Skip til primært indhold

Persondatapolitik for Region Syddanmark

I Region Syddanmark bruger vi en række oplysninger om borgere, brugere og patienter i vores daglige arbejde. Denne persondatapolitik fortæller, hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger. 

I Region Syddanmark bruger vi en række oplysninger om borgere, brugere og patienter i vores daglige arbejde. Denne persondatapolitik fortæller, hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger. 

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver oplysning, der kan henføres til en bestemt fysisk person, for eksempel:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger
 • Genetiske data
 • Etnisk oprindelse
 • Religiøs overbevisning
 • Civilstand
 • Sociale forhold
 • Straffedomme.

Sådan får vi personoplysninger

Region Syddanmark får personoplysninger fra dig, hvis du kommer på et af hospitalerne, er i kontakt med lægevagten i tidsrummet kl. 23:00-08:00 (Natlægevagt Syd), eller du er i anden kontakt med regionen. Vi får også personoplysninger om dig fra andre uden for regionen som for eksempel offentlige registre, privathospitaler, hospitaler i andre regioner, privatpraktiserende læger, kommuner eller andre offentlige myndigheder.

Som følge af vores oplysningspligt vil vi informere dig, når vi får eller henter oplysninger om dig. Vi vil give dig de oplysninger, som du har ret til at få, for eksempel formålet med og grundlaget for, at vi behandler oplysningerne.

Læs mere om, hvad Region Syddanmark indsamler personoplysninger til.

Sådan behandler vi personoplysninger

Region Syddanmark er ansvarlig for, at vi behandler personoplysninger efter principperne i lovgivningen. Det betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Dermed behandler vi kun personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke. Et samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage.

Vi indsamler og behandler personoplysninger til konkrete formål, for eksempel patientbehandling, sundhedsplanlægning, forskning og sociale botilbud.  

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

De personoplysninger, vi bruger i vores daglige arbejde, skal være korrekte og ajourførte. Når vi bliver opmærksomme på fejl i personoplysninger, retter vi fejlene.

Vi sletter personoplysninger om dig, når der ikke længere er brug for dem. Vi gemmer dog personoplysninger i længere tid, når loven forpligter os til det, for eksempel personoplysninger i patientjournaler.

Som led i Region Syddanmarks daglige arbejde overfører vi i nogle tilfælde personoplysninger til parter uden for regionen. Vi overfører personoplysninger på baggrund af lovgivning, samtykke eller anmodning fra dig. 

Hvad betyder behandling?

Behandling er den aktivitet eller de aktiviteter, som sker med personoplysninger.

Behandling er for eksempel indsamling, registrering, bearbejdning, opbevaring, offentliggørelse, tilpasning/ændring, søgning, overførsel, sammenstilling/samkøring og sletning. 

Sikkerhed

Region Syddanmark indsamler og behandler personoplysninger på en måde, så der er sikkerhed for, at dit privatliv er beskyttet. Den fællesregionale informationssikkerhedspolitik er rammen for regionens egne politikker, retningslinjer og vejledninger m.m. om informationssikkerhed.

Regionen har ansvar for en række samfundsvigtige funktioner, herunder hospitalsdrift og patientbehandling. Derfor overvåger regionen i samarbejde med relevante nationale enheder sin digitale infrastruktur og behandler personoplysninger til sikkerhedsmæssige formål.

Overførsel af data til modtagere i lande uden for EU og EØS

Region Syddanmark overfører personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS i tilfælde, hvor det er fagligt relevant og med til at sikre dig det bedst mulige behandlingsforløb. Overførsler dækker både over egentlig overførsel af personoplysninger og læseadgange til support.

Region Syddanmark samarbejder i flere tilfælde med forskere i udlandet. Inden regionen igangsætter forskning med samarbejdspartnere i tredjelande, sikres det, at reglerne for den konkrete type forskning følges, samt at det er lovligt at overføre personoplysninger til det pågældende land uden for EU og EØS.

Overførsler til tredjelande beror altid på en konkret vurdering, og i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 5.

Læs mere om Region Syddanmarks overførsler til lande uden for EU og EØS.

Sikkerhedsbrud

Vi underretter dig hurtigst muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, som vi vurderer, har en høj risiko for dine rettigheder, herunder for eksempel diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.

Læs mere om brud på persondatasikkerhed

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har vi pligt til at oplyse dig om dine rettigheder. Du har bl.a. ret til:

 • indsigt i regionens behandling af personoplysninger om dig
 • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
 • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (f.eks. hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
 • at gøre indsigelse
 • at få slettet dine personoplysninger hos regionen. Du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger.

Læse om, hvordan du bruger dine rettigheder.

Dine klagemuligheder

Du skal kontakte Region Syddanmark, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener, regionen behandler dine personoplysninger  i strid med databeskyttelseslovgivningen. Du bør altid først tage kontakt til regionen.

Læs mere om muligheden for at klage på Datatilsynets hjemmeside

Besøg på hjemmesider

Region Syddanmarks hjemmesider anvender cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmesider og til at indsamle statistik. En cookie er en fil, der gemmes på den enhed (computer, smartphone, tablet eller andre enheder), som du bruger til at tilgå regionens hjemmesider.

Regionens hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. Regionen er ikke ansvarlig for indholdet på disse sider.

Læs mere om vores brug af cookies.

Kontakt

Regionens kontaktoplysninger:

Region Syddanmark

Damhaven 12

7100 Vejle

Kontakt@rsyd.dk

Regionens Databeskyttelsesrådgiver:

Maria Grønkvist Plougheld
Damhaven 12
7100 Vejle

Telefonnummer: 24 75 62 90
Telefontid: Mandag og torsdag, kl. 9.00-11.00

E-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk

 

 

 

APPFWU01V