Skip til primært indhold

Strategiske grundlag for Socialområdet

Socialområdets strategiske grundlag sætter retningen for socialområdets udvikling i de kommende år. Grundlaget indeholder en vision og mission for socialområdet samt en række overordnede temaer for udviklingen.

Socialområdets vision

Sammen skaber vi fremtidens rammer for borgeroplevet livskvalitet

Socialområdets mission

Sammen skaber vi løsninger på socialt komplekse livssituationer

Strategiske fokusområder

Der er 5 særligt udvalgte strategiske temaer:

  1. Vækst i fagligheden
  2. Skabe forbedringskultur med den Syddanske Forbedringsmodel på socialområdet
  3. Det regionale socialområde som ét Socialområde
  4. Lighed i sundhed
  5. Tværsektorielt samarbejde

 

Vækst i faglighed

Borgerne skal uden undtagelse opleve personale og ledere, der fagligt er klædt på til at møde de behov, borgere på højt specialiserede sociale tilbud har. Vi skal skabe tilbud, hvor borger og pårørende oplever udvikling og indflydelse. Kompleksiteten i borgernes udfordringer og behov er stigende, derfor skal vores faglighed hele tiden udvikles for at kunne møde behovene. Der arbejdes allerede løbende med vækst i fagligheden, og fordi det er så vigtigt, prioriterer vi et øget fælles fokus. Udover at bidrage til at skabe endnu bedre løsninger sammen med borgerne tror vi på, at løbende kompetenceudvikling skaber bedre arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser, som medarbejdere har lyst til at være en del af.

Forbedringskultur med den Syddanske forbedringsmodul på socialområdet

Forudsætningen for at skabe de bedst mulige rammer for den pædagogiske indsats er, at vi hele tiden arbejder med at fjerne de forhindringer, der tager tiden fra arbejdet med borgerne. Det betyder, at vi kontinuerligt, vedholdende og kompromisløst arbejder med at sætte borgeren først i den dagligdag og i de aktiviteter, vi skaber sammen med borgerne. Derfor arbejder vi med Den Syddanske Forbedringsmodel som grundlag for at skabe løbende forbedringer for og med borgerne. Vi vil holde hinanden op på, at målet med hver eneste arbejdsopgave skal være at skabe mest muligt værdi for borgerne inden for de givne rammer.

Ét socialområde

Med knap 1.500 medarbejdere og ledere spredt på over 28 forskellige geografiske lokationer i Syddanmark er det en grundlæggende udfordring at skabe ét fælles socialområde i Region Syddanmark. Men det er et mål, fordi vi tror på, at borgerne i sidste ende oplever bedre tilbud, når vi på tværs af socialområdet bruger hinanden og bringer hinandens fagligheder og kompetencer i spil på det rigtige tidspunkt for den enkelte borger. Det giver bedre muligheder for at skabe lige netop det individuelle tilbud, som giver mest værdi for den enkelte borger. Med det strategiske fokus forpligter vi hinanden på, at vi ikke lykkes hver for sig men kun i fællesskab på tværs—både ift. kvaliteten i tilbuddene og den samlede økonomi. Det betyder også, at vores eksterne samarbejdspartnere i endnu højere grad skal opleve, at, på trods af forskel i målgrupper, så er det at samarbejde med det regionale socialområde grundlæggende det samme uanset tilbud og sted.

Lighed i sundhed

Mennesker med kognitive og psykiske funktionsnedsættelser – f.eks. mennesker med udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller psykisk sygdom – har ulige adgang til sundhedsydelser. Det resulterer i store sundhedsproblemer og markant lavere levealder end befolkningen som helhed. Det giver alt andet lige lavere livskvalitet for den enkelte. Mange af de borgere, der bor på vores højt specialiserede tilbud, er blandt disse mennesker. Målet med et strategisk fokus på øget lighed i sundhed er dermed, at borgerne oplever større livskvalitet gennem forbedret sundhed. Det betyder også, at vi arbejder med sundhed ud fra det udgangspunkt og de ønsker, som den enkelte har til sin sundhed—det er borgerens motivation og ønsker, der bestemmer, hvordan arbejdet udfolder sig. På den måde tror vi, at borgerne har bedst mulighed for at opleve øget livskvalitet igennem fokus på sundhed.

Tværsektorielt samarbejde

For at leve op til visionen om at vi sammen skaber fremtidens rammer for borgeroplevet kvalitet er en stærk faglighed vigtig, men det er ikke nok. Borgernes behov kender nemlig ikke sektorgrænser. Udover at arbejde på tværs af socialområdet er det derfor nødvendigt, at fagligheden og samspillet med borgeren ses sammen med, at medarbejderne kan skabe sammenhæng og bygge bro på tværs af sektorer. På den måde kan vi sammen skabe mest mulig værdi for den enkelte borger. Der er allerede meget tværsektorielt samarbejde, men målet med det strategiske fokus er at understrege, at medarbejdere og ledere på socialområdet ud over en stærk faglighed samtidig tager ansvar for og har viden og interesse i forhold til, at borgeren bevæger sig på tværs af organisationer og sektorer. På det regionale socialområde er kernesamarbejdspartnere bl.a. kommuner, uddannelsesinstitutioner, sundhedsaktører, politi, private aktører og frivillige organisationer.

APPFWU02V