Skip til primært indhold

December 2021

Region Syddanmark meddeler hermed tillæg til tilladelse til NCC A/S til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på del af matr.nr. 1a Anhof Hgd., Svinninge i Nyborg Kommune. 

Udkastet til dette tillæg har været i høring fra den 7. oktober til den 1, november 2021. Regionen har ikke modtaget høringssvar i perioden.  

Tillægget til tilladelsen er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1.

Hent en kopi af tillægget (pdf 17,6 MB).

Der er en frist på 4 uger til at klage til Natur og Miljøklagenævnet, det vil sige frem til midnat den 4. januar 2022, jf. side 23 i tillægget.

Region Syddanmark har truffet en screeningsafgørelse i sagen, og meddeler at der ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise i Aabenraa Kommune. Screeningsafgørelsen er ikke gyldig, før klagefristen er udløbet.

Screeningsafgørelse - Der er ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering

Region Syddanmark har gennemført en screening af ansøgningen, og på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (vurdering af virkningerne på miljøet) før der kan meddeles tilladelse til indvindingen på matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise i Aabenraa Kommune, jf. VVM-lovens § 16.

Her kan du hente en kopi af afgørelsen (pdf 26 Mb)

Klage over afgørelsen

Der kan klages over regionens afgørelse indenfor 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt.

Fristen for at klage er tirsdag den 17. januar 2022 kl. 23.59.

Hvem kan klage?

Kredsen af klageberettigede fremgår af VVM-lovens § 50

enhver med retlig interesse i sagens udfald
landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

Sådan klager du over en afgørelse

Klagen skal sendes til Miljø -og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen. Du kan finde et link til Klageportalen på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til sagen er du velkommen til at kontakte Miljø og Råstof-afdelingen på vjkr@rsyd.dk

Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til Freiberg Grusgrave A/S til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 11a, 11b og 594 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune.

Der er forud for råstoftilladelsen udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som har været i høring i perioden fra den 11. august 2021 og 8 uger frem. Høringssvar til både miljøkonsekvensrapporten og råstoftilladelsen er indarbejdet i råstoftilladelsen.

Råstoftilladelsen er meddelt i henhold til råstoflovens § 7, stk. 1.

Hent en kopi af tilladelsen

Klage over afgørelsen

Der kan klages over regionens afgørelse indenfor 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. Fristen for at klage over tilladelsen er den 18. januar 2022.

En klage skal indsendes elektronisk til Miljø- og Fødevareklagenævnet via deres klageportal, som findes under Nævnenes Hus, hvor man logger ind med NEM-ID.

Klage videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Du kan læse mere på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til sagen er du velkommen til at kontakte Klima og Ressourcer på vjkr@rsyd.dk

APPFWU02V