Skip til primært indhold

Rapporter og analyser

Her finder du en samlet oversigt over alle rapporter, notater og analyser om Grindsted-forureningerne

Okt 2023: Screening for afværge- og oprensningsmuligheder ved Grindsted Å 

Okt 2023: Risikovurdering af forureningsfanen fra Grindsted gl. losseplads

Aug 2023: DHI-rapport: Forslag til sundheds- og miljøkriterier for stoffer med relation til forurening fra Grindstedværket

Aug 2023: Forslag til sundhedsmæssige og miljøkvalitetskriterier for stoffer med relation til
Grindstedværket - Indledende vurdering af tre stoffer

Maj 2023: Videregående forureningsundersøgelse af forureningsfanen fra fabriksgrunden. 
                 Bilag
                 Appendiks A: Screening og metodeudvikling (fase I)
                 Appendiks B: Datarapport (fase II)
                 Appendiks C: Datarapport (fase III)
                 Appendiks D: Analyserapporter

Jan 2023: Videregående forureningsundersøgelse af Grindsted gl. losseplads (forureningsfane)
                 Bilag del 1
                 Bilag del 2
                 Bilag del 3
                 Bilag del 4
                 Bilag del 5

Mar 2022: Videregående forureningsundersøgelse, Grindsted gl. losseplads

Maj 2021: Forurening af Grindsted Å med miljøfremmende stoffer fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund

Nov 2020: Ukendt kilde, Bekkasinvej (tekstversion)
                  Bilag 1-3
                  Bilag 4-6

Okt 2020: Laboratorieforsøg til test af AOP metoder overfor forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund

Aug 2020: Notat om nedbrydning af klorerede opløsningsmidler

Aug 2020: Dybe boringer i Grindsted

Maj 2020: Udførelse af nye boringer til yderligere belysning af forureningsfanen fra Fabriksgrunden og den gamle losseplads

Maj 2019: Afværgeprogram for afværgeforanstaltninger efter Jordforureningsloven overfor forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund

Apr 2019: Vurdering af jord- og grundvandsforurening på Grindstedværkets grund og påvirkning af nedstrøms grundvand

Jan 2019: Supplerende undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværket

Jan 2019: Undersøgelse af udeluften i tre områder i Grindsted

Jul 2018: Notat over moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet

Maj 2018: Etablering af moniteringsboring i forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund i Grindsted

Feb 2018: Tidligere Renseanlæg Vest/Gartnergården, Svinget 12, Grindsted

Nov 2017: Metoder til rensning eller fiksering af tungmetalforurening i Banegravsdepotet i Grindsted

Sep 2016: Notat over udførelse af Geoprobeboring VP201

Jan 2016: Grundvandsmodel - supplerende modelberegninger ved DGU.nr. 114.1998

Jan 2016: Grundvandsmodel - supplerende modelberegninger ved banegravsdepotet

Jan 2016: Grundvandsmodel - scenarieberegninger

Jan 2016: Grundvandsmodel - opsætning og kalibrering

Okt 2014: Boring opstrøms banegravsdepotet

Dec 2013: Boring nedstrøms banegravsdepotet

Sep 2013: Tre dybe boringer ved Grindsted

Sep 2013: Vandføringen medianminimum i Grindsted Å

Dec 2012: Afværgeforanstaltninger på banegravsdepotet

2012: Feltundersøgelser ved Grindsted Å: Metoder og påvirkning
fra punktkilder (eksternt link)

Sep 2011: Undersøgelse af udvaskningen af tungmetaller og sporelementer
fra jord udtaget fra banegravsdepotet i Grindsted

Aug 2011: Vurdering af muligheden for dannelse af methylkviksølv i
banegravsdepotet 

Mar 2011: Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket

Feb 2011: Vurdering af påvirkning af Grindsted Å og Grindsted Engsø fra
jordforureningen fra Grindstedværket

Feb 2011: Miljøteknisk undersøgelse i banegravsdepotet, 7200 Grindsted

Jan 2011: Kemiske og hydrogeologiske vurderinger af
forureningsfane nedstrøms fabriksgrunden i Grindsted

Okt 2010: Miljøteknisk undersøgelse af forsøgslagunen ved afløbsgrøften
fra Grindstedværket, 7200 Grindsted

Sep 2010: Grindsted gamle losseplads – en sammenfatning af DTU’s
forskningsresultater

Sep 2010: Synkronpejlerunde og potentialekort

Mar 2010: Grundvandsmodel for Grindsted By

Jan 2010: Prøvepumpning ved Tronsøen i Grindsted

Jan 2010: Volumenberegning af fyldmateriale i banegravsdepotet

Nov 2009: Redegørelse over anvendte kemikalier på Grindstedværket og
deres potentielle trussel i forhold til miljøet

