Skip til primært indhold

Historien om Kærgård Klitplantage

Forureningen i Kærgård Klitplantage mellem Vejers og Henne er en af danmarkshistoriens støreste og værste forureningssager.

Region Syddanmark overtog i 2007 en af danmarkshistoriens værste forureninger. Siden er der fjernet næsten 7.500 tons stærkt forurenet sand, jord og slam. Målet med oprensningen er i første omgang at forbedre forholdene for ophold i klitterne.

Forureningen i Kærgård er med rette blevet kaldt for en af Danmarkshistoriens største forureningskatastrofer.

Tankbiler kørte i pendulfart

I perioden 1956-1973 kørte tankvogne i pendulfart spildevand fra Grindstedværket ud i Kærgård Klitplantage imellem strandene i Vejers og Henne. Her blev spildevandet deponeret i seks såkaldte gruber, der er store udgravede huller imellem klitterne, og i alt skønnes det, at der blev deponeret 286.000 kubikmeter spildevand. Det svarer til indholdet af flere end to tankbiler hver eneste dag året rundt i 17 år.

Spildevandet kom fra Grindstedværkets produktion af bl.a. vitaminpiller, antibiotika, sovepiller og nervemedicin og tæller stoffer som kviksølv, cyanid, benzen og klorerede opløsningsmidler.

Udsivning fra gruberne har forurenet jord, grundvand og badevand, og der blev i 1964 udstedt badeforbud på en 800 meter lang strækning langs Vesterhavet. Senere blev badeforbuddet udvidet til de 1.400 meter, der stadig er gældende i dag.

Vinylklorid i Kærgård Klitplantage

Forureningen i Kærgård Klitplantage stammer ligesom forureningerne i Grindsted fra det tidligere Grindstedværket, og også her er vinylklorid et stort problem.

APPFWU01V