Skip til primært indhold

Økonomi

Økonomi er organiseret i fem afdelinger og ledes af direktør Kasper Breum Petersen. Få overblik over afdelingerne og opgaverne i økonomi.

Økonomistaben varetager opgaver, og bidrager med vejledning, inden for blandt andet økonomistyring, regnskab og revision, bygge- og vedligeholdsprojekter samt tværgående indkøbsfunktioner.

Staben håndterer sager og bidrager med vejledning til både Regionsrådet, Regionens øverste administrative- og politiske ledelse samt regionens sygehuse, institutioner og øvrige driftsområder.

Afdelinger

Budget og Økonomistyring har ansvar for den overordnede økonomiske styring og koordinering af regionens økonomi, samt udarbejdelse af økonomisk ledelsesinformation.
 
Budget og Økonomistyring varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Budgetlægning
  • Økonomi- og aktivitetsrapportering
  • Intern takststyring
  • Prognoser
  • Øvrige økonomiske nøgletal
  • Region Syddanmarks whistleblowerordning, som er under økonomidirektørens ansvarsområde
  • Køb og salg af ejendomme
  • Koordination af en række sager til regionens øverste administrative- og politiske ledelse.
  • Besvarelse af forespørgsler fra ministerier og øvrige centrale myndigheder samt organisationer om Region Syddanmarks økonomi.

Endelig løser afdelingen diverse ad hoc- og konsulentopgaver for regionens øvrige stabe og driftsområder, samt varetagelse af sekretariatsfunktioner for økonomidirektøren.

Afdelingen understøtter samtidig sygehusledelserne, Socialområdet, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration med økonomiske analyser og betjening.

 

 

Bygningsafdelingen varetager opgaver inden for bygge- og anlæg samt vedligeholdelses- og energiopgaver.  Afdelingen har samtidig ansvaret for at planlægge og gennemføre Region Syddanmarks Bygherrepolitik og byggestyringsregler.

Bygningsafdelingen rådgiver og bistår bl.a. Regionens driftsområder med optimering af udbudsprocesser og bygningsplanlægning i forhold til den samlede bygningsportefølje, og med en effektiv prioritering og styring i de enkelte bygge- og anlægssager.

Afdelingschef

Peter Holm

Vicedirektør

Det nye OUH


29 20 16 10

Regnskab og Finans har til opgave at understøtte, koordinere og udvikle regnskabsføring, forretningsgange og regnskabsaflæggelse for alle regionens virksomheder.

Regnskab og Finans har bl.a. ansvar for drift og udvikling af regionens fælles økonomisystem samt opfølgning og styring af regionens betalinger, likviditet og gæld.

Afdelingschef

Jakob Andresen

Afdelingschef

Regnskab og finans


21599827

Strategisk indkøb har det overordnede ansvar for koordinering og planlægning af indkøb og drift af regionale indkøbskontrakter og tværgående systemer inden for indkøb og udbud af vare- og tjenesteydelser.

Strategisk indkøb varetager bl.a. indgåelse af centrale aftaler på varer og serviceydelser.  Afdelingen har bl.a. til opgave at sikre, at regionens sygehuse og institutionerne får leveret de rigtige varer/ydelser til rette tid, og til lavest mulige omkostninger.

Afdelingschef

Annette Bjørn

Indkøbschef

Strategisk Indkøb


29 20 16 24

Serviceafdelingen udfører bl.a. fælles servicefunktioner i forhold til Regionshuset, og en række af regionens sygehuse, herunder produktion af diverse tryksager fra regionen samt udsendelse af elektronisk post.

Økonomistaben varetager opgaver, og bidrager med vejledning, inden for blandt andet økonomistyring, regnskab og revision, bygge- og vedligeholdsprojekter samt tværgående indkøbsfunktioner.

Staben håndterer sager og bidrager med vejledning til både Regionsrådet, Regionens øverste administrative- og politiske ledelse samt regionens sygehuse, institutioner og øvrige driftsområder.

Afdelingschef

Helle Holm Jensen

Servicechef

Serviceafdelingen


29 20 13 00

Økonomidirektør

Kasper Breum Petersen

Økonomidirektør

Økonomistaben


61 61 49 36
APPFWU01V