Sep 2009: Nye analyser af terrænnært grundvand, 2009

Sep 2008: Nye analyser af terrænnært grundvand, 2008

Jan 2008: Dyb boring Grindsted - Etablering af DGU nr. 114.2038

Jun 2007: Undersøgelse af det terrænnære grundvand i Grindsted

Dec 2006: Overleveringsnotat. Terrænnært grundvand

Dec 2006: Overleveringsnotat. Overvågning. Grindsted Å

Dec 2006: Overleveringsnotat. Aktuelle forhold

Mar 2006: Moniteringsplan for Grindsted - undersøgelse af afdampning
fra grundvandsforureningen

Mar 2006: Moniteringsplan for Grindsted By. Prøvetagning af boring

Nov 2005: Moniteringsplan for Grindsted. Kontrolmonitering af Tronsøen

Sep 2005: Historisk overblik over forureningen i Grindsted

Jun 2005: Indsamling af supplerende data til Moniteringsplan for Grindsted
Afrapportering af Fase 2. Delrapport 1

Dec 2003: Moniteringsplan for Grindsted by. Fase 1

Aug 1998: Kørsler med Grindsted-modellen

Okt 1997: Grundvandsmodel for Grindsted-området, hovedrapport

Okt 1997: Grundvandsmodel for Grindsted-området, bilagsrapport

Jul 1997: Danisco Ingredients, Grindsted. Grundvandsovervågning. Statusrapport 3

Dec 1994: Grundvandsovervågning ved Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Statusrapport 2

Dec 1994: Grundvandsovervågning ved Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Manual

Maj 1992: Forureningsundersøgelse på Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Fase II. Jord og øvre grundvand

Maj 1992: Grundvandsforurening ved Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Samlerapport 1972-1991

Feb 1992: Olieforurening ved boring 304 på Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted

Maj 1991: Projekt 1, fase 2.2 Etablering af boring GX i Grindsted

Okt 1990: Fase I Poreluftundersøgelse på Grindsted Products A/S fabriksområde i Grindsted

Jul 1990: Prøvetagningsforsøg i Grindsted 1989. Boring GP II og GP V

Jun 1990: Grindsted Banegravsdepot. Supplerende undersøgelser

Dec 1989: Grindsted gl. losseplads. Skitseprojektering af afværgeforslag

Nov 1989: Kortlægning af forureningsudbredelsen i det frie grundvandsmagasin Projekt 1, Fase 2.1

Dec 1988: Kortlægning af trykforhold i det dybe grundvandsmagasin

Dec 1988: Kortlægning af forureningsudbredelsen i det frie grundvandsmagasin Projekt 1

Dec 1988: Opmåling af banegravsdepotet og grundvandsstanden omkring depotet Grindsted, projekt 4

Dec 1988: Opmåling af afløbsgrøften, Grindsted, projekt 6

Apr 1988: Forureningsundersøgelser af Grindsted Kommunes Gamle Losseplads Statusrapport, Fase 3

Apr 1988: Forureningsundersøgelser af Grindsted Kommunes Gamle Losseplads Statusrapport, Fase 1 og 2 

Mar 1987: Skitseprojekt til overdækning af banegravsdepotet 

Jan 1987: Foreløbige undersøgelser af kemikalieaffaldsdepoterne i Grindsted: Banegravsdepotet,
Grindsted Products fabriksgrund og afløbsgrøften

Okt 1986: Afværgemuligheder i Grindsted

Apr 1986: Undersøgelse af kemikaliedepoter i Grindsted

Nov 1985: Sammendrag af undersøgelsesresultaterne

Okt 1985: Resumé og resultater af omfattende engangsundersøgelse i Grindsted

Jul 1985: Kemikalieinventering af indholdsstoffer i sulfafri spildevandsstrømme og renset spildevand

Jan 1985: Økotoksiologisk undersøgelse af disulfanilylguandidin. Bestemmelse af akut og kronisk toksicitet overfor nitocra spinipes 

Dec 1984: Forureningsundersøgelse i Grindsted. stationær grundvandsmodel

Nov 1984: Orienterende undersøgelse af kviksølvindhold i grundvand nær banegravsdepot ved Grindsted 

Okt 1984: Sporstofmåling af grundvandsstrømning ved Grindsted 

Jul 1984: Kemikalieinvertering af udvalgte indholdsstoffer i spildevandsstrømme og renset spildevand

Mar 1984: Analyse af 3 grundvandsprøver fra Grindsted for indhold af organiske forbindelse

Jul 1983: Kemiske analyser på råvandsprøver fra Grindsted Vandværks boringer 

APPFWU02V