Skip til primært indhold

Kollektiv transport i Region Syddanmark

Den offentligt støttede kollektive transport i Syddanmark organiseres, drives og bestilles af forskellige parter. På tværs af de forskellige parter kan den kollektive rejse fra A til B findes på rejseplanen.dk. Region Syddanmark bestiller og bidrager økonomisk til drift af offentlig regional busservice i Syddanmark og lokalbanen Vestbanen i Varde Kommune.

Togtrafikken i Syddanmark 

Togtrafikken i Syddanmark drives af hhv. DSB og Arriva – DSB på hovedstrækningerne over Fyn og ned gennem det østlige Jylland samt fra Fredericia til Esbjerg, og Arriva på strækningerne Tønder-Esbjerg, Esbjerg –Varde-Nørre Nebel/Skjern, Vejle-Give-Herning samt Svendborgbanen. Staten støtter og bestiller stort set al togtrafikken, bortset fra lokalbanen Vestbanen i Varde Kommune, som drives af Arriva, men støttes af Region Syddanmark.

Bustrafik i Syddanmark

Den offentligt støttede bustrafik i Region Syddanmark organiseres af henholdsvis FynBus på Fyn og Langeland og Sydtrafik i Sydjylland. Region Syddanmark bestiller og støtter overordnet set de ruter der går på tværs af kommunegrænser, mens kommunerne bestiller og støtter de ruter der går inden for én kommune. FynBus og Sydtrafik er offentlige servicevirksomheder, som driver de kommunalt og regionalt støttede busruter. Private vognmænd udfører - efter udbud - på kontrakt med hhv. FynBus og Sydtrafik både den regionalt og kommunalt støttede bustrafik i Region Syddanmark. 

Kollektiv transport

Principper for regional kollektiv bustrafik

Regionsrådet har d. 22. juni 2020 vedtaget ajourførte principper for trafikselskaberne FynBus og Sydtrafiks drift af de regionalt støttede busruter i Syddanmark.

Principperne er rammer for trafikselskabernes planlægning af bustrafikken. Der er tale om principper, der dels direkte bygger på beskrivelser i Lov om Trafikselskaber og dels er en tolkning af andre dele af loven. Jævnfør ansvarsfordelingen i loven lægger principperne op til, at regionen fastlægger selve det regionale busnet (hvilke ruter, der ønskes betjent), mens trafikselskabet har ansvaret for fastlæggelse af linjeføring og køreplaner (herunder stoppesteder og den enkelte rutes frekvens) samt koordinering af lokal og regional busbetjening.

Principperne fastlægger, at det er en betingelse, at regionale ruter skal betjene rejsemål i hver sin kommune. Regionale ruter skal således forløbe på tværs af mindst en kommunegrænse. Dernæst at de regionale ruter skal forbinde byer af regional betydning.

Principperne bygger desuden på, at der er en fast økonomisk ramme til rådighed for at drive de regionale busruter. Det indebærer, at betjeningen af de forskellige områder indbyrdes må balanceres inden for rammen. Den samlede ramme ændres løbende med indeks for pris- og lønudvikling.

Det er trafikselskabernes ansvar, at den regionale busbetjening lever op til principperne.

Regionale Principper For Bustrafik 2020

Grøn omstilling

I Syddansk Mobilitetsstrategi er der opstillet et mål om, at de regionale busser skal være CO2-frie og helst også emissionsfrie. Denne målsætning blev konkretiseret med den klimasamarbejdsaftale Region Syddanmark indgik med regeringen i december 2020. I aftalen forpligter Region Syddanmark sig til CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af busser på regionale ruter fra 2021.

Her og nu er der teknologiske udfordringer i forhold til at opnå både CO2-neutralitet og nul-emission på de regionale busruter. Indtil både CO2- og emissionsfrie teknologier, formentlig i form af el busser, til den regionale bustrafik formentlig i løbet af få år er til stede, er et sandsynligt scenarie en overgangsperiode, hvor der anvendes CO2-neutrale drivmidler i den eksisterende busflåde.

Fremtidens kollektive transport

I Syddansk Mobilitetsstrategi er der opstillet et mål om, at de kollektive transportforbindelser skal være for alle syddanskere – dog med særlige løsninger i yderområderne.  Indtil nu har kollektiv transport som udgangspunkt været lig med enten tog eller store busser.

I takt med den demografiske udvikling i yderområderne bliver det mere og mere udfordrende at opretholde et traditionelt kollektivt tilbud i yderområderne, der på den ene side kan udgøre et attraktivt mobilitetstilbud og desuden være et reelt alternativ til privatbilen.

Det er derfor nødvendigt at udvide begrebet kollektiv transport, så det også omfatter forskellige behovsstyrede løsninger, såsom flextrafik, delebilsløsninger, samkørsel, dele-cykler mv., der i højere grad kan imødekomme et varierende behov for mobilitet.

APPFWU01V