Skip til primært indhold

Dine rettigheder

Når regionen behandler oplysninger om dig, har du nogle rettigheder, som vi har pligt til at oplyse dig om.

Dine rettigheder

Når regionen behandler oplysninger om dig, har du nogle rettigheder, som vi har pligt til at oplyse dig om. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder (pdf)

Oplysningspligt

Regionen har en pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Herunder kan du læse, hvilke informationer, du har ret til at få, alt efter om regionen får oplysningerne direkte hos dig eller fra andre.

Læs mere om hvilke oplysninger regionen behandler om dig i forbindelse med dine sygehusbehandling.

Når vi får dine personoplysninger fra dig

Når vi får personoplysninger direkte fra dig, skal regionen oplyse dig om følgende:

 • Navn og kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse eller lignende) på den dataansvarlige.
 • Kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, e-mailadresse eller lignende) på databeskyttelsesrådgiveren.
 • Formålene med og lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne.
 • Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af oplysningerne.
 • Om oplysningerne vil blive overført til et land eller en international organisation udenfor EU/EØS.
 • Det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.
 • Retten til at anmode om indsigt.
 • Retten til at anmode om berigtigelse.
 • Retten til at anmode om sletning.
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandling af personoplysninger.
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.
 • Retten til at trække et samtykke tilbage.
 • Retten til at klage til Datatilsynet.
 • Gennemførelsen af eventuelle automatiske afgørelser (herunder profilering).
 • Hvis du har pligt til at oplyse regionen om dine personoplysninger, skal regionen gøre dig opmærksom på denne pligt. Du skal oplyses om retsgrundlaget og konsekvenserne af ikke at give os de nødvendige oplysninger.

Frister for opfyldelsen af vores oplysningspligt

Vi skal give dig ovenstående oplysninger på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles hos dig.

Viderebehandling til andet formål

 Vi har kun ret til at behandle oplysninger om dig til andre formål, end de er indsamlet til, hvis det følger af lovgivningen.

Hvis vi viderebehandler dine oplysninger til et andet formål end det, de oprindeligt er indsamlet til, skal vi oplyse dig om det, inden vi går i gang med viderebehandlingen.

Undtagelser til oplysningspligten

I meget sjældne tilfælde skal vi ikke oplyse dig om behandlingen af dine personoplysninger. Det kan f.eks. være, hvis du allerede kender oplysningerne, eller hvis der er afgørende hensyn til offentlige eller private interesser der gør, at det ikke er hensigtsmæssigt.

Når vi får dine personoplysninger fra andre end dig

Når vi får dine personoplysninger fra andre end dig, skal vi oplyse dig om følgende:

 • Navn og kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse eller lignende) på den dataansvarlige
 • Kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, e-mailadresse eller lignende) på databeskyttelsesrådgiveren
 • Formålene med og lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne.
 • De berørte kategorier af personoplysninger
 • Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne.
 • Om oplysningerne vil blive overført til et land eller en international organisation udenfor EU/EØS.
 • Det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.
 • Retten til at anmode om indsigt
 • Retten til at anmode om berigtigelse
 • Retten til at anmode om sletning
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandling af personoplysninger
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger
 • Retten til at trække et samtykke tilbage
 • Retten til at klage til Datatilsynet
 • Hvor personoplysningerne kommer fra, og eventuelt om de stammer fra offentlig tilgængelige kilder.
 • Gennemførelsen af eventuelle automatiske afgørelser (herunder profilering).

Frister for opfyldelsen af vores oplysningspligt

Når vi indsamler oplysninger om dig hos andre, skal vi overholde nogle tidsfrister - alt efter hvad vi bruger oplysningerne til: 

 • Regionen skal opfylde oplysningspligten over for dig inden for en rimelig frist (normalt inden for 10 dage) efter indsamlingen af dine personoplysninger
 • Hvis vi skal bruge oplysningerne til at kommunikere med dig, skal vi opfylde vores oplysningspligt, senest når vi kommunikerer med dig første gang.
 • Hvis vi skal videregive oplysningerne til en anden modtager, skal vi senest opfylde oplysningspligten, når vi videregiver oplysningerne.
 • Vi skal allersenest inden for en måned opfylde vores oplysningspligt over for dig.

Viderebehandling til andet formål

Vi har kun ret til at behandle oplysninger om dig til andre formål, end de er indsamlet til, hvis det følger af lovgivningen.

Hvis vi viderebehandler dine oplysninger til et andet formål end det, de oprindeligt er indsamlet til, skal vi oplyse dig om det, inden vi går i gang med viderebehandlingen.

Undtagelser til oplysningspligten

I meget sjældne tilfælde skal vi ikke oplyse dig om behandlingen af dine personoplysninger. Det kan f.eks. være, hvis du allerede kender de oplysninger vi behandler, eller hvis der er afgørende hensyn til offentlige eller private interesser der gør, at det ikke er hensigtsmæssigt.

Indsigtsret

Du har mulighed for at få oplyst, om regionen behandler oplysninger om dig. Du har desuden mulighed for at få en kopi af de oplysninger, som regionen behandler om dig, hvis du beder om det.

