Skip til primært indhold

Siddende patienttransport og ansøgning om tilskud til transport

Få svar på om du kan blive kørt til netop din behandling. Hvem kan hjælpe dig og om du kan få refunderet dine transportudgifter.

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset, og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til befordring eller befordringstilskud.

Vælger du at benytte egen bil, i stedet for regionens tilbud om patientbefordring med Flextrafik, kan du ansøge om befordringstilskud.

Vurderer sygehuset (behandlende afdeling), at du helbredsmæssigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, kan du muligvis være berettiget til patientbefordring med Flextrafik.

Covid-19 påvirkning af befordring

Har du symptomer, der giver mistanke om COVID-19, eller er du nær kontakt til en smittet, kan du ikke benytte siddende patientbefordring. Du bedes kontakte sygehuset/afdelingen og afbestille evt. bestilt transport.

Krav om brug af mundbind eller visir

Fra 29. november 2021 skal alle over 12 år bruge mundbind eller visir under transporten med Flextrafik, med mindre man af helbredsmæssige årsager er undtaget kravet. Mundbind eller visir skal dække både mund og næse.

Du skal som udgangspunkt selv huske at tage et mundbind/visir med til turen. Hvis ikke du har et mundbind/visir med, vil du blive tilbudt et gratis mundbind af chaufføren. Mundbindet er et type II mundbind, som både beskytter dig og dine omgivelser.

Passagerer, der uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir kan blive bortvist/afvist.

Passagerer, der undlader at efterkomme chaufførens anvisning om bortvisning, vil kunne pålægges bødeansvar.

Chauffører, der kører Flextrafik fra 19. december 2021 og 4 uger frem fra denne dato (indtil videre), er ligeledes pålagt anvendelse af mundbind eller visir under transport. Mundbind eller visir må fjernes midlertidigt, såfremt der opstår konkret færdselssituation, hvor udsynet generes.

Region Syddanmark opfordrer alle til at bruge håndsprit både inden og efter turen med Flextrafik.

Bekendtgørelse om krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik m.v. (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om coronapas og test for covid-19 på arbejdspladser i forbindelse med håndtering af covid-19 (retsinformation.dk)

Ændringerne er trådt i kraft den 29. november 2021/ 19. december 2021

Siddende patienttransport

Regionen tilbyder patientbefordring til og fra det sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis.

Siddende patientbefordring med Flextrafik tilbydes, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

 • er pensionist efter de sociale pensionslove
 • afstanden mellem din bopæl og nærsygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk), eller
 • du går i videreambulant forløb

Du har ikke automatisk ret til hjemtransport, selvom du har fået patientbefordring til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport, hvis du er berettiget til det. 

Du må regne med ventetid, når du vælger at benytte Region Syddanmarks siddende patientbefordring.
Vognen skal ofte have andre patienter med på vejen til sygehuset eller aflevere andre end dig på turen hjem.

Du har ikke automatisk ret til hjemtransport, selvom du har fået patientbefordring til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport, hvis du er berettiget til det. 

 • Genoptræning
 • Tilretning/udlevering/reparation af høreapparat
 • Egen læge
 • Lægevagten
 • Speciallæge
 • Tandlæge
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • COVID test og vaccine

Befordringstilskud i forbindelse med behandling på sygehus

Regionen yder befordringstilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis. Som hovedregel vil tilskuddet svare til den billigste forsvarlige transportmulighed, og beløbet kan ikke overstige de faktiske udgifter.

Betingelser for at få befordringstilskud

Befordringstilskud til dit nærmeste sygehus, kan ydes, såfremt du opfylder mindst én af nedenstående betingelser:

 • er pensionist efter de sociale pensionslove
 • afstanden mellem din bopæl og nærsygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk), eller
 • du går i videreambulant forløb og ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler

 

Derudover skal din udgift med billigste forsvarlige transportmiddel overstige mindstebeløbsgrænsen på 44 kr. for pensionister eller 104 kr. for ikke-pensionister (2020 takst).

