Skip til primært indhold

Verdensmål som fagmål

Med afsæt i FN’s Verdensmål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion” er det projektets overordnede formål at bidrage til, at elever på erhvervsgymnasierne opnår øget faglig viden, indsigt og handlekompetencer til at kunne indgå i innovative processer, der er rettet mod at designe et samfund præget af ansvarligt forbrug og produktion.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Efteruddannelse af 17 spydspidslærere i bæredygtighed og i almene- og fagdidaktiske kompetencer og efterfølgende udbredelse af arbejdet med bæredygtighed til deres kollegaer på hele skolen.

Der er udviklet mere end 20 eksemplariske undervisningsforløb, der tematiserer emner inden for cirkulær økonomi, genbrug og genanvendelse samt reparation og vedligeholdelse.

Der er anvendt det didaktisk værktøj ”video clubs” til at udvikle undervisningen. ”Video clubs” går ud på, at eleverne i mindre grupper uden lærerinvolvering har en dialog om bæredygtighed. Dialogen optages på video og bruges af lærerne til at tilrettelægge en undervisning, der tager afsæt i elevernes vidensniveau og opfattelse af bæredygtighed.
Der er gennemført undervisning i bæredygtighed i en række fag og eleverne har mødt forskellige perspektiver på ansvarligt forbrug og produktion i fagene.

Udvalgte resultater

Det er lykkes at udvikle mere end 20 eksemplariske undervisningsforløb med fokus på verdensmål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion”, som fortsat anvendes af lærerne i projektet. Forløbene kan ses på projektets hjemmeside: Undervisningsforløb - SDU

Det vurderes, at projektets nok vigtigste resultat er den dybdegående efteruddannelse af underviserne, som forskere fra SDU’s center for gymnasieforskning har stået for. Lærerne har fået nye kompetencer, der har sat dem i stand til at implementere en ny faglighed i egne fag og i rollen som sparringspartner for kollegaer. Lærerne har fået nye didaktiske redskaber til at arbejde med bæredygtighed. De er eksempelvis blevet i stand til at tone deres undervisning og cases rigtigt, så undervisningen i bæredygtighed både er relevant for eleverne, og så eleverne ikke efterlades handlingslammede. Brugen af ”Video clubs” fremhæves som et særligt velegnet didaktisk redskab til at ”komme i øjenhøjde med eleverne” og til at få eleverne til at reflektere over bæredygtighed eller andre emner.

Det vurderes, at eleverne igennem undervisningen i bæredygtighed har fået indsigt i og konkrete erfaringer med, hvordan de kan arbejde med ansvarligt forbrug og produktion.

Parter

  • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier (hhx og htx)
  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Rybners Gymnasium (hhx)

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2023. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.826.572 kr., hvoraf de 2.119.929 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU01V