.

Modregning for gratis hovedmåltider skal finde sted, uanset hvem der har finansieret måltidet.

B.2.4. Rejsegodtgørelse er oplysningspligtig over for SKAT. Derfor skal sådanne ydelser altid udbetales af Koncern HR, Forhandling, Løn og Analyse.

B.2.5. For borgere der ikke er medlem af regionsrådet, men som varetager hverv, efter valg af regionsrådet, kan der ydes godtgørelse for rejser efter samme retningslinjer som nævnt til medlemmer af regionsrådet.

B.2.6. Godtgørelses- og fradragssatserne følger de generelle satser der udsendes af Skatterådet hver den 1. januar.

B.2.7. Rimelige udgifter til logi godtgøres efter regning.
Udgangspunktet er, at det altid er regionen, der på forhånd sørger for bestilling og betaling af logi.

Til logi uden dokumentation kan der udbetales 231,00 kr. pr. døgn. (2022-sats).


Øvrige ydelser til medlemmer af regionsrådet
 

Telefon og bredbåndsforbindelse (Pc-udstyr)

B.3.1.Regionen sørger for at der stilles Pc-udstyr og bredbåndsforbindelse mv. gratis til rådighed for det enkelte medlem af regionsrådet, jf. bilag 4.

B.3.2.Regionen stiller fri mobiltelefon til rådighed for medlemmerne af regionsrådet.

Regionsrådsmedlemmernes privatforbrug må ikke påføre regionen ekstraudgifter.

Det er ikke muligt at anvende abonnementet til donationer, afstemninger eller lignende

B.3.3. Regionsrådsmedlemmer, der har stillet fri mobiltelefon til rådighed, er omfattet af de til en hver tid gældende regler om beskatning af fri telefon, hvilket pr. 1. januar betyder en beskatning af i alt 3.000 kr. årligt (2022-beløb). Hvis et regionsrådsmedlem er omfattet af beskatning af fri telefon flere steder, sker der maksimalt beskatning af 3.000 kr. årligt. Beskatningen af fri telefon reduceres med 25 % (pr. person), hvis regionsrådsmedlemmets ægtefælle eller registrerede partner også er omfattet af beskatningen.

Beskatning af fri telefon er A-indkomst, og Region Syddanmark har oplysnings- og indeholdelsespligt over for SKAT.

B.3.4. Computere og iPads, der er stillet til rådighed for regionsrådsmedlemmer, beskattes ikke.

Regionsrådsmedlemmernes privatforbrug må ikke påføre regionen ekstraudgifter. Det vil sige, at udgifter til regionsrådsmedlemmernes privatforbrug ud over de data, der er indeholdt i abonnementet, ikke dækkes af regionen.

Bredbåndsforbindelse, der er stillet til rådighed for medlemmer af regionsrådet, beskattes i medfør af de til en hver tid gældende regler. Pr. 1. januar 2018 beskattes bredbåndsforbindelse ikke, da regionsrådsmedlemmerne har adgang til regionshusets netværk via internettet.

Avisabonnement

B.4.1. Regionen dækker udgifter til abonnement på indtil to aviser.

Herudover dækker regionen udgiften til abonnement på indtil to blade eller tidsskrifter om aktuelle og almene samfundsforhold m.v.

B.4.2. Avisabonnement er skattemæssigt at regne som et personalegode. Personalegoder skal beskattes, hvis den samlede værdi af goderne overstiger en bagatelgrænse på 6.600 kr. (2022 tal).

Det er markedsværdien af én avis, der skal tælles med ved sammentælling af personalegoder. Øvrige aviser og tidsskrifter sættes til 0 kr. 

Ved vurderingen af om bagatelgrænsen overskrides skal medregnes eventuelle andre personalegoder (også fra andre arbejdsgivere) omfattet af bagatelgrænsen, som regionsrådsmedlemmet har modtaget. Hvis den samlede værdi af personalegoder overstiger bagatelgrænsen, beskattes den samlede værdi, og ikke kun den del af beløbet, der overstiger grundbeløbet.

Regionsrådsmedlemmet skal selv indberette beløbet som B-indkomst på selvangivelsen.

B.4.3 Ud over de nævnte aviser og tidsskrifter kan der for det samlede regionsråd gives adgang til elektroniske tidsskrifter og lignende.

Anden godtgørelse til medlemmer af regionsrådet

B.5.1. I forbindelse med deltagelse i møder m.v. kan der til medlemmer af regionsrådet ydes godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap.

B.5.2. Endvidere kan der til medlemmer af regionsrådet i forbindelse med deltagelse i møder m.v. ydes godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.

B.5.3. Fraværsgodtgørelse

I forbindelse med varetagelse af de i kstl. § 16, stk. 1, litra a-g (jf. dette regelsæt, litra B.5.4 samt bilag 1, 2 og 3) ydes fraværsgodtgørelse (godtgørelse for fravær fra hjemstedet) efter følgende regler:

Der ydes fraværsgodtgørelse med halvdelen af den i medfør af ligningslovens til enhver tid gældende sats, som gælder, når det er nødvendigt med overnatning. I 2022: 269,50 kr.

Der udbetales kun 1 fraværsgodtgørelse pr. dag, uanset antallet af møder den pågældende dag.

