Skip til primært indhold

Høringsbrev - Fødeplan

Høringsbrev - Høring af Region Syddanmarks nye Fødeplan - Høringsfrist den 22. oktober 2021

Region Syddanmark har udarbejdet udkast til en ny fødeplan, som nu sendes i høring.

I Region Syddanmarks budgetaftale for 2020 fremgår det, at der skal udarbejdes en ny fødeplan som skal erstatte den nuværende fødeplan fra 2010. Det fremgår, at fødeplanen skal udarbejdes på baggrund af nye retningslinjer for svangreomsorgen fra Sundhedsstyrelsen samt Danske Regioners strategipapir ”Godt fra start”. Ligeledes skal der være en beskrivelse af den demografiske udvikling samt forslag til indretning af fødestuer.

Der skal her gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udarbejdet de endelige anbefalinger for svangreomsorgen. Såfremt de endelige anbefalinger har konsekvenser for Region Syddanmarks nye fødeplan samt implementeringsplanen, vil disse blive indarbejdet efterfølgende og fremlægges til godkendelse i regionsrådet.

Svangreområdet er generelt velfungerende i Region Syddanmark. Den nye fødeplan skal derfor i stor udstrækning ses som en konsolidering og videreudvikling af hidtidige indsatser, samarbejdsprocesser og organiseringer.

Fødeplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af chefjordemødre, ledende obstetrikere og professor inden for obstetrikken. Ad hoc har kommunale sundhedsplejersker og repræsentant fra almen praksis deltaget i arbejdsgruppemøderne. Udkast til ny fødeplan er løbende blevet drøftet i regionens Fødeplansudvalg. Derudover har sundhedsudvalget kontinuerligt fået fremlagt udkast til drøftelse, ligesom der har været en temadrøftelse om den nye fødeplan i regionsrådet. På administrativt niveau har udkast til fødeplan været drøftet i regi af Følgegruppen for Forebyggelse, SydKIP, Koncernledelsesforum og Det Administrative Samarbejdsforum.

Udkast til Region Syddanmarks nye fødeplan indeholder en overordnet vision om, at

”Region Syddanmarks leverer en svangreomsorg, som bidrager til sunde mødre og raske børn, samt styrker familierne til en god start på livet. ”

Med afsæt i ovenstående vision og på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Danske Regioners udspil ”Godt fra Start”, er der identificeret syv indsatsområder, som det foreslås, at Region Syddanmark skal have særlig opmærksomhed på i de kommende år. Indsatsområderne er:

  • Medinddragelse og samarbejde med familien
  • Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv
  • Lighed i sundhed
  • Digitalisering og udbredelse af digitale løsninger
  • Monitorering, udvikling og forskning
  • Rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og specialisering
  • Kapacitet og organisering

Indsatsområderne er overordnede og gældende på tværs af almen praksis, kommuner og regionen. Til hvert indsatsområde er beskrevet en række anbefalinger, som skal realiseres i løbet af planperioden i et samspil mellem fagpersoner og ledelsesniveauet på sygehusene. Indsatsområderne og anbefalingerne dertil kan læses i vedlagte udkast til ny fødeplan.

Udover at beskrive indsatsområder for den kommende planperiode beskriver fødeplanen også de lovgivningsmæssige forhold inden for svangreomsorgen samt de tilbud der er i svangreomsorgen i regi af almen praksis, kommunerne og sygehusene.

På regionsrådsmødet den 23. august besluttede regionrådet at sende udkast til ny fødeplan i bred offentlig høring. Høringsperioden er 24. august – 22. oktober 2021.

Vi håber der er mange der vil afgive høringssvar til regionsrådets forslag til en ny fødeplan. Høringssvarerne vil indgå i vores arbejde med den endelige udgave af fødeplanen.

Høringsmaterialet vedrørende fødeplanen er tilgængeligt på Region Syddanmarks høringsportal (link), så øvrige interesserede organisationer, borgere mv. også har mulighed for at afgive et høringssvar.

Høringssvar skal afgives på Region Syddanmarks høringsportal.

Høringsfristen er fredag den 22. oktober 2021.

 

Venlig hilsen

Stephanie Lose
Regionsrådsformand   

Poul- Erik Svendsen
Formand for Sundhedsudvalget

Hent høringsbrevet i en pdf.  

APPFWU02V