Skip til primært indhold

Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde

Formålet med projektet var at bibringe ordblinde unge på ungdomsuddannelserne forudsætningerne for at bestå overgangskrav og efterfølgende påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Midlerne har været at udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning.  

Projektet satte ind på 4 udvalgte områder,

 • Styrkelse af visitationsforløbet,
 • Styrke relationsarbejdet mellem de ordblinde, de ordblinde og deres ordblindeundervisere, og styrke og videreudvikle undervisningen i anvendelse af hjælpemider,
 • Styrke det organisatoriske samarbejde institutionerne imellem
 • Inddragelse af forældrene

Resultater

Projektet har skabt mulighed for en fokuseret indsats og øget opmærksomhed på de ordblinde. Der er blevet udarbejdet handleplaner og klare operationelle procedurer for, hvordan unge med ordblindhed skal håndteres på de deltagende skoler. Eksempelvis er der udviklet visitationsforløb, workshops, kommunikationsmodel til og kommunikationsplan for unge med ordblindhed m.m.

Projektet har desuden arbejdet på tværs af skoler med henblik på at systematisere indsatsen gennem handleplaner for overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse og møder på tværs af deltagere har sikret en systematiseret indsats på alle uddannelsesniveauer i projektet.

Samlet set har 2307 unge været involveret i projektet. Målet var 1400 unge og projektet har derfor nået flere elever end oprindeligt forventet. En stor del af forklaringen på dette er, at fagmedarbejderne har fået værktøjer til lettere at kunne spotte unge ordblinde og dermed sikre den rette hjælp. En anden medvirkende faktor har været, at de enkelte skoler haft fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatsen, så den tilpasses skolernes tilbud og de unges behov.

På elevsiden er det indtrykket at projektet har haft en positiv effekt på deres uddannelse, idet de fleste er blevet mødt på det sted, hvor de havde et behov. Nogle elever fra primært EUD, oplever fortsat udfordringer som ordblind. Især i overgangen til hovedforløbet er det svært for nogen at få de rette hjælpemidler. Derfor er det stadig relevant at arbejde med tiltag omkring ordblindhed.

Parter

 • Tietgen Business
 • FGU Fyn (Odense, Assens, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg)
 • HF & VUC Fyn
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Kold College
 • Dalum Landbrugsskole
 • Kommunale 10. klasser
 • Odense Kommune (2. afd.)
 • Ordblindeefterskolerne Nislevgård og Rågelund
 • Ordblindeforeningen repræsenteret ved lokalafdelingen på Fyn
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (Odense, Assens, Nordfyn og Nyborg)

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2023 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.326.840,23 kr.

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU01V