Skip til primært indhold

Pejlemærker for Region Syddanmark

8 pejlemærker sætter retning for drift og udvikling af Region Syddanmarks samlede virke. Arbejdet med pejlemærkerne er foregået i tæt samarbejde med regionens samarbejdspartnere, der alle er kommet med vigtige input. Pejlemærkerne erstatter ikke de eksisterende strategier, visioner og politikker.

Pejlemærker skal sætte overordnede mål

I en organisation, der spænder fra sociale tilbud til regional udvikling og psykiatri- og sundhedsområdet, eksisterer der mange strategier, visioner og politikker. Derfor besluttede regionsrådet i februar 2016, at der skal udarbejdes en række pejlemærker for Region Syddanmark.

Pejlemærkerne tager udgangspunkt i de eksisterende strategier og sætter nogle overordnede mål, som hele regionen skal arbejde efter - på tværs af arbejdsopgaver og fagområder.

Pejlemærkerne erstatter ikke de eksisterende strategier, visioner og politikker, men i stedet fungerer som en overbygning, som også fremtidige strategier kan sigte mod.

Rammerne for udviklingen af pejlemærkerne

Region Syddanmarks sundhedsvision og den regionale vækst og udviklingsstrategi – det gode liv – sætter den overordnede ramme for regionens opgavevaretagelse i de kommende år. Det samme gælder for rehabiliteringsstrategien på det regionale socialområde i Region Syddanmark. 

Kommunerne, erhvervslivets organisationer og arbejdsmarkedets parter er centrale samarbejdsparter for Region Syddanmarks drifts- og udviklingsindsats.

Som et led i udmøntningen heraf og som led i fremtidige strategier og planer, samt som fundament for det daglige arbejde, har Region Syddanmark følgende pejlemærker:

Regionens 8 pejlemærker

Det viser vi ved at:

 • Møde patienter og pårørende ud fra sundhedsvisionens værdier.
 • Arbejde for lighed i sundhed
 • Udvikle, imødekomme og prioritere samarbejdet med frivillige kræfter
 • Inddrage borgere, patienter og pårørende i udviklingen af regionens ydelser
 • Inddrage og imødekomme kommuner og andre samarbejdspartnere samt aktører på området

Det opnår vi ved at:

 • Basere indsatsen på sundheds-, udviklings-, miljø- og socialområdet på nyeste viden og ved at stræbe efter højeste faglige standard
 • Arbejde målrettet for at leve op til nationale mål
 • Have synlige og ambitiøse mål på alle niveauer, der har sammenhæng til de nationale mål og ved løbende at følge op
 • Stræbe efter balance, sammenhængskraft, vækst og udvikling i hele regionen.

Det udvikles:

 • I samarbejde med praksis og kommuner – med respekt for lokale forskelle og behov
 • Med fokus på lokal forankring – kombineret med tværgående regionale, kommunale og nationale prioriteringer
 • Med fokus på konkrete ydelser og på nye fleksible samarbejdsformer
 • Med udgangspunkt i at skabe helhed og værdi i indsatsen overfor patienterne, samt ved at lette patientens vej igennem sundhedsvæsenet.

Det gør vi ved at:

 • Stille os til rådighed, gå forrest og påvirke den nationale dagsorden på de områder, hvor regionen har faglige styrker
 • Deltage i nationale og internationale samarbejder, for at bidrage til at udvikle og fastsætte faglige standarder
 • Lære af internationale erfaringer, andre regioner og regionens samarbejdspartnere
 • Bruge vores geografiske position til at sætte en dagsorden for det grænseoverskridende samarbejde.

Det gør vi ved at:

 • Udvikle regionens nuværende og fremtidige ydelser og services til gavn for borgerne ved hjælp af innovation og ny teknologi
 • Lokale behov og lokal viden skal være drivkraft for innovation og udvikling
 • Bygge bro mellem behov, tilgængelig viden og erhvervsmæssige styrker
 • Bruge viden og ekspertise fra andre sektorer og regioner, både nationalt og internationalt
 • Udvikle og forbedre regionens ydelser ved at prioritere forskning.

Det gør vi ved at:

 • Drive ét sammenhængende sundhedsvæsen, hvor enhederne har forskellige roller og gensidige forpligtelser
 • Enhederne er selvbærende komplette enheder, som hver især bidrager til at skabe sammenhæng i regionen
 • Prioritere balance imellem enhederne
 • Lade udviklingen af regionens samlede sundhedstilbud gå hånd i hånd.

Det viser vi ved at:

 • Lade de enkelte enheder disponere og håndtere den daglige drift
 • Have fælles klare spilleregler, der bidrager til, at vores processer og ydelser lever op til fastsatte normer og krav til kvalitet, økonomisk ansvarlighed, gennemskuelighed og langsigtet planlægning
 • Sikre stabilitet i driftsvilkårene.

Det sikrer vi ved at:

 • Basere ledelse og samarbejde på regionens personalepolitiske værdier:
  • Ordentlighed i det vi gør og siger
  • Vækst i fagligheden
  • Plads til fornyelse og begejstring
 • Basere dialogen og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på gensidig tillid, retfærdighed og respekt
 • Sikre, at ansatte har de kompetencer, der er nødvendige, for at løse deres kerneopgaver
 • Være en rummelig arbejdsplads, der også giver plads til ansatte med særlige behov.
APPFWU02V