Skip til primært indhold

Region Syddanmarks whistleblowerordning

Velkommen til Region Syddanmarks whistleblowerordning.

Information om ordningen findes nedenfor. Her er det muligt at læse mere om, hvordan man indberetter, hvem der kan og ikke kan indberette, hvad der kan og ikke kan indberettes om, anonymitet, sikker postboks, og hvordan man som whistleblower er beskyttet m.m. 

Der henvises desuden til retningslinjen for Region Syddanmarks whistleblowerordning, såfremt man ønsker at læse mere om ordningen.

Information om ordningen kan nemt tilgås ved at klikke på + ved de forskellige overskrifter.

Indberettede sager

I henhold til whistleblowerloven af 17. december 2021, skal der ske en årlig offentliggørelse på Region Syddanmarks hjemmeside af indberettede sager. 

Læs indberettede sager for 2023

Læs indberettede sager for 2022

Om whistleblowerordningen

Region Syddanmark har haft en whistleblowerordning siden den 15. marts 2016.

Lovforslag om beskyttelse af whistleblowere blev vedtaget i Folketinget den 24. juni 2021. Lovforslaget har til hensigt, at implementere et EU-direktiv i dansk ret senest den 17. december 2021.

Region Syddanmarks whistleblowerordning er pr. 17. december 2021 blevet justeret i overensstemmelse med kravene i lovgivningen.

Formålet med Region Syddanmarks whistleblowerordning er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads i regionen.

Ligeledes har whistleblowerordningen til formål at sikre, at en uvildig og uafhængig ekstern part kan tage imod informationer om eventuelle uregelmæssigheder uden om regionens ledelsessystem og politiske organisation.

Regionsrådet og direktionen i Region Syddanmark bakker op om brug af ordningen.

Whistleblowerordningen ændrer ikke på, at medarbejdere i Region Syddanmark er omfattet af reglerne om offentlig ansattes ytringsfrihed.

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed i regionen. Ordningen er tiltænkt de situationer, hvor whistlebloweren vurderer, at forholdet ikke kan håndteres inden for den eksisterende organisation.

Derfor bør der inden der indberettes til whistleblowerordningen først overvejes om forholdet, der ønskes indberettes om, kan løses ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, personale- eller HR-afdelingen, tillidsrepræsentant eller til MED-systemet (samarbejdssystemet).

Ordningen omfatter desuden ikke forhold, hvor der allerede er etableret særlige klagemuligheder.

For yderligere information kan man orientere sig nærmere i retningslinjen for whistleblowerordningen i Region Syddanmark.

Tryk her: Retningslinjen for Region Syddanmarks whistleblowerordning

Ønsker man som whistleblower yderligere information om ordningen henvises der til, at man kan orientere sig nærmere i retningslinjen for Region Syddanmarks whistleblowerordning.

Tryk her: Retningslinjen for Region Syddanmarks whistleblowerordning

Regionsrådet i Region Syddanmark har med henblik på at sikre ordningens uvildighed besluttet, at forankre administrationen af ordningen hos en ekstern uvildig administrator.

Region Syddanmark har valgt advokatfirmaet Norrbom Vinding som ekstern og uvildig administrator af ordningen. De tager imod og vurdere de henvendelser, der indberettes i ordningen.

Region Syddanmarks økonomidirektør er af Regionsrådet udpeget til ansvarlig for whistleblowerordningen.

Til den interne håndtering af indberetninger er etableret en tværgående whistleblowerenhed, som - foruden økonomidirektøren - består af:

 • Specialkonsulent, Lone Dueholm, Budget og Økonomistyring 
 • Jurist Tine Dalsgaard Clausen, HR Jura
 • Juridisk specialkonsulent Michael Bredahl, HR Jura
 • Juridisk chefkonsulent Trine Andersen, Regionssekretariat og jura

Hvis der indberettes om en eller flere navngivne personer fra whistleblowerenheden eller hvis den eksterne og uvildige administrator af whistleblowerordningen, som er advokatfirmaet Norrbom Vinding, ikke vurderer det hensigtsmæssigt, at sende indberetningen videre via whistleblowersystemet til behandling, så sendes oplysningerne i stedet til Regionsdirektøren.

