Skip til primært indhold

Råstofplan 2020

Regionen har til opgave at planlægge den fremtidige indvinding på land og forsyning med råstoffer i regionen.

Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem behovet for råstoffer og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne indvindes.

Planen indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer, indsatsområder, retningslinjer for råstofindvinding, en redegørelse for ressourcesituationen og afgrænsning af grave- og interesseområder. Både regionen og kommunerne er bundet af råstofplanen i planlægning og administration

Råstofplan 2020 er den gældende råstofplan

Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2020 for Region Syddanmark d. 21. juni 2021. Regionsrådets afgørelse er offentligt annonceret d. 22. juni 2021 på regionens hjemmeside.

Regionsrådet skal hvert 4. år beslutte, om der skal laves en ny råstofplan. Den 27. februar 2023 besluttede regionsrådet at Råstofplan 2020 ikke skal revideres. Det betyder at Råstofplan 2020 fortsat er gældende.

Råstofplan 2020

Råstofplanen består af en plantekst og kort med de områder, der indgår i planen. 

  • Råstofplan 2020 for Region Syddanmark (pdf). Råstofplan 2020 indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer i Region Syddanmark, og beskriver regionens indsatsområder for den kommende planperiode. Planen indeholder desuden retningslinjer for råstofindvinding og en redegørelse for ressourcesituationen.
  • Regionsrådet har den 18. december 2023 vedtaget et tillæg til råstofplanen for et område ved Viuf-Almind i Kolding Kommune. Afgørelsen om tillægget blev annonceret 3. januar 2024. Her kan du finde tillægget til råstofplanen  (pdf). Nederst på siden kan du se den tilhørende miljørapport for tillægget.
  • Kort med grave- og interesseområder, der indgår i Råstofplan 2020 kan ses på et zoom-bart web-kort. Hvis du ønsker planens områder som gis-filer eller som en pdf-fil, bedes du kontakte regionen.

Klager over Råstofplan 2020

Regionsrådets afgørelse kunne påklages i fire uger frem til d. 20. juli 2021. I klageperioden er det indgivet fire klager over råstofplanen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet har nu truffet afgørelse i alle fire klager.

I tre af klagerne har klager ikke fået medhold. I den fjerde klage har klager fået medhold. Klagenævnet har i en afgørelse af 12. juli 2023 ophævet råstofplanens retningslinje 7.5.1. Retningslinje 7.5.1 er derfor slettet i råstofplanen.

Miljøvurdering af råstofplanen

Som en del af beslutningsgrundlaget har regionen foretaget en miljøvurdering af råstofplanen. Miljøvurderingen beskriver Råstofplan 2020's sandsynlige indvirkning på miljøet.

Under udarbejdelsen af forslaget til Råstofplan 2020 er der desuden udarbejdet miljørapporter for de arealer, der potentielt kan udlægges som nye graveområder. Miljørapporten for hvert enkelt område beskriver den sandsynlige miljøpåvirkning, hvis der graves råstoffer på hele arealet. Sammen med miljørapporten findes regionsrådets begrundelse for udlægget af graveområdet. I miljørapporterne fremhæves også særlige opmærksomhedspunkter, der bør ses nærmere på i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om råstoftilladelse.

Den samlede miljøvurdering og miljørapporterne for de potentielle nye graveområder har været fremlagt i offentlig høring sammen med forslaget til Råstofplan 2020 i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Den samlede miljøvurdering er på grund af filernes størrelse opdelt i tre:

Miljøvurdering af Råstofplan 2020 - del 1
Miljøvurdering af Råstofplan 2020 - del 2
Miljøvurdering af Råstofplan 2020 - del 3
Miljørapport for tillæg til Råstofplan 2020 for et graveområde ved Viuf-Almind i Kolding Kommune

Miljørapporter for konkrete områder kan ses i den samlede miljøvurderings  del 2 og 3 eller via webkort.

Kontakt regionen

Råstofteamet


29201917
APPFWU01V