Skip til primært indhold

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2023

Region Syddanmark fremlægger nu sit årlige forslag til, hvor regionen skal starte ny videregående indsats i 2023. En stor del af regionens indsats på jordforureningsområdet er lovbunden eller allerede besluttet. Forslaget indeholder den del af regionens indsats, som kan besluttes i 2023.

Formålet med regionens indsats er at beskytte grundvand og dermed drikkevand samt menneskers sundhed og miljøet imod forurening.

Forslaget er udarbejdet på grundlag af principperne i delstrategien ”Rent vand og jord i Region Syddanmark”. Her har grundvandet højeste prioritet, og målet er at opnå ’mest godt grundvand for pengene’. Fokus er også på indeklimaproblemer i boliger og i særlige tilfælde prioriteres en indsats af hensyn til overfladevand samt indsatser der hindrer direkte kontakt med forurenet jord. I 2023 fortsættes den særlige indsats med fokus på forureningerne med stofferne af typen PFAS.

Forslaget omfatter 29 nye videregående indsatser efter følgende fordeling:

Grundvand

14 sager handler om forureninger med højmobile stoffer og pesticider

  • 5 er sager med fokus på undersøgelse af pesticidforurening
  • 4 er sager med fokus på undersøgelse af forurening med klorerede opløsningsmidler
  • 3 af sagerne omhandler undersøgelse af lossepladser
  • 1 sag omhandler undersøgelse af forurening med olie- og benzinstoffer
  • 1 sag er ny oprensning af grundvandsforurening fra losseplads

Indeklima

4 sager omhandler risiko for indeklima.

  • 1 sag er videregående undersøgelse efter tidligere renseri.
  • 3 sager er nye oprensninger efter tidligere renserier.

Grundvand og indeklima

3 sager omhandler videregående undersøgelse af forureninger med olie- og benzinstoffer, der kan udgøre risiko for både værdifuldt grundvand og indeklima.

Grundvand og overfladevand

1 sag har fokus på grundvand og overfladevand fra et tidligere gartneri.

Kontaktrisiko

5 sager omhandler oprensninger af overfladenær jordforurening på børnehaver, legepladser og bolig.

2 sager har fokus på undersøgelse af overfladenær jordforurening fra tidligere gartnerier.

Høringsmateriale 

En liste med den foreslåede videregående indsats i 2023 findes i høringsmaterialet. (åbner pdf-fil) Her er der også flere oplysninger om prioriteringen og et kort over forureningerne. 

Miljøvurdering

Regionen har vurderet, at ”Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2023” ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se mere herom i høringsmaterialet.

Indsend høringssvar

Forslaget var i høring fra den 30. november 2022 til og med den 13. januar 2023.

Hvis du har kommentarer til forslaget, kan du indsende høringssvar gennem regionens høringsportal.

Fristen for at afgive høringssvar var d. 13. januar 2023 kl. 23.59

I høringsportalen kan du se de høringssvar regionen har modtaget.

De indkomne høringssvar vil indgå i den endelige beslutning om, hvor i regionen der skal startes ny videregående indsats i 2023.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget kan du kontakte Region Syddanmark - Vand og Jord på telefon 76 63 19 17 eller på mail: vjkr@rsyd.dk

Læs mere om Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet

 

APPFWU02V