Skip til primært indhold

Hvordan arbejder regionen med grønne indkøb

I Region Syddanmark arbejder vi ud fra en livscyklustankegang, da vi mener at det er vigtigt at have en forståelse for produktets miljøbelastninger over hele livscyklussen. Vi arbejder desuden med fokus på en god markedsforståelse og dialog med leverandører, da vi tror på det er vigtigt for at kunne stille ambitiøse krav.

Region Syddanmark arbejder med grønne indkøb fra flere vinkler:

  • Gennem udbud, hvor regionen både efterspørger de miljørigtige produkter, der allerede findes, men også prøver at skubbe leverandørerne i en mere bæredygtig retning.
  • Omstilling af regionens forbrug. Det kan f.eks. være ved at købe flergangsprodukter, dvs. produkter der kan holde i lang tid og som kan repareres. Eller det kan være ved indkøb af brugte produkter, fokus på at reducere spild og minimere forbruget samt fokus på bæredygtig bortskaffelse af produktet.
  • Understøtte en grønnere adfærd ved at gøre det lettere for den enkelte medarbejder at få større viden om, og opmærksomhed på at agere mere miljørigtigt.

De vigtigste fokuspunkter i arbejdet er

Grønne indkøb handler om at sikre, at der indkøbes produkter og services, der har lavere miljøbelastning, end de konventionelle produkter og services, der normalt ville være blevet købt. Dette kræver en helhedsorienteret tilgang, hvor miljøforholdet tænkes ind tidligt i processen.

Når Region Syddanmark stiller grønne krav i udbud, sker det baseret på en livscyklustankegang. Det vil sige, at regionen undersøger, om muligt, miljøpåvirkningerne i hele produktets levetid – fra råstofudvinding, produktion, distribution, brug og bortskaffelse. Det er blandt andet med til at give en indsigt i, hvor de største miljøbelastninger findes i produktets værdikæde, og dermed hvor regionen kan sikre størst mulig effekt.

Cirkulære indkøb udspringer af principperne for cirkulær økonomi, hvor essensen er at bevare værdierne i ressourcerne længst muligt bl.a. gennem vedligeholdelse og reparation samt genbrug og genanvendelse. Det kræver at hele produktets livscyklus tages i betragtning. Cirkulære indkøb kan eksempelvis være at stille krav til, at leverandøren tager de udtjente produkter retur, og at leverandøren samtidig sikrer, at hele produktet eller dele heraf genanvendes.

Miljømærker er et at de redskaber, Region Syddanmark anvender til at sikre grønnere indkøb. Når det er muligt, efterspørger regionen varer og tjenesteydelser, der har et type 1-miljømærke eller er certificeret af en tredjepart. Det gør vi for at sikre uafhængige vurderinger, samt gennemsigtighed og pålidelighed.

Region Syddanmark arbejder løbende med at tilføje miljømærker i regionens indkøbssystem, som skal gøre det lettere for medarbejdere at finde frem til grønne produkter.

Gennem regionens indkøb understøtter Region Syddanmark FN’s verdensmål med særligt fokus på verdensmål 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” og verdensmål 13 ”Klimaindsats”.

APPFWU01V