Skip til primært indhold

Høring af Region Syddanmarks nye fødeplan 2021

Region Syddanmark har udarbejdet udkast til en ny fødeplan, som nu sendes i høring i perioden 24. august – 22. oktober 2021. Udkast til Region Syddanmarks nye fødeplan indeholder en overordnet vision om, at ”Region Syddanmarks leverer en svangreomsorg, som bidrager til sunde mødre og raske børn, samt styrker familierne til en god start på livet.”

Høringen er afsluttet!

I kan finde den endelige version af fødeplanen på regionens hjemmeside. 

 

Høringsbrev

Med afsæt i ovenstående vision og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Danske Regioners udspil ”Godt fra Start”, er der identificeret syv indsatsområder, som det foreslås, at Region Syddanmark skal have særlig opmærksomhed på i de kommende år. Indsatsområderne er:

  • Medinddragelse og samarbejde med familien
  • Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv
  • Lighed i sundhed
  • Digitalisering og udbredelse af digitale løsninger
  • Monitorering, udvikling og forskning
  • Rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og specialisering
  • Kapacitet og organisering

Indsatsområderne er overordnede og gældende på tværs af almen praksis, kommuner og regionen. Til hvert indsatsområde er beskrevet en række anbefalinger, som skal realiseres i løbet af planperioden i et samspil mellem fagpersoner og ledelsesniveauet på sygehusene. Indsatsområderne og anbefalingerne dertil kan læses i vedlagte udkast til ny fødeplan.

Udover at beskrive indsatsområder for den kommende planperiode beskriver fødeplanen også de lovgivningsmæssige forhold inden for svangreomsorgen samt de tilbud der er i svangreomsorgen i regi af almen praksis, kommunerne og sygehusene.

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt her:

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkommen til at afgive høringssvar. 

Afgiv høringssvar

Afgiv høringssvar til Region Syddanmarks nye fødeplan (åbner nyt vindue)

Se indkomne høringssvar

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort. 

Høringssvar

Der henvises til vedhæftede brev af 1. september 2021

Bilag: Bilag

Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg

Høring, fødeplanen, Region Syddanmark

Tak for muligheden for at afgive høringssvar til den nye fødeplan for Region Syddanmark.
Vi samarbejder som sundhedsplejersker i Billund med fødestederne i både Esbjerg og Kolding og oplever et generelt velfungerende samarbejde. Omkring de enkelte familier og på ledelsesniveau. Derfor vil vi også kvittere for forslaget om, at jordemoderen kan deltage – evt. virtuelt – i sundhedsplejerskens graviditetsbesøg, hvis behov. Dette vil styrke de tværsektorielle overgange for familien.
Vi finder, at der er adskillige andre, gode takter i fødeplanen, herunder også at nuværende gode tiltag videreføres. Bl.a. kendt jordemoderordning, fødsels- og forældreforberedelse, efterfødselssamtale og samarbejde med frivillige aktører.
Et lokalefællesskab mellem sundhedsplejersker og jordemødre på vores nuværende lokation i Billund Kommune er en god idé. Det er vigtigt, at løsningen ikke bliver på bekostning af et aktuelt og værdsat lokalefællesskab med andre relevante samarbejdspartnere: psykologer, tale-hørekonsulenter, fysioterapeut, specialpædagogiske vejledere, socialrådgivere, dagplejepædagoger, pladsanvisningen.

Med venlig hilsen
Maria Sloth Christensen
Leder af PPS
Pædagogisk psykologisk og sundhedsfaglig rådgivning

Billund Kommune
Jorden Rundt 1

Bilag: Bilag

Svendborg Kommune
Svinget 14, 5700 Svendborg

Hermed høringssvar fra Haderslev Kommune.
Se det vedhæftede dokument.

Bilag: Bilag

Haderslev Kommune
Clausensvej 25

Jordemoderfaglig råd takker for muligheden for at afgive høringssvar på den Regionale fødeplan.

