Skip til primært indhold

Høring af Sundhedsberedskabsplan

Region Syddanmark sender hermed forslag til sundhedsberedskabsplan i Region Syddanmark til høring/rådgivning jf. § 11 i Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

Høring afsluttet

Læs den endelige Sundhedsberedskabsplan

_____________________________________________

Høring om Sundhedsberedskabsplanen (arkiv)

I bedes venligst sende høringssvar til Region Syddanmark senest den 14. oktober 2021 kl. 10.00 elektronisk.

Sundhedsberedskabsplanen er en kombineret sundhedsberedskabs- og beredskabsplan.

Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsnets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. ud over det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. Planerne for udvidelse og omstilling tager udgangspunkt i det daglige beredskab.

Planen er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning på beredskabsområdet, nationale og lokale risiko- og sårbarhedsvurderinger samt Sundhedsstyrelsens vejledning i planlægning af sundhedsberedskab. Der er et arbejde i gang med at udarbejde delplaner med tilhørende procedurer, instrukser og actionscards specifikt rettet mod håndtering af konkrete hændelsestyper.

Forslag til sundhedsberedskabsplan er udarbejdet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra sygehusenhederne og koncern IT. Styregruppen har den præhospitale chef som formand.

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt her:

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkommen til at afgive høringssvar. 

Høringsfrist

Høringsperioden løber fra 26. august 2021 til 14. oktober 2021.

Sidste frist for at afgive høringssvar er torsdag den 14. oktober 2021 kl. 10.00. 

Se indkomne høringssvar

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort. 

Se indkomne høringssvar nederst. 

Vær opmærksom på, at alle indkomne høringssvar offentliggøres på hjemmesiden. 

Høringsliste 

Region Syddanmarks sundhedsberedskabsplan 2021:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Beredskabsstyrelsen
 • Kommunerne i Region Syddanmark
 • Region Midtjylland og Region Sjælland
 • Politikredsene i Region Syddanmark
 • Redningsberedskaberne i Region Syddanmark
 • Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark (PLO-Region Syddanmark)
 • Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg (SUPU)
 • Landsdelsregion Vest (Forsvaret)
 • 3F, att. Reddernes Udviklingssekretariat (RUS)
 • FOA

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

Malene Jeppesen

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


21570551

Høringssvar

Under henvisning til e-mail af 26. august 2021 med udkast til ny sundhedsplan kan jeg oplyse, at det fremsendte materiale er gennemgået af Center for beredskab ved Sydøstjyllands Politi, som alene har den bemærkning, at regionen med fordel kan tænke ISL-SU ind tidligere i processen. Dette henset til, at det ofte viser sig, at ISL-SU er den sidste, der ankommer til store beredskabshændelser, og endda typisk noget senere. Såfremt ISL-SU tænkes ind på et tidligere tidspunkt, kan dette formentlig medføre, at de også kan være fremme ved større beredskabshændelser på et tidligere tidspunkt.

Ved spørgsmål til ovenstående kan pi. Morten Anker Jensen kontaktes.

Høringen er i Sydøstjyllands Politi oprettet under journalnummer: 3700-10162-00226-21.
Sydøstjyllands Politi
Holmboes Allé 2

I Region Syddanmarks udkast til Sundhedsberedskabsplan 2021 er der en fejl på side 19 i afsnittet ordliste. Under LBS står der at Totalforsvarsregionen indgår i LBS. Dette er ikke korrekt. Totalforsvarsregionerne er nedlagt. Det er nu Landsdelsregion Vest der indgår i LBS.Landsdelsregion Vest
Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive

Bilag: Bilag

PLO-Syd
Kokholm 3B

Ærø Kommune har gennemgået sundhedsberedskabsplanen, og ønsker ikke at afgive høringssvar.Ærø Kommune
Statene 2

Der henvises til vedlagte dokument.Bilag: Bilag

Trekantområdets Brandvæsen
Norgesvej 1

Til Region Syddanmark

Region Sjælland har i mail af d. 26. august 2021 modtaget Region Syddanmarks sundhedsbered-skabsplan i høring.

Der er tale om en plan, som på overskuelig og konsekvent vis beskriver sundhedsberedskabet i Region Syddanmark.

Det ses som et løft, at der er udarbejdet beredskabspolitik med tilhørende beredskabsprogram, så der sker rammesætning for beredskabsopgaver samt tydeliggørelse af det ansvar, der påhviler virksomhedsområder og andre relevante aktører. Endvidere opnås et godt overblik over det videre beredskabsarbejde i Region Syddanmark.

Specifikt i forhold til pandemiplanen, vurderes det fra Region Sjælland at være en god beslutning at afvente Sundhedsstyrelsens opdaterede vejledning for sundhedsberedskabsplanlægning, herunder afklaring af hvilke planer, der skal udarbejdes jf. § 4 i den reviderede epidemilov og navngivning af dokumentet, dvs. om det giver mening at udarbejde pandemiplan på såvel nationalt som regionalt niveau.

I forhold til delplaner generelt, ser Region Sjælland frem til at læse med, når disse forelægger.

Region Sjælland har sendt kommenteret sundhedsberedskabsplan direkte til relevante medarbejdere i Region Syddanmark som supplement til høringssvaret.


Venlig hilsen

Anja B. Rasmussen
Præhospital specialkonsulent
Region Sjælland
Præhospitalt Center, Ringstedgade 61, 13. etage, 4700 Næstved

Kommenteret plan sendes hermed som bilag til Region Sjællands høringssvar.Bilag: Bilag

Region Sjælland
Præhospitalt Center, Ringstedgade 61, 13. etage, 4700 Næstved

Bilag: Bilag

Fællekommunalt Sundhedssekretariat
Christian X’s vej 39

Bilag: Bilag

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16, 3460 Birkerød

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke bemærkninger til høringen.Syd- og Sønderjyllands Politi
Kirkegade 76, 6700 Esbjerg

Bilag: Bilag

Fyns Politi
Hans Mules gade 1-3 5000 Odense C

APPFWU02V