Den eksterne og uvildige administrator af whistleblowerordningen, vil således ved alle indberetninger vurdere, om henvendelsen sendes til whistleblowerenheden, Regionsdirektøren, formanden for Forretningsudvalget eller 1. og 2. næstformand i Regionsrådet.

Det skal understreges, at det i praksis er meget sjældent, at direkte kontakt til Regionsdirektøren, formanden for Forretningsudvalget eller 1. og 2. næstformand i Regionsrådet vil foregå.

 • Medarbejdere og ledere – herunder også direktionen i Region Syddanmark (fuldtidsansatte, deltidsansatte, ansatte med tidsbegrænsede ansættelser (projektansættelser), vikarer, frivillige, lønnede eller ulønnede praktikanter
 • Selvstændig erhvervsdrivende (som regionen samarbejder med)
 • Ansatte hos leverandører eller underleverandører
 • Tidligere ansatte
 • Jobansøgere

Muligheden for at indberette til en whistleblowerordning er rettet mod personer, der har skaffet sig adgang til oplysninger i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter.

En whistleblower er en fysisk person, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger om overtrædelser, som personen har skaffet sig adgang til i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Borgere
 • Patienter
 • Pårørende

Region Syddanmarks whistleblowerordning er tiltænkt medarbejdere m.fl.

Muligheden for at indberette til en whistleblowerordning er rettet mod personer, der har skaffet sig adgang til oplysninger i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter. Derfor er det ikke muligt for f.eks. borgere, at indberette til ordningen. Borgere er af den årsag heller ikke omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse.

Såfremt der indkommer en henvendelse fra f.eks. en borger gennem whistleblowerordningen, vil henvendelsen blive bragt videre det rette sted i organisationen, som herefter vil tage hånd om henvendelsen. Ligeledes vil en patient eller pårørende blive vejledt om klageadgang.

Udtrykket inden for ordning betyder i whistleblowerordningens forstand, at indberetningen falder inden for de regler, som er anført i lovgivningen og i retningslinjen for whistleblowerordningen.

Der kan alene indberettes til whistleblowerordningen om forhold, der har fundet sted eller vil finde sted i Region Syddanmarks organisation.

Det kan være ved mistanke eller viden om:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Alvorlige lovovertrædelser
 • Andre alvorlige forhold

Overtrædelser af EU-retten: Retsområder inden for EU-retten er offentlig udbud, finansielle ydelser, produktsikkerhed, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, folkesundhed, nuklearbeskyttelse samt fødevaresikkerhed m.m.

Alvorlige lovovertrædelser: Kan være grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsloven, lovgivning om folkesundhed, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af miljø og natur.

Andre alvorlige forhold: Der kan indberettes ved begrundet mistanke eller viden om strafbare forhold, altså alvorlige forhold f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, databedrageri, bestikkelse, afpresning, underslæb, mandatsvig, regnskabsmanipulation, dokumentfalsk, hacking, aflytning, grove overtrædelser af tavshedspligt, alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, overtrædelse af forvaltningsretslige principper, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for folkesundheden, f.eks. omsorgssvigt, diskriminering, seksuel chikane, grov chikane, nepotisme, o.s.v.

Når en indberetning falder inden for ordningen, så vil indberetningen blive undersøgt nærmere og behandlet. Whistlebloweren vil senest 7 dage efter, at indberetning er modtaget, modtage en bekræftelse på, at indberetningen er indkommet, samt en melding om, hvornår man forventeligt vil få feedback på sin indberetning.

Udtrykket uden for ordning betyder i whistleblowerordningens forstand, at indberetningen falder uden for de regler, som er anført i lovgivningen og i retningslinjen for whistleblowerordningen.

Der kan alene indberettes til whistleblowerordningen om forhold, der har fundet sted eller vil finde sted i Region Syddanmarks organisation.

Whistleblowerordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Der kan f.eks. ikke indberettes om samarbejdsproblemer, mobning, overtrædelse af alkohol eller rygepolitik, utilfredshed med løn, sygefravær, påklædning, privat brug af kontorartikler, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger eller behandling på et sygehus. I disse situationer skal man henvende sig til sin nærmeste leder i Region Syddanmark eller dennes leder, ens tillidsrepræsentant eller til Patientkontoret i regionen.

