Skip til primært indhold

Persondatapolitik for Region Syddanmark

I Region Syddanmark bruger vi en række oplysninger om borgere, brugere og patienter i vores daglige arbejde. Denne persondatapolitik fortæller, hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger. 

I Region Syddanmark bruger vi en række oplysninger om borgere, brugere og patienter i vores daglige arbejde. Denne persondatapolitik fortæller, hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger. 

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver oplysning, der kan henføres til en bestemt fysisk person, for eksempel:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger
 • Genetiske data
 • Etnisk oprindelse
 • Religiøs overbevisning
 • Civilstand
 • Sociale forhold
 • Straffedomme

Sådan får vi personoplysninger

Region Syddanmark får personoplysninger fra dig, hvis du kommer på et af hospitalerne, eller du er i anden kontakt med regionen. Vi får også personoplysninger om dig fra andre uden for regionen som for eksempel offentlige registre, privathospitaler, hospitaler i andre regioner, privatpraktiserende læger, kommuner eller andre offentlige myndigheder.

Som følge af vores oplysningspligt vil vi informere dig, når vi får eller henter oplysninger om dig. Vi vil give dig de oplysninger, som du har ret til at få, for eksempel formålet med og grundlaget for, at vi behandler oplysningerne.

Sådan behandler vi personoplysninger

Region Syddanmark er ansvarlig for, at vi behandler personoplysninger efter principperne i lovgivningen. Det betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Det betyder, at vi kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke. Et samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage.

Læs mere om dine rettigheder

Vi indsamler og behandler personoplysninger til konkrete formål, for eksempel patientbehandling, sundhedsplanlægning og sociale botilbud.  

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

De personoplysninger, vi bruger i vores daglige arbejde, skal være korrekte og ajour-førte. Når vi bliver opmærksomme på fejl i personoplysninger, retter vi fejlene.

Vi sletter personoplysninger om dig, når der ikke længere er brug for dem. Vi gemmer dog personoplysninger i længere tid, når loven forpligter os til det, for eksempel personoplysninger i patientjournaler.

Som led i Region Syddanmarks daglige arbejde overfører vi i nogle tilfælde personoplysninger til parter uden for regionen. Vi overfører personoplysninger på baggrund af lovgivning, samtykke eller anmodning fra dig. 

Vi indsamler og behandler personoplysninger, så der er sikkerhed for, at dit privatliv er beskyttet. Den fællesregionale informationssikkerhedspolitik er rammen for regionens egne politikker, retningslinjer og vejledninger m.m. om informationssikkerhed.

Hvad betyder behandling?

Behandling er den aktivitet eller de aktiviteter, som sker med personoplysninger.

Behandling er for eksempel indsamling, registrering, bearbejdning, opbevaring, offentliggørelse, tilpasning/ændring, søgning, overførsel, sammenstilling/samkøring og sletning. 

Sikkerhedsbrud

Vi underretter dig hurtigst muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, som vi vurderer, har en høj risiko for dine rettigheder, herunder for eksempel diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.

Læs mere om brud på persondatasikkerhed

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har vi pligt til at oplyse dig om dine rettigheder. Du har bl.a. ret til:

 • indsigt i regionens behandling af personoplysninger om dig
 • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
 • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
 • at gøre indsigelse
 • at få slettet dine personoplysninger hos regionen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

Læs, hvordan du bruger dine rettigheder

Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener, Region Syddanmark ikke behandler dine personoplysninger korrekt i forhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du bør altid først tage kontakt til Region Syddanmark, hvis du mener, regionen udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Læs mere om muligheden for at klage på Datatilsynets hjemmeside

Besøg på hjemmesider

Region Syddanmarks hjemmesider anvender cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmesider og til at indsamle statistik. En cookie er en fil, der gemmes på den enhed (computer, smartphone, tablet eller andre enheder), som du bruger til at tilgå regionens hjemmesider. Regionens hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. Regionen er ikke ansvarlig for indholdet på disse sider.

Læs mere om vores brug af cookies

APPFWU01V