Skip til primært indhold

Oplysningspligt vedrørende sygehusbehandling i Region Syddanmark

Region Syddanmark er ansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, når du er patient på et af regionens sygehuse. Personoplysninger bliver indsamlet, brugt og opbevaret og om nødvendigt også videregivet.

Region Syddanmark har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne af dig, eller oplysningerne om dig kommer fra andre.

Region Syddanmark indsamler kun de personoplysninger, der er relevante i forhold til din behandling, som patient, på et af regionens sygehuse.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Oftest har du selv afgivet de personoplysninger, som Region Syddanmark behandler om dig, men oplysningerne kan også være indsamlet fra andre, eller via offentlige tilgængelige kilder, f.eks.:

 • Din læge
 • Pårørende
 • Sygehuse i Region Syddanmark og andre regioner
 • Natlægevagt Syd
 • Offentlige myndigheder, f.eks. kommune, hjemmeplejen
 • Privatpraktiserende sundhedspersoner, f.eks. praktiserende læger, speciallæger
 • Offentlige registre, f.eks. CPR-registret, Landspatientregistret
 • Forsikringsselskaber

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Dine personoplysninger bruges som led i din behandling, som patient, på et af regionens sygehuse. Det kan være til:

 • Undersøgelse, behandling og opfølgning på behandling på sygehuset
 • Administrative formål, der knytter sig til sygehusbehandlingen, f.eks. udbetaling af kørselsgodtgørelse og test af systemer
 • Administrative formål, som knytter sig til drift af sundhedsvæsenet, f.eks. planlægning og kvalitetsarbejde
 • Sundhedsvidenskabelig forskning
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

Hvilke typer personoplysninger behandles?

Region Syddanmark kan behandle alle typer af personoplysninger om dig, under forudsætning af, at det er sagligt, nødvendigt og relevant, så vi kan løse vores opgaver på sundhedsområdet.

Vi skelner mellem:

 • Almindelige oplysninger: 
  Det er typisk identifikationsoplysninger som f.eks. navn, adresse, cpr.nr., telefonnummer og lignende.
 • Følsomme personoplysninger: 
  Det er primært oplysninger om helbredsforhold, men det kan også være oplysninger om etnisk oprindelse, religiøs, filosofisk eller politisk overbevisning, genetiske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering og sociale forhold.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Hvis det er nødvendigt for at kunne løse vores opgave på sundhedsområdet, eller hvis du beder os om det/giver dit samtykke til det, videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til andre, f.eks.:

 • Privatpraktiserende sundhedspersoner, f.eks. praktiserende læger eller speciallæger
 • Hospitaler i andre regioner
 • Privathospitaler
 • Offentlige myndigheder, f.eks. kommuner
 • Offentlige registre, f.eks. Landspatientregisteret
 • Godkendte forskningsprojekter og kliniske kvalitetsdatabaser
 • Kvalitetsarbejde, f.eks. utilsigtede hændelser
 • Andre, f.eks. forsikringsselskaber, advokater (efter samtykke)
 • Eksterne leverandører

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Hvis det er fagligt relevant, og hvis det har betydning for dit behandlingsforløb, kan Region Syddanmark i nogle tilfælde overføre personoplysninger om dig til modtagere uden for EU og EØS.

Det kan være relevante dele af din patientjournal, hvis du skal modtage behandling i et land uden for EU og EØS. Det kan også være udvalgte oplysninger, f.eks. et røntgenbillede, som overføres til læger i Australien, som beskriver røntgenbilleder for Region Syddanmark.

I forbindelse med forskning har Region Syddanmark et fagligt forskningssamarbejde med forskere i udlandet.

Når ny forskning startes op, sikrer vi, at man følger de regler, der gælder for den konkrete type forskning, herunder også eventuel overførsel af oplysninger til et land uden for EU og EØS. I mange tilfælde vil regionen således bede om dit samtykke inden forskningsprojektet påbegyndes.

Dine sundhedsdata på Sundhed.dk

Du kan finde oplysninger om din behandling på hjemmesiden sundhed.dk.

Her kan du blandt andet finde oplysninger fra din patientjournal, svar på laboratorieprøver og oplysninger om den medicin, der er udskrevet til dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Længden af opbevaringen af dine oplysninger, afhænger af forskellige kriterier:

 • Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandplejer skal opbevare deres patientjournaler i mindst 10 år, hvorefter de slettes, hvis de ikke længere er relevante i forhold til formålet.
 • Andre autoriserede sundhedspersoner end de ovennævnte skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år, hvorefter de slettes, hvis de ikke længere er relevante i forhold til formålet.

For oplysninger, der ikke er omfattet af ovenstående gælder det generelt, at Region Syddanmark kan opbevare oplysningerne:

 • Så længe regionen efter gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne
 • Så længe oplysningerne er nødvendige af hensyn til det formål, de er indsamlet til
 • Så længe regionen vurderer, at der er et sagligt hensyn til at opbevare oplysningerne
 • Så længe oplysningerne er nødvendige for at kunne dokumentere regionens arbejde
 • Oplysninger overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Rigsarkivets bestemmelser.

Dine rettigheder når vi håndterer oplysninger om dig

Du har en række rettigheder i forhold til vores håndtering af oplysninger om dig. Det kan f.eks. være:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse

Du kan læse mere om disse rettigheder på Region Syddanmarks hjemmeside: 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, litra e).

Retsgrundlaget for behandling af følsomme personoplysninger findes i databeskyttelsesloven (§ 7, stk. 3).

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger til sundhedsvidenskabelig forskning findes i databeskyttelsesloven (§ 10).

Behandling af cpr-nummer sker efter databeskyttelsesforordningen (artikel 87) og databeskyttelsesloven (§ 11).

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, regionen behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på hjemmesiden datatilsynet.dk.

Kontakt til regionen

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle

Telefon: 76 63 10 00
Mail: kontakt@rsyd.dk

Kontaktoplysninger til Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver

Hvis du ønsker at kontakte Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver (DPO) i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

Databeskyttelsesrådgiver Maria Grønkvist Plougheld
Damhaven 12
7100 Vejle

Telefonnummer: 24 75 62 90
Telefontid: Mandag og torsdag, kl. 9.00-11.00
E-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk

Du kan læse mere om regionens databeskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside

APPFWU02V