Skip til primært indhold

Høringsbrev

Region Syddanmark sender forslag om en ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i høring. Læs hele høringsbrevet.

Til høringsparterne

I Region Syddanmark lægger vi vægt på, at mennesker med psykisk sygdom får det bedst mulige behandlingsforløb, og at den enkelte og dennes pårørende føler sig støttet i sygdomsforløbet. Det gælder selvfølgelig også for det børne- og ungdomspsykiatriske område.

Regionsrådet vil med vedlagte forslag til en fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien arbejde for en bedre balance mellem kapacitet og efterspørgsel efter udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien og sikre sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret på en række områder - først og fremmest i forhold til stigende efterspørgsel efter udredning og behandling samt mangel på speciallæger.

Konsekvenserne af de udfordringer som børne- og ungdomspsykiatrien står med er bl.a., at det ikke er muligt at overholde udredningsretten. De to afdelinger overholder ikke udredningsretten markant i over halvdelen af tilfældene. Ventetiden er for mange også steget markant de seneste år.

Det er vurderingen, at udfordringerne dels er vedvarende dels er af en sådan alvorlighed, at der er behov for finde løsninger, der kan robustgøre børne- og ungdomspsykiatrien samt sikre bedre balance mellem kapacitet og efterspørgsel efter udredning og behandling.

På den baggrund besluttede Regionsrådet i maj 2022 at igangsætte en proces, der skulle munde ud i forslag til håndtering af de aktuelle udfordringer, herunder den fremtidige organisering af området.

Processen har bl.a. indeholdt en række dialogmøder med kommuner, patientforeninger, patienter og pårørende samt De praktiserende lægers organisation (PLO) foruden drøftelser internt i Psykiatrisygehuset.

Med afsæt i de indspark og synspunker der blev fremført på dialogmøderne, de indspark og synspunkter der er fremført i psykiatrisygehusets dialogproces og efterfølgende politiske drøftelser i psykiatri- og socialudvalget og regionsrådet, fremlægges hermed i høring forslag til håndtering af de aktuelle udfordringer inden for børne- og ungdomspsykiatrien, herunder forslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Psykisk syge børn og unge og deres pårørende er i kontakt med myndigheder og sundhedspersonale mange andre steder end på sygehusene.  Derfor er det helt afgørende, at vi har øje for alle aspekter af de tilbud og indsatser, som psykisk syge møder som en del af deres tilværelse og behandlingsforløb.

Dialog med vores omverden er vigtigt for Region Syddanmark og det vigtigt for os, at få bidrag og synspunkter fra vores mange samarbejdspartnere, som kan indgå i vores arbejde med en fremadrettet robustgørelse af børne- og ungdomspsykiatrien. 

Vi har god erfaring for, at de høringsvar vi får, kan styrke vores arbejde med store planer og strategier. Derfor håber vi, at rigtig mange vil afgive høringssvar til regionsrådets forslag fremtidig en børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark.

På den baggrund har Region Syddanmark på regionsrådets møde den 23. januar 2023 besluttet, at sende udkast til en fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark i bred offentlig høring:

Høringsfristen er den 27. marts 2023 kl. 12.00.

Høringssvarerne kan afgives på Region Syddanmarks hjemmeside.

Høringsvesionen af forslag til fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien er vedhæftet som pdf-fil.

Høringssvarerne bliver løbende offentliggjort på regionens hjemmeside

Med venlig hilsen

Stephanie Lose                                          
Regionsrådsformand     

Sarah Andersen
Konst. Formand for Psykiatri- og socialudvalget.

APPFWU02V