Skip til primært indhold

Viden der virker

Projektet har fokus på at styrke gymnasieelevernes kompetencer til et bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi. Der udvikles, afprøves og implementeres case-baserede undervisningsforløb, som tager afsæt i affaldshåndtering i sundhedssektoren.

Fokus spænder over hele processen fra behov til indkøb, anvendelse, genbrug, affaldssortering, bortskaffelse og genanvendelse af materialer, produkter og ydelser.

Projektets indsats

Projektet retter sig mod verdensmål 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Verdensmål 12 handler om at reducere klima- og miljøbelastning ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger på. Det kræver nye kompetencer hos virksomheder og borgere at gå fra en lineær forbrug-og-smid-væk-kultur til en cirkulær tilgang, hvor materialer genanvendes og produkters levetid forlænges gennem reparation og genbrug.

Det er vigtigt, at unge allerede på ungdomsuddannelserne får nye kompetencer til mere ansvarlig forbrug og produktion, og projektet retter sig derfor mod et område, som er afgørende for at lykkes med den grønne omstilling.

Konkret vil projektet udvikle og afprøve case-baserede undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i affaldshåndtering i sundhedssektoren. Der udvikles minimum otte unikke undervisningsforløb fordelt med minimum to forløb på hver af de fire gymnasiale uddannelser hhx, htx, stx og hf. Hvert undervisningsforløb vil inddrage fagenes kernestof og have et omfang á 10-20 lektioner. De konkrete cases udvikles i samarbejde med sygehuse og private leverandører, så elever og lærere arbejder med reelle udfordringer, der omsættes i undervisningen. Der er indgået aftaler med Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital samt en privat virksomhed.

Ud over den case-baserede undervisning i samarbejde med eksterne parter skal der også udvikles og gennemføres undervisningsforløb, hvor eleverne identificerer og løser udfordringer relateret til affaldshåndtering på egen uddannelsesinstitution. Formålet er, at eleverne opbygger en tro på, at de selv er i stand til at gøre en forskel i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger.

Forventede resultater

 • Mindst 50 % af de involverede elever oplever, at forløbet har styrket deres viden om job- og
  karrieremuligheder inden for arbejdet med grøn omstilling.
 • Mindst 20 % af de involverede elever udtrykker interesse for at arbejde med grøn omstilling i fremtidigt job eller karriereforløb.
 • Mindst 75 % af de involverede elever oplever:
 • At projektet har styrket deres viden om grøn omstilling og affaldshåndtering.
 • At de har fået kompetencer til at kunne bidrage til løsning af udfordringer inden for
  bæredygtighed og cirkulær økonomi.
 • At de kan analysere produkters miljø- og klimabelastning.
 • At de har fået indsigt i produkters livscyklus fra indvinding af råmaterialer til fremstilling af produktet, anvendelsen af det samt genanvendelse.
 • At de kan udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.
 • At de kan identificere udfordringer og udvikle løsninger angående bæredygtighed på egne skoler.

Parter

 • Campus Vejle
 • Rosborg Gymnasium
 • Skt. Knuds Gymnasium
 • Odense Tekniske Gymnasium
 • Syddansk Sundhedsinnovation

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 2.544.776,00 kr.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU01V