Beløbet indsættes på din NemKonto.

Det er kørselskontoret på sygehuset nærmest din bopæl, der varetager udbetalingen.


Der må påregnes en ekspeditionstid på op til 8 uger. 

Situationer der påvirker din ret til transport eller tilskud til transporten

Hvis du efter reglerne om frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg benytter dig af et offentligt eller privat sygehus, skal du selv sørge for og selv betale for transporten. Du kan i visse tilfælde få befordringstilskud svarende til billigst forsvarlige transportmiddel til det nærmeste sygehus, som Region Syddanmark ville have henvist dig til.

Hvis du vælger at blive viderehenvist til et andet offentligt sygehus eller privat sygehus, fordi det oprindelige sygehus ikke har mulighed for at tilbyde dig udredning inden for 30 dage, kan du have ret til befordring eller befordringsgodtgørelse fra din bopæl til det sygehus, som du bliver viderehenvist til.

Du skal dog stadig opfylde en af de betingelser, som er nævnt under afsnittet om befordring eller befordringstilskud.

Vær opmærksom på, at hvis du efter endt udredning, vælger at modtage eventuelt videre behandling på det sygehus, som du er blevet viderehenvist til, vil dette falde ind under reglerne om frit sygehusvalg.

Kontakt kørselskontoret ved spørgsmål eller for bestilling af befordring

Kontakt kørselskontoret for bestilling af patientbefordring, eller hvis du har spørgsmål vedrørende befordringstilskud.

Bestilling af patienttransport

Kørselskontorerne kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00.

Bemærk bestilling af patientbefordring kan tidligst ske 14 dage før din tid på sygehuset.

Du er altid velkommen til at kontakte kørselskontoret på det sygehus, der ligger nærmest din adresse, hvis du har spørgsmål om tilskud til egen kørsel.

 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 3
 • Vælg det sygehus, der ligger nærmest din adresse

Ring til Kørselskontorerne på telefon 70 11 31 11

Bestil patientbefordring til behandling på sygehus i Region Syddanmark

 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 2 for bestilling af patientbefordring
 • Vælg det sygehus, du skal behandles på
 • Kontakt den behandlingsansvarlige afdeling.
 • Du finder telefonnummer og adresse på forsiden af dit indkaldelsesbrev.
 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 2 for bestilling af patientbefordring
 • Vælg derefter 6 for bestilling af patientbefordring til sygehuse uden for Region Syddanmark

Du kan få tilsendt sms-beskeder med information om din bestilte kørsel, når du skal med den siddende patientbefordring til og fra sygehuset.

Det kræver blot, at du giver dit samtykke til, at trafikselskabet må kontakte dig i forbindelse med befordring, og at du fortæller os, hvilket telefonnummer, du ønsker at modtage beskederne på.

Du kan læse mere og tilmelde dig sms-service på samtykke.flextrafik.dk

Lovgivning vedrørende befordring

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er tilfreds med din afgørelse om patientbefordring eller befordringstilskud kan du kontakte kørselskontoret for en uddybende forklaring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen kan dette ske til Styrelsen for Patientklager.

Klager over befordring/befordringstilskud skal indgives til Styrelsen for Patientklager inden 4 uger efter, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Sådan klager du til Styrelsen for Patientklager

Klageskema kan hentes på Klage over brud på patientrettigheder (borger.dk)

Styrelsen for Patientklager ligger i Aarhus og deres kontaktinformation er:

Styrelsen for Patientklager

Olof Palmes Allé 18 H

8200 Aarhus N

Tlf.: 72 33 05 00 (du kan ringe til Styrelsen for Patientklager på hverdage mellem 09.30 - 11.30 og igen fra 12:30-14:30)

Mailadresse: stpk@stpk.dk

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside på www.stpk.dk

APPFWU02V