Regionen har desuden pligt til at oplyse dig om følgende:

 • Formålene med og lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne.
 • Kategorier af personoplysninger, som behandles om dig.
 • Hvem der modtager personoplysninger om dig.
 • Om oplysningerne vil blive overført til et land eller til en international organisation udenfor EU/EØS.
 • Det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.
 • Retten til at anmode om berigtigelse
 • Retten til at anmode om sletning
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandling af personoplysninger
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger
 • Retten til at klage til Datatilsynet
 • Enhver tilgængelig information om, hvor oplysningerne kommer fra, hvis de ikke er indsamlet hos dig.
 • Gennemførelsen af eventuelle automatiske afgørelser (herunder profilering).

Begrænsninger i indsigtsretten

Du skal være opmærksom på, at din ret til indsigt kan begrænses, på grund af afgørende hensyn til offentlige og private interesser.

Du vil desuden ikke have ret til indsigt i oplysninger, der udelukkende behandles til videnskabelige og statistiske formål. Indsigtsretten kan desuden begrænses, hvis oplysningerne kan undtages fra aktindsigt efter lovgivningen.

Frister og klageadgang

Vi har pligt til at svare på din anmodning om indsigt hurtigst muligt og senest en måned efter din anmodning.

Hvis din anmodning er meget kompleks, kan fristen forlænges med yderligere to måneder. Hvis vi forlænger fristen, skal vi give dig besked om det senest én måned efter, vi har modtaget din anmodning. Vi har også pligt til at orientere dig om begrundelsen for at forlænge fristen.

Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, skal vi underrette dig om det straks og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Din adgang til indsigt er gratis

Det er som udgangspunkt gratis for dig at få indsigt. Regionen kan dog opkræve et gebyr i forhold til de administrative omkostninger ved gentagne eller overdrevne anmodninger om indsigt.

Retten til berigtigelse

Vores oplysninger om dig skal være korrekte og ajourførte. Hvis vi har urigtige oplysninger om dig, har du ret til at få dem berigtiget. Vi skal som offentlig myndighed kunne dokumentere, hvad vi foretager os i forhold til behandlingen af dine oplysninger, så ofte vil berigtigelsen ske ved at et supplerende notat med de berigtigede oplysninger vedlægges din sag.

Hvis vi modtager en anmodning om berigtigelse fra dig, sørger vi så vidt muligt for at underrette eventuelle andre modtagere af dine personoplysninger.

Frister og klageadgang

Vi har pligt til at svare på din anmodning om berigtigelse hurtigst muligt og senest en måned efter din anmodning.

Hvis din anmodning er meget kompleks, kan fristen udvides med yderligere to måneder. Hvis vi udvider fristen, skal vi give dig besked om det senest én måned efter, vi har modtaget din anmodning. Vi har også pligt til at orientere dig om begrundelsen for at forlænge fristen.

Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, skal vi underrette dig om det straks og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Retten til sletning (”retten til at blive glemt”)

Du har mulighed for at anmode om at få slettet dine personoplysninger hos regionen.

Du skal dog være opmærksom på, at regionen er en offentlig myndighed, og at vi derfor er forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på. Vi har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger.

Sletning ved uberettiget offentliggørelse

Hvis vi uberettiget har offentliggjort personoplysninger, er vi forpligtet til at slette oplysningerne der hvor de er blevet offentliggjort. Vi er desuden forpligtet til hurtigst muligt at underrette dem, der på den måde er kommet i besiddelse af personoplysningerne og anmode dem om at slette oplysningerne.

Frister og klageadgang

Vi har pligt til at svare på din anmodning om sletning hurtigst muligt og senest en måned efter din anmodning.

Hvis din anmodning er meget kompleks, kan fristen udvides med yderligere to måneder. Hvis vi udvider fristen, skal vi give dig besked om det senest én måned efter, vi har modtaget din anmodning. Vi har også pligt til at orientere dig om begrundelsen for at forlænge fristen.

Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, skal vi underrette dig om det straks og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Retten til begrænsning af behandling af personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandling af dine personoplysninger.

En ”begrænset behandling” betyder, at vi fremover kun må behandle oplysningerne med dit samtykke. Du kan dog ikke få begrænset behandlingen af dine oplysninger, hvis de er nødvendige for at gøre et retskrav gældende eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsmæssige interesser.

En anmodning om begrænsning kan vedrøre alle typer af behandling af dine personoplysninger – undtagen vores opbevaring af oplysningerne.

Du kan læse mere om registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (pdf).

Retten til indsigelse

I særlige situationer har du som borger ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Det kan f.eks. være, hvis du har navne- og adressebeskyttelse, og derfor anmoder om, at vores behandling af oplysninger om dit navn og din adresse ophører.

Du skal være opmærksom på, at du ikke har mulighed for at gøre indsigelse, hvis personoplysningerne udelukkende behandles til videnskabelige eller statistiske formål.

Frister og klageadgang

Vi har pligt til at svare på din indsigelse hurtigst muligt, og senest en måned efter vi har modtaget den.

Hvis din indsigelse er meget kompleks, kan fristen forlænges med yderligere to måneder. Hvis vi forlænger fristen, skal vi give dig besked om det senest én måned efter, vi har modtaget din anmodning. Vi har også pligt til at orientere dig om begrundelsen for at forlænge fristen.

Hvis vi ikke kan imødekomme din indsigelse, skal vi underrette dig om det straks og senest en måned efter, at vi har modtaget indsigelsen. Hvis vi ikke kan imødekomme indsigelsen, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Automatiske afgørelser

En automatisk afgørelse er en afgørelse, som er truffet uden menneskelig indblanding. I nogle tilfælde har du ret til, at der ikke træffes automatiske afgørelser om dig.

Du kan læse mere om registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (pdf)

APPFWU02V