Skip til primært indhold

Sådan søger du uddannelsespuljen

Læs om regionens strategi, målene inden for uddannelsesområdet, frister for at søge uddannelsespuljen og hvordan du søger uddannelsespuljen

Når du vil søge uddannelsespuljen om støtte til et projekt, er der en række ting, du skal sætte dig ind i.

Her kan du læse, hvad du gør, når du har fået en idé til et uddannelsespuljeprojekt, samt hvordan du forbereder dig bedst muligt til at skrive en ansøgning til regionens uddannelsespulje. 

Kontakt uddannelsesteamet for at få hjælp til din ansøgning til uddannelsespuljen 

Du er altid meget velkomne til at kontakte medarbejderne i uddannelsesteamet for hjælp og sparring. 

Fra idé til uddannelsespuljeansøgning

Har din uddannelsesinstitution fået en god idé og vil gerne søge midler fra uddannelsespuljen? 

I strategien "Kompetencer til fremtiden" fremgår der nogle krav og kriterier, som alle ansøgninger så vidt muligt skal udfylde. Kravene er ufravigelige og kriterierne kan projektet i højere eller mindre opfylde. 

Regionsrådet vedtog i maj 2020 en ny strategi "Kompetencer til fremtiden".

Læs regionens strategi "Kompetencer til fremtiden" 

Uddannelsesstrategien er blevet til med input fra forskellige uddannelsesaktører og indeholder overordnet tre regionale mål:

 • Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen
 • Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund
 • Uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed

Ansøgningerne skal ligge inden for ét af målene i strategien "Kompetencer til fremtiden". 

Krav og Kriterier 

For at komme i betragtning til støtte fra regionsrådets uddannelsespulje gælder der nogle krav og kriterier, som du kan læse om på denne side.

Krav

Der stilles en række krav til projekter, hvortil der søges midler fra uddannelsespuljen. Hvis et projekt ikke lever op til kravene, vil det ikke kunne modtage støtte fra regionsrådets uddannelsespulje. Der stilles krav om, at:

 • Ansøger er en ungdomsuddannelsesinstitution eller en institution for forberedende grunduddannelse (FGU).
 • Der er tale om et udviklingsprojekt (dvs. ikke driftsstøtte).
 • Medfinansieringen er mindst 25 procent af de samlede udgifter.
 • Projektet bidrager til at opfylde et af de regionale mål i uddannelsesstrategien ”Kompetencer til fremtiden” eller er en særlig prioriteret indsats for regionsrådet.
 • Projektet har beskrevet en forandringsteori, der viser hvordan projektets indsats påvirker eleverne og dermed bidrager til et af de regionale mål.
 • Projektets leverancer/viden/koncepter mv. stilles til rådighed for offentligheden.

Kriterier

Lever projektet op til ovenstående krav, vil projekterne blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

 • I hvilken grad projektet bidrager til et af de regionale mål i uddannelsesstrategien ”Kompetencer til fremtiden”.
 • I hvilken grad projektet samler flere uddannelsesinstitutioner om at finde fælles løsninger på regionale udfordringer.
 • I hvilken grad projektet har en sammenhængende forandringsteori.
 • I hvilken grad der er sammenhæng mellem projektets aktiviteter, målgruppe og budget.
 • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og erfaringer til at sikre succesfulde indsatser.
 • I hvilken grad projektet har de relevante parter med for at kunne gennemføre projektets aktiviteter og opnå de forventede resultater.
 • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne, herunder at der er en ledelsesmæssig og strategisk forankring, således at parterne er gearet til at fortsætte de succesfulde indsatser efter projektperioden.
 • I hvilken grad de succesfulde indsatser vil kunne videreføres efter projektperioden inden for parternes egen økonomi.

Idébeskrivelsesskabelon

Hent idébeskrivelsesskabelonen (Word) og udfyld den med jeres projektidé. Derefter sender I den sammen med jeres forandringsteori til regionen på uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk

 • Uddannelsesteamet læser din projektidé og gennemgår den i forhold til de regionale mål, krav og kriterier. Herefter kontakter uddannelsesteamet dig med henblik på at give sparring på jeres projekt.
 • Vi anbefaler altid, at du kontakter uddannelsesteamet med din idé, inden du sender selve ansøgningen til uddannelsespuljen. Dette er dog ikke et krav.

Forandringsteori

Ansøger skal udarbejde en enkel og logisk forandringsteori ved at tage afsæt i ansøgningsskemaets beskrivelse af projektets målgruppe, indsats og resultater på elevniveau.

Forandringsteorien skal vise den centrale forandring, målgruppen (eleverne) i projektet vil gennemgå. Forandringsteorien – også kaldet indsatsteori - skal belyse de vigtigste sammenhænge mellem projektets indsats og resultaterne ved projektafslutning.

Forandringsteorien tager afsæt i projektets primære aktivitet på elevniveau, hvor ansøger angiver hvilke forandringer, eleverne forventes at gennemgå i projektets løbetid (trin på vejen).

Forandringsteorien er dermed projektets argumentation for, hvordan projektets mål forventes opnået.

Forandringsteorien fungerer som grundlag for regionens opfølgning på projektet, og skal udfyldes i bilaget ”Forandringsteori”. Bilaget skal indsendes sammen med ansøgningen.

Hvis ansøgningen skal leve op til uddannelsespuljens krav om, at projektet skal have udarbejdet en forandringsteori, er det en forudsætning, at projektet vurderes at have en sammenhængende effektkæde, som er beskrevet i forandringsteorien.

OBS forandringsteorien er IKKE en aktivitetsoversigt.

Send en ansøgning til uddannelsespuljen 

Efter du har fået sparring på jeres projektidé kan du gå videre og begynde at skrive selve ansøgningen til uddannelsespuljen. Udover at udfylde ansøgningsskemaet skal du udfylde en forandringsteori, aktivitetsoversigt og budget. 

Ansøgningen skal indeholde 

 • Ansøgningsskema
 • Forandringsteori
 • Akvitetsoversigt
 • Budget

Evaluering af uddannelsespuljeprojekter

Vær opmærksom på, at evaluering fra januar 2021 skal indgå som en del af projektets budget i udgangspunktet, hvis der søges 1 mio. kr. eller mere. 

Region Syddanmark har i december 2020 indgået en kontrakt med COWI og Pluss om ekstern evaluering af uddannelsespuljeprojekter. Den nye kontrakt medfører, at projekter der ansøger om tilskud fra uddannelsespuljen skal indregne en evalueringspost i det samlede projektbudget på 63.960 kr. til ekstern evaluering. Det vil ikke være muligt at vælge en anden ekstern evaluator end den regionen stiller til rådighed. Som med alle andre projektudgifter gælder, at Region Syddanmark kan støtte med op til 75 procent. Hvis du har spørgsmål vedrørende evaluering fra COWI og PLUSS, er du velkommen til at kontakte uddannelsesteamet.

Send ansøgningen med bilag til uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk 

 • Den 15. januar 2023.
 • Den 15. september 2023.

 

Kontakt uddannelsesteamet og få hjælp

 

Uddannelsesteamet

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Anne Kjær Christensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318

Linda Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU01V