Tryk her: Læs mere om patientrettigheder mm. 

Når en indberetning falder uden for ordningen, vil indberetningen ikke blive nærmere undersøgt eller behandlet og sagen afsluttes. Whistlebloweren vil i den forbindelse senest 7 dage efter indberetning er indkommet få en tilbagemelding om dette, samt vejledning omkring hvor man ellers kan henvende sig.

Forhold som mobning, utilfredshed med lønforhold, overtrædelse af alkoholpolitik m.v. kan ikke indberettes til whistleblowerordningen.

Disse forhold skal i stedet indberettes via de normale kanaler. Det vil sige, at man skal gå til sin nærmeste leder i Region Syddanmark eller dennes leder, til HR-afdelingen eller til ens tillidsrepræsentant.

Der kan indberettes HELT anonymt, både i.f.t. den eksterne uvildige administrator, som er advokatfirmaet Norrbom Vinding og i.f.t. Region Syddanmark.

Og der kan indberettes DELVIST anonymt, her er man ikke anonym for den eksterne uvildige administrator Norrbom Vinding, men anonym over for Region Syddanmark. Det er således kun Norrbom Vinding, som kan se de angivne kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer) og de vil ikke blive videregivet til Region Syddanmark. Det vil være en fordel for sagsbehandlingen af indberetningen, at der kan kommunikeres med indberetteren – også selvom indberetteren er anonym.

Man vil ALTID være anonym over for Region Syddanmark, med mindre man har valgt ikke at være anonym i sin indberetning.

Begge former for anonymitet fordrer, at man har oprettet en sikker postboks til indberetningen.

En berørt person er en fysisk eller juridisk person, der i indberetningen angives som en person, til hvem overtrædelsen kan henregnes, eller som nævnte person har tilknytning til.

Det er i første omgang advokatfirmaet Norrbom Vinding, som den eksterne uvildige administrator for whistleblowerordningen, som modtager indberetningen.

Dernæst sendes indberetningen til Region Syddanmarks whistleblowerenhed. Regionsrådet har udpeget økonomidirektøren som ansvarlig for whistleblowerordningen, og vedkommende er ligeledes en del af whistleblowerenheden.

Whistleblowerenheden iværksætter en intern undersøgelse af indholdet i indberetningen, hvor forholdende undersøges og afdækkes nærmere. Ligeledes vil den berørte person blive orienteret om indberetningen.

Der gøres opmærksom på, at modtagere af indberetningen har tavshedspligt og indberetningen behandles strengt fortroligt.

Region Syddanmark har som ekstern uvildig administrator af ordningen valgt advokatfirmaet Norrbom Vinding. De tager imod og vurdere de indberetninger, som kommer ind i ordningen.

Regionsrådet har udpeget økonomidirektøren som ansvarlig for whistleblowerordningen, og vedkommende er ligeledes en del af whistleblowerenheden, som behandler indberetninger.

Hvis der indberettes om èn eller flere navngivne personer fra whistleblowerenheden eller hvis den eksterne og uvildige administrator af whistleblowerordningen, som er Norrbom Vinding, ikke vurderer det hensigtsmæssigt, at sende indberetningen videre via whistleblowersystemet til behandling i whistleblowerenheden, så sendes oplysningerne i stedet til Regionsdirektøren.

Omhandler indberetningen direktionen eller én eller flere fra direktionen, så vil indberetningen blive sendt via whistleblowersystemet til whistleblowerenheden, som herefter – og afhængig af oplysningerne - vil orientere enten til Forretningsudvalget, formanden for Forretningsudvalget eller 1. og 2. næstformand i Regionsrådet.

Den eksterne og uvildige administrator af whistleblowerordningen, vil således ved alle indberetninger vurdere, om henvendelsen sendes til whistleblowerenheden, Regionsdirektøren, formanden for Forretningsudvalget eller 1. og 2. næstformand i Regionsrådet.

Det skal understreges, at det i praksis er meget sjældent, at direkte kontakt til Regionsdirektøren, formanden for Forretningsudvalget eller 1. og 2. næstformand i Regionsrådet vil foregå.

Der gøres opmærksom på, at whistleblowerenheden m.fl., som behandler indberetningen, har tavshedspligt og indberetningen behandles strengt fortroligt.

