Skip til primært indhold

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om Himmark Strand og regionens arbejde med at fjerne forureningen i området.

Himmark Strand er en af Region Syddanmarks tre generationsforureninger. Himmark Strand ligger på det nordlige Als. Det er i 2021 estimeret, at forureningen på Himmark Strand dækker et område på ca. 45.000 m2. Forureningen på Himmark Strand udgør en risiko for vandmiljøet og den rekreative anvendelse af området.

Forureningen på Himmark Strand er en såkaldt generationsforurening. Generationsforureninger er blandt andet kendetegnet ved, at det vil koste mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense dem. En anden fællesnævner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem. Der er 10 generationsforureninger i Danmark.

Du kan læse mere om generationsforureninger på Danske Regioners dedikerede side

I forbindelse med bortskaffelse af affald fra Danfoss’ produktion er der i 1950’erne – 1960’erne opstået en kraftig forurening på Himmark Strand. Det er estimeret at der er deponeret og afbrændt mellem 28.000 og 52.000 m3 affald. Affaldet, som kom fra Danfoss, indeholdt bl.a. klorerede opløsningsmidler og olieprodukter. På baggrund af en undersøgelse udført i 1993 af Sønderjyllands Amt er to arealer langs kysten kortlagt som forurenede. Det tidligere Sønderjyllands Amt har vurderet, at der ikke er grundlag for at drage Danfoss til ansvar for forureningen. Danfoss har løbende bidraget med oplysninger, og virksomheden deltog også i besigtigelsen af området i januar 2009. Danfoss betalte også for den forundersøgelse, der i 2020 gav den politiske følgegruppe for oprensningen af Himmark Strand mulighed for at pege på en graveløsning.

Forureningen på Himmark Strand består især af vinylklorid. Vinylklorid er et farveløst, brændbart, giftigt og meget kræftfremkaldende stof. Høje koncentrationer kan føre til en sjælden form for leverkræft ved navn angiosarkom. Når vinylklorid er blevet fundet i usunde mængder i dansk natur, stammer det ofte fra dens brug i forbindelse med nedbrydning af klorerede opløsningsmidler.

Hvad gør regionen for at få forureningen på Himmark Strand renset op?
Den politiske følgegruppe, som består af Danfoss, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark, valgte i juni 2020 en graveløsning, hvor man fjerner forureningen ved at grave forurenet jord på både land, strand og havbund op.

Prisen for oprensningen forventes at ligge i omegnen af 350 mio. kr.

Den politiske følgegruppe valgte i 2020 en graveløsning, hvor man fjerner forureningen ved at grave forurenet jord på både land, strand og havbund op.

Du kan læse mere op oprensningsarbejdet på siden ’Sådan fjernes forureningen’.

Du kan følge tidsplanen for arbejdet på Himmark Strand her.

Det er forventet, at oprydningsarbejdet på Himmark Strand vil vare ca. 2,5 år.

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss indgik i marts 2021 en partnerskabsaftale om oprensning af generationsforureningen ved Himmark Strand. Dermed blev de tre parter med det største ansvar for oprensningen samlet i et formelt samarbejde, og muligheden for at komme i mål med den ambitiøse tidsplan for oprensningen voksede. Partnerne har allerede samarbejdet i den politiske følgegruppe i undersøgelsesfasen. Fra 2021 er den nye partnerskabsaftale med til at sætte rammerne for det kommende arbejde med selve oprensningen samt forvaltningen af både finanslovsmidlerne og Danfoss’ bidrag.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller søger flere oplysninger om generationsforureningen på Himmark Strand, er du velkommen til at kontakte Kristian Dragsbæk Raun og Martin Holding, Vand og Jord, via e-mail: kdr@rsyd.dk og martin.holding@rsyd.dk 

APPFWU02V