Skip til primært indhold

Unge og trivsel i fællesskaber

Projektets formål var at bidrage til, at unge på erhvervsuddannelser i Syddanmark fik styrket deres trivsel. Dette skete gennem planlagte og strukturerede fællesskabsskabende aktiviteter på deres uddannelse, og har medført at flere elever er blevet en del af et eller flere fællesskaber i klassen og på deres uddannelse. Aktiviteterne i projektet blev primært gennemført i undervisningstiden, mens nogle få aktiviteter blev gennemført i elevernes fritid.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets indsatser har fokuseret på opkvalificering (workshops) af undervisernes kompetencer inden for tilgangen ABC for mental sundhed, klasseledelse, Fif-værktøjet (fællesskabsværktøjet ”Fif – fællesskaber i fokus’, som er udviklet af Region Syddanmark, SDCU og Designskolen Kolding) og konflikthåndtering/mægling.

Opkvalificeringen og vidensopbygningen hos underviserne inden for trivselsområdet førte til nye måder at undervise på (udvikling og afprøvning). På de deltagende skoler er der udviklet nye introforløb for elever med afsæt i Fif og ABC for mental sundhed og generelt et større fokus på fællesskabsskabende aktiviteter i undervisningen også i forbindelse med den faglige undervisning. Andre skoler har tilpasset det de allerede gør med den nye viden, som projektet har medført, så skolerne har udviklet deres praksis inden for arbejdet med elevernes trivsel.

Indsatserne og samarbejdet med kommunerne i projektet er lykkedes i varierende grad og har primært vist sig at være svær at gennemføre. Nogle steder har det været svært overhovedet at opbygge et samarbejde omkring aktiviteter for eleverne, mens det andre steder er lykkedes. Dog har en generel udfordring i projektet været at tiltrække elever til at deltage i aktiviteter, som har været planlagt efter skoletid. Eleverne har givet udtryk for ikke at have tid til at være med pga. fritidsarbejde, lektier eller samvær med venner uden for skolen.

Minimum 256 undervisere har på tværs af de deltagende skoler deltaget i opkvalificeringworkshops og efterfølgende omsat den nye viden til en ny praksis i deres undervisning. Flere af underviserne har desuden deltaget i workshops på flere eller alle områder. Projektet vurderer at have opfyldt målet om at aktiviteterne i projektperioden har omfattet over 1200 elever, selv om det kun er 466, der har besvaret COWI’s spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med evaluering af projektet. Derudover har 98 ansatte deltaget i erfa-rmøder (erfaringsudveksling) i løbet af projektet, som har haft til formål at dele viden, inspirere med ny viden og dele erfaringer med implementering af de nye værktøjer og tilgange mellem skolerne.

Udvalgte resultater

 • Ca. 2/3 dele af eleverne oplever at være blevet en del af et eller flere fællesskaber
 • Ca. 50 % af eleverne oplever at trives bedre på uddannelsen efter deltagelse i projektet
 • Ca. 50 % af eleverne oplever, at der er sat tid af til at skabe et godt socialt fællesskab i klassen
 • Ca. 50 af eleverne er motiveret til at deltage i undervisningen i enten høj eller meget høj grad.
 • Lærerne på SOSU-uddannelsen, merkantile erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelser inden for fødevareområdet mener i højere grad end lærerne på de tekniske/håndværksmæssige erhvervsuddannelser, at det er deres opgave at arbejde med relationer til eleverne og skabe trivsel i klassen. 

Parter

Skoler:

 • Rybners
 • Varde Handelsskole
 • BC Syd
 • Hansenberg
 • IBC Kolding
 • Sosu FVH Kolding
 • FGU Kolding
 • EUC Lillebælt
 • IBC Fredericia
 • Svendborg Erhvervsskole og gymnasier (SESG)
 • Syddansk Erhvervsskole Vejle (SDE).
 • Designskolen i Kolding, SDU.

Kommuner: 

 • Varde
 • Esbjerg
 • Sønderborg
 • Kolding
 • Fredericia
 • Svendborg
 • Vejle

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. april 2021 til 30. juni 2023. Projektets samlede udgifter beløb sig til 5.224.650,60 kr., hvoraf de 3.918.487,95 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Kontakt

Anne Kjær Christensen (på barsel til 22.8.24)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU02V