Det er i første omgang advokatfirmaet Norrbom Vinding som modtager indberetningen. Norrbom Vinding vurderer om indberetningen er inden for eller uden for ordningen.

Indberetningen sendes fra Norrbom Vinding via whistleblowersystemet til whistleblowerenheden i Region Syddanmark.

Whistleblowerenheden modtager indberetningen og vurderer ligeledes Norrbom Vindings  anvisning af, om indberetningen er inden for eller uden for ordning. Er vurderingen ikke ens, vil der være en dialog med Norrbom Vinding herom, og der vil ske en samlet juridisk vurdering heraf.

Ved indberetninger, som er inden for ordningen, iværksætter whistleblowerenheden en intern undersøgelse af indholdet i indberetningen, hvor forholdene undersøges og afdækkes nærmere. Indberetninger som er uden for ordningen afsluttes.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Man indberetter oplysninger til Region Syddanmarks whistleblowerordning ved at klikke på ”Gå til indberetning”.

Man kan ikke indberette via e-mail. Indberetninger må ikke sendes ukrypteret over det åbne internet.

Tryk her: Indberetning af en sag via vores uafhængige partners hjemmeside

I indberetningsportalen bliver man automatisk guidet til oprettelse af en sikker postboks. Den sikre postboks giver mulighed for, at man kan blive anonymt kontaktet, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ved oprettelsen af postboksen bliver man tildelt et sagsnummer, og her kan man selv vælge et password. Dette bruges når man logger ind i postboksen for at se, om der er kommet en kvittering for modtagelsen, om sagen er vurderet inden for eller uden for ordning, om der er stillet spørgsmål til sagen, om der er kommet feedback på sagen, om sagen er afsluttet og lign.

Det er således op til indberetteren løbende selv at holde øje med den sikre postboks for eventuel yderligere information og kommunikation.

Al kommunikation foregår naturligvis anonymt. Hvis man i forbindelse med sin indberetning angiver kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) er det kun advokatfirmaet Norrbom Vinding, der kan se disse. Kontaktoplysningerne vil ikke blive videregivet til Region Syddanmark.

Al kommunikation foregår naturligvis anonymt.

Hvis du allerede har oprettet en sikker postboks, kan du tilgå den via vores uafhængige partners hjemmeside.

Tryk her: Login til sikker postboks på uafhængige partners hjemmeside. 

En sikker postboks er et sikkert og helt anonymt ”rum” hvor man anonymt kan sende oplysninger om sagen eller besvare potentielle spørgsmål. Man kan således have mulig for at være i dialog og følge sin sag. Det anbefales, at man løbende tjekker sin sikre postboks, i tilfælde af dialog, meddelelser m.v.

Region Syddanmark eller den eksterne uvildige administrator, advokatfirmaet Norrbom Vinding,  kan på ingen måde finde frem til, hvem man er, selvom man opretter postboksen.

Uanset om man ønsker at være anonym eller ej anbefales det, at oprette en postboks, da det på den måde sikres, at informationen forbliver i et sikkert og lukket system.

For at lave en sikker postboks skal man gå ind i indberetningsmodulet. Her vil der være en rubrik, hvor der står ”Sikker postboks”. Denne rubrik trykkes der på og man vil her blive bedt om:

 • Kontaktoplysninger: Navn, telefonnummer og e-mail (Region Syddanmark opfordrer til oplysning herom)
 • Forbliv anonym: Hvis man ikke ønsker at oplyse sine kontaktoplysninger
 • Pinkode: Indtastes og gentages.

Indberetninger til Region Syddanmarks whistleblowerordning screenes og administreres af advokatfirmaet Norrbom Vinding, der som uafhængig part garanterer for sikkerheden og anonymiteten omkring indberetninger.

Systemet logger ikke på IP-adresser og benytter ej heller cookies, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.

Det er kun de ansvarlige sagsbehandlere hos Norrbom Vinding, som har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer, og overholder derfor lovgivningen om behandling af persondata samt god skik inden for området.

Indberetninger til whistleblowerordningen sker uden login i systemet. Det eneste, der registreres, er selve indberetningen. Der føres således ikke log over den IP-adresse, som indberetningen bliver