Fødeplanen vurderes ambitiøs i de beskrevne indsatser. Fødeplanen bærer præg af, at der har været involvering af relevante klinikere i arbejdsprocessen, hvilket vi gerne vil rose.
Indsatserne vurderes relevante og velbeskrevet. Indsatserne vurderes ligeledes at komme målgrupperne til gavn, når de føres ud i livet.
Bekymringen er, at det kan være vanskeligt at leve op til de beskrevne indsatser, hvori der også ligger en implementering af SSTs anbefalinger for 2021 i den nuværende økonomiske ramme. En bekymring fra Jordemoderfagligt Råd er ligeledes om vi kan rekruttere de jordemødre, der skal til og det er derfor rigtig godt, at der i Fødeplanen bl.a. er fokus på en samlet regional rekrutteringsindsats.

Jordemoderfagligt råd vil gerne rose, at der laves en evaluering af de nuværende Kendt Jordemoder Ordninger, men er ærgelig over, at det kommer til at betyde en forhalelse af implementering af nye ordninger på mere end 3 år. Her vil vi anbefale, at denne proces speedes op, da målgrupperne for Kendt Jordemoder Ordning, når vi taler ulighed i sundhed vil profitere af disse ordninger.

Venlig hilsen

Anette Lund Frederiksen
Chefjordemoder
Gynækologisk obstetrisk afd. D
Mobil: 20 55 40 08
OUH
Jordemoderfaglige råd i Region Syddanmark
Gynækologisk obstetrisk afd. D

DSOG takker for gennemsyn af Region Syddanmarks fødeplan og finder mange gode tanker. Vi undrer os dog over, at Regionen fastholder et fødested med 700 fødsel uden en børneafdeling.
I henhold til perinatal audit så kunne man supplere boks på s 23 med "I forhold til Perinatal Audit kunne man overveje at oprette en gruppe bestående af repræsentanter for pædiatere, alment praktiserende læger, obstetrikere og jordemødre som man har oprette i region Midt. Med det formål at udbrede resultater og erfaringer regelmæssigt til pædiatri, almen medicin og obstetrik for at forbedre perinatal overlevelse og kvalitet i regionen.DSOG
Domus Medica

Se venligst vedhæftede bilag.

Bilag: Bilag

PLO-Syd
Kokholm 3B

Bilag: Bilag

Røde Kors
Blegdamsvej 27

Se vedhæftede

Bilag: Bilag

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67, 2300 Kbh S

FOA afdelingerne i Region Syddanmarks høringssvar til fødeplanen.

Bilag: Bilag

FOA fag og arbejde
Frodesgade 125A

Høringssvar fra Børn- og Ungeforvaltningen er medsendt som vedhæftet fil.

Bilag: Bilag

Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

Vedhæftet er hermed høringssvaret fra Sydvestjysk Sygehus vedr. Region Syddanmarks nye fødeplan 2021.

Bilag: Bilag

Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35

Vedhæftet som PDF er Dansk Psykolog Forenings høringssvar vedrørende høringen af Region Syddanmarks nye fødeplan. Dansk Psykolog Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar i sagen.

Bilag: Bilag

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27, 2100 København

Bilag: Bilag

Fællekommunalt Sundhedssekretariat
Christian X’s vej 39

Bilag: Bilag

Sygehus Sønderjylland FMU
Kresten Philipsens Vej 15 - 6200 Aabenraa

Bilag: Bilag

Pædiatrisk specialeråd
Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Generelt: Der argumenteres for et skærpet fokus på forebyggelse af graviditetsbetinget fravær
Forebyggelse og sundhedsfremme:
Kvinders graviditetsbetingede fravær på arbejdsmarkedet er ikke fokuseret i fødeplanen til trods for, at det er betydeligt med gennemsnitligt 48 fraværsdage i løbet af en graviditet. Dette har omkostninger for den gravide, for den gravides arbejdsgiver og for samfundet generelt. Oplevelsen af at blive fraværsmeldt kan desuden have negative psykiske og sociale konsekvenser, ligesom det på længere sigt kan have indflydelse på den gravides vedligeholdelse og udvikling af kompetencer og i sidste ende fastholdelse på arbejdsmarkedet. Sundhedsstyrelsen har finansieret et projekt i bl.a. Region Syddanmark, hvor jordemødre tager ud på arbejdspladser og understøtter den gravide og arbejdsgiveren i at skabe et arbejdsliv, der kan kombineres med graviditet på en individualiseret og målrettet måde. Der tegner sig allerede nu et behov for denne ydelse, og der ønskes derfor bevågenhed på dette fra regional side, således at der i svangreomsorgen også kan investeres i nedbringelse af graviditetsbetinget fravær.

