Skip til primært indhold

Syddanske Mobilitetsprioriteter

De 22 kommuner i Syddanmark og Region Syddanmark er gået sammen om de vigtigste mobilitetsinitiativer for Syddanmark.

For at nå målene om en effektiv mobilitet, der er grøn og bæredygtig, skal der prioriteres tiltag, der både fremmer klimavenlig mobilitet, inklusiv mere kollektiv trafik, og infrastrukturtiltag.

For de syddanske kommuner og Region Syddanmark er det afgørende, at initiativerne i Infrastrukturplan 2035 gennemføres i deres helhed og inden for tidsplanen. Der er opmærksomhed på, at det herudover kun i begrænset omfang vil være muligt at gennemføre yderligere statslige infrastrukturtiltag i aftaleperioden.

Endvidere lægges der afgørende vægt på brug af metoder og materialer, der i videst muligt omfang reducerer det negative klimaaftryk og anvendelsen af udtømmelige råstofressourcer, når der planlægges og etableres ny infrastruktur.

På den baggrund prioriterer de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark, at staten tager initiativ til og finansierer følgende mobilitetsinitiativer:

Bedre rammebetingelser for en grøn og bæredygtig mobilitet

Den traditionelle kollektive transport er voldsomt udfordret. Der er behov for at nytænke den lokale og regionale kollektive trafik og at trafikselskaberne udvikler sig til at være mobilitetsselskaber. Kommuner, region, selskaberne og øvrige aktører skal have bedre økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for at løse udfordringen, så mobilitetsformer som fx fleksible behovsstyrede løsninger, samkørsel, cykeltransport, og kombinationer heraf, bliver mere attraktive.

De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark vil arbejde for, at staten:

  • Tager initiativ til at udarbejde en national mobilitetsplan, der sikrer helhedstænkning på tværs af transportformer og giver kommuner, regioner, selskaber og øvrige aktører bedre rammevilkår til at understøtte en grønnere mobilitet, inklusiv øget statstilskud.

Bedre togforbindelser

Der skal være et grønt og bæredygtigt alternativ til bilen for daglige pendlere i Syddanmark og på tværs af grænsen, og til bil og fly på de længere nationale og internationale rejser. Derfor skal den statslige togdrift, så hurtigt det er teknisk muligt, forbedres.

De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark vil arbejde for, at staten:

  • Sikrer bedre direkte lyntogsforbindelser med timedrift, markant reduceret rejsetid og færre stop mellem Esbjerg-København, Sønderborg-København og Aarhus-Hamburg.
  • Sikrer S-togslignende regionaltogsdrift, med øget frekvens, faste minuttal, og gennemkørende tog på Fyn, mellem de større byer i Trekantområdet og på Esbjerg Nærbane.
  • Sikrer en fortsat udvikling af den grænseoverskridende regionaltrafik.

Færdiggørelse af den midtjyske motorvej

E45 i Trekantområdet og Østjylland har behov for aflastning, og Billund Lufthavn har behov for bedre betjening. Derfor skal den midtjyske motorvej færdiggøres inden for tidsrammen.

De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark vil arbejde for, at staten:

  • Igangsætter de resterende dele af den midtjyske motorvej i Syddanmark fra Haderslev til Billund hurtigst muligt, og på sigt færdiggør den midtjyske motorvej i sin fulde længde til Hobro.

Udarbejdelse af fuldt beslutningsgrundlag for nye faste øst-vest forbindelser

Med henblik på at afdække fordele og ulemper samt det indbyrdes tidsperspektiv, vil de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark arbejde for, at staten:

  • Udarbejder et fuldt beslutningsgrundlag for en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn og for en parallel forbindelse over Lillebælt samt analyserer muligheden for reduktion af Storebæltsafgiften, hurtigst muligt.
APPFWU02V