Beløbet reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad.

Det udbetalte beløb er skattepligtigt.

Udbetaling af fraværsgodtgørelse forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse.

B.5.4           Godtgørelse til andre aktiviteter i forbindelse med møder mv.

Regionsrådet har jf. kstl. § 16, stk. 11 besluttet, at der kan ydes godtgørelser jf. kstl. § 16, stk. 10, til de i bilag 3 nævnte ”andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder mv.” jf. kstl. § 16, stk. 1 litra g.

Bilag

Regionsrådets beslutning vedr. regionsrådsmedlemmernes deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer.

Regionsrådet for Region Syddanmark fastlægger hermed rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer, regionsrådet finder omfattet af bestemmelsen i lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1, litra c.

Regionsrådet finder at følgende kurser mv., som afholdes i Danmark eller Slesvig-Holsten, er omfattet af denne bestemmelse:

·  Arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.

Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder mv. anses tillige som kurser.

Kurset skal normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i regionsrådet/regionen

·  Kurser, der henvender sig til regionspolitikere, og som i væsentligt omfang vedrører:

- regionens styrelse
- lovgivning og aftaler mv. på det regionale område
- regionens budgetlægning og økonomistyring
- regionens planlægning, prioritering mv. inden for regionens kompetenceområde.
- udvikling af ydelser og arbejdsmetoder inden for regionens kompetenceområde

·  Kurser, der henvender sig til regionspolitikere, og er udbudt af:
- Region Syddanmark
- Danske Regioner
- Komponent

·  Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem er udpeget til varetagelse af et hverv, jf. kstl. § 16, stk. 1, litra b.

Deltagelse i ovennævnte kurser og kursuslignende arrangementer er omfattet af regionsrådsmedlemmernes faste vederlag, jf. kstl. § 16, stk. 1.

For medlemmer af regionsrådet, som har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. kstl. § 16, stk. 5, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i ovennævnte kurser og kursuslignende arrangementer.

Der udbetales godtgørelser, jf. kstl. § 16, stk. 10 i forbindelse med ovennævnte kurser mv.

Kursustilbud som ikke umiddelbart er omfattet af denne beslutning forelægges forretningsudvalget, som vurderer, om kurset er omfattet af kstl. § 16, stk. 1, litra c.

Tabt arbejdsfortjeneste for anmodning om varetagelse af ”andre hverv”

Regionsrådets beslutning om hvilke hverv, regionsrådet anmoder regionsrådsmedlemmerne om at deltage i, jf. kstl. § 16, stk. 1, litra f.

Regionsrådet anmoder hermed medlemmerne om at varetage følgende andre nærmere angivne regionale hverv, hvorefter der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af disse hverv, jf. regionsrådets beslutning under pkt. A.5.1.

-  Dialogmøder med Folketingets medlemmer.

-  Deltagelse i møder og forhandlinger med andre myndigheder.

-  Deltagelse i møder med eksterne samarbejdsparter, hvor det pågældende regionsrådsmedlem deltager som repræsentant for Region Syddanmark.

-  Orienteringsmøder for regionsrådet.

-  Deltagelse i møder for repræsentanter for alle de politiske grupper i regionsrådet, som regionsrådsformanden indkalder til.

-  Borger- og orienteringsmøder i forbindelse med regionsrådets planer, strategier mv.

-  Formøder for de regionale repræsentanter i udvalg, hvor der til udvalget er udpeget repræsentanter fra andre myndigheder eller organisationer, eksempelvis Sundhedskoordinationsudvalget og samarbejdsudvalg på overenskomstområderne.

-  Tværregionale erfaringsudvekslingsmøder i regi af Danske Regioner.

-   Arrangementer afholdt af eksterne parter, hvor regionsrådsmedlemmet holder oplæg om regionens forhold.

-  Studierejser godkendt af regionsrådet.

 

Godtgørelser til ”andre aktiviteter” i forbindelse med møder mv.

Regionsrådet har godkendt, at der kan ydes godtgørelser til følgende andre aktiviteter i forbindelse med disse møder mv. jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra g:

-  Gruppemøder, politiske forhandlinger og formøder med administrationen i de tilfælde, hvor der er tale om mødeforberedelse i forhold til møder i regionsrådet eller udvalg mv. (omfattet af stk.1).

-  Arrangementer af faglig eller repræsentativ karakter forbundet med varetagelse af det regionale hverv, arrangeret af regionen eller regionens institutioner mv.

-  Arrangementer af faglig eller repræsentativ karakter, der er relateret til varetagelse af det regionale hverv, arrangeret af regionens samarbejdspartnere eller andre myndigheder.

- Studieture eller lignende, som ikke falder under bestemmelsen om kurser mv. i bilag 1.

- Deltagelse i møder og forhandlinger med organisationer mv.

- Tværregionale erfaringsudvekslingsmøder.

-  Arrangementer i regi af Danske Regioner.

-  Deltagelse i møder med pressen vedr. regionale forhold.

 

 

IT-udstyr mv.

Der stilles IT-udstyr til rådighed for medlemmerne af regionsrådet, idet den teknologiske udvikling kan betinge en løbende justering heraf.

 

APPFWU01V