Forsøgsordning Jordemoder på arbejdspladsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH
Sdr. Boulevard 29, indgang 138, 5000 Odense C

Bilag: Bilag

Jordemoderforeningens Kredsbestyrelsen i Region Syddanmark
Kogtvedvej 6, 5700 Svendborg

Bilag: Bilag

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Bilag: Bilag

Vejle Kommune
Skolegade 1, 7100 Vejle

Bilag: Bilag

Vejle Kommune
Skolegade 1, 7100 Vejle

Se venligst vedhæftede.

Vh.
Maria Berg

Bilag: Bilag

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
Vejlevej 121

Bilag: Bilag

Oversygeplejerske Pia Dybdal, Gynækologisk obstetrisk afd. D, OUH
Kløvervænget 23, 5000 Odense

Vedhæftet er høringssvar fra FMU på OUH. Inkluderet i vedhæftede er også høringssvar fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D og Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V på Svendborg Sygehus.

Bilag: Bilag

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense

Vi er overordnet positive over for udkastet til den nye regionale fødeplan, som tager udgangspunkt i nuværende udfordringer, samt har fokus på relevante indsatsområder, herunder gode forslag til tiltag og initiativer til den tidlige indsats.

Vi hæfter os ved, at der på side 30 omkring sundhedsprofessionelle i svangre omsorgen, er udeladt faggrupper, som også er en stor del omkring svangre omsorgen. Blandt andet Social-og Sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Vi kan være bekymrede for, om der er sammenhæng mellem intentionerne for de enkelte indsatser og de ressourcer, der er til at løse de enkelte opgaver. Fx: intentionerne vedrørende tilstedeværelse under fødselsforløbet, jf. fødeplanens side 42. Dette søges måske løst ved, at der i den kommende planperiode vil blive arbejdet med organiseringen af ”Kendt Jordemoder-ordningen”, med det formål at sikre, at de gravide oplever mest mulig kontinuitet i fødselsforløbet, jf. side 37.

Generelt set savner vi et større fokus på svangre og fødselsforløbet omkring det syge barn og den syge mor, desværre går ikke alle graviditets- og fødselsforløb helt efter planen, det oplever vi mangelfuldt beskrevet i fødeplanen.

Det er afgørende, at der afsættes midler svarende til indsatsområderne, således at de er fuldt finansieret og ikke vil resulterer i besparelser de berørte steder.

En anden betydningsfuld faktor er at have det rette antal medarbejdere samt medarbejdere med de rette kompetencer. Mange af de nævnte tiltag og initiativer vil kræve mere, fra det sundhedspersonale vi i dag oplever mangel på. Der ses derfor positivt på initiativet om, at kigge nærmere på rekruttering og fastholdelse og skabe attraktive arbejdspladser, vi studser lidt over at enkelte faggrupper er særligt fremhævet under punktet med attraktive arbejdspladser. Det bør være en ambition for alle faggrupper på svangre og føde området. Vi mener dog, at udfordringen med at løse rekruttering og fastholdelse af medarbejdere skal placeres i MED regi samt med inddragelse af de faglige organisationer, der dækker de faggrupper, der arbejder inden for området og ikke i de faglige råd som foreslået i planen.

Ligeledes vil vi opfordre til, at der jævnligt gøres status på indsatsområderne, således disse sikres indført i praksis.
Hovedudvalgets medarbejderside
Damhaven 12, 7100 Vejle

Bilag: Bilag

Forældre og Fødsel
Lindegårdsvej 63 st. tv.

Bilag: Bilag

Jordemødrene på OUH
Gynækologisk obstetrisk afd. D, OUH

Bilag: Bilag

Sygehus Lillebælt FMU
Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Bilag: Bilag

Sundhedskoordinationsudvalget
Damhaven 12

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

Malene Jeppesen

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


21570551
APPFWU02V