Skip til primært indhold

Børneinstitutioner

Børn er særligt følsomme overfor forurening. Mange grænseværdier er fastsat med hensyn til børn kontakt med forurening. Ligger en børneinstitution i et ældre område, er der større risiko for forurening på grunden. Forureningerne består ofte af tjærestoffer og tungmetaller, som ikke er akut giftige, men sundhedsskadelige ved længere tids påvirkning. Region Syddanmark har særlig indsats overfor børneinstitutioner.

Særligt fokus på børneinstitutioner

Børn er særligt følsomme overfor forurening hvad enten den stammer fra jorden, luften eller maden. Når børn leger får de jord på sig. Små børn får jord i munden, fordi de undersøger ting ved at putte dem i munden. Mange grænseværdier for skadelige stoffer er netop fastsat af hensyn til børns kontakt med forurenet jord. Når forureningen overskrider grænseværdierne er det derfor vigtigt at mindske børnenes kontakt med jorden.

Region Syddanmark (og de tidligere amter) har gjort en særlig indsats over for jordforurening på børneinstitutioner. Indsatsen har sikret, at børn ikke udsættes for skadelige stoffer fra jorden på børneinstitutionerne. 

Undersøgelse og oprensning af jordforurening

Regionen, og de tidligere amter, har udført en længere serie af undersøgelser på børneinstitutioner. Blev der under disse undersøgelser fundet en forurening på en legeplads blev der foretaget supplerende undersøgelser på grunden, for at kunne planlægge og udføre en tilfredsstillende oprensning af forureningen.

Oprensningen af en overfladenær jordforurening blev oftest en afgravning af de øverste 50 cm jord på ubefæstede arealer, hvorefter der placeres ren jord ovenpå et markeringsnet. Derved blev det sikret, at der overalt på den ubefæstede del af det fremtidige legepladsareal var en halv meter uforurenet overjord. Der blev som udgangspunkt ikke blive foretaget en afgravning af jord under befæstede arealer som fliser og asfalt.

Legepladserne blev reetableret svarende til samme stand som før oprensningen. Inden projektet blev igangsat, havde institutionen mulighed for at komme med ønsker og andre kreative ideer til den fremtidige indretning af legepladsen, og forslagene blev derefter indarbejdet i den samlede økonomiske vurdering af projektet.

Kort til fremsøgning af tidligere undersøgelser

Det er på nedenstående kort muligt at fremsøge de tidligere undersøgelsesrapporter, som amterne og regionen har udført på børnehaver. Det skal bemærkes at undersøgelsesrapporterne er af ældre dato og derfor ikke bliver tilgængeliggjorte. Såfremt der er behov for hjælp til en af rapporterne er man velkommen til at kontakte afdelingen for Vand og Jord.

APPFWU02V