Skip til primært indhold

Prioritering af offentlige undersøgelser og oprensninger

Regionens offentlige indsats er fastsat af jordforureningsloven og gælder overfor værdifuldt grundvand, målsat overfladevand og den følsomme anvendelse fra bl.a. boliger.

Regionalt handlingsrum - rent vand og jord

Regionen har hovedansvaret for indsatsen overfor jordforurening, som ingen kan gøres ansvarlige for. Opgaven er omfattende, og indsatsen er forbundet med store udgifter. Ressourcerne er begrænsede, og derfor skal indsatsen overfor jordforurening tilrettelægges og prioriteres, så den giver mest miljø for pengene.

Regionen har fastlagt bærende principper for, hvordan indsatsen skal prioriteres. På den baggrund udarbejder vi hvert år en arbejdsplan med de grunde, som er omfattet af årets indsats.

De bærende principper for prioritering af indsatsen:

  1. Indsatsen overfor grundvandstruende forureninger i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande har højeste prioritet.
  2. Indsatsen overfor indeklimaproblemer på boliggrunde prioriteres højt.
  3. Indsatsen i forhold til overfladevand og natur samt overfor jordforurening med kontaktrisiko prioriteres sideordnet og kun i særlige tilfælde. Særlige tilfælde kan f.eks. være forurening med akut farlige stoffer eller særligt omfattende forureninger.

Generationsforureninger prioriteres sideløbende i takt med politisk prioriterede bevillinger.

Ud over indsatsen overfor kendte jordforureninger har regionen også opgaven med at opspore jordforurening og vejlede borgere, der er berørt af en jordforurening. Når borgere ønsker at bygge på eller flytte jord fra en forurenet grund, har regionen og kommunen en fælles opgave i forhold til at vejlede og sætte vilkår for, at dette kan lade sig gøre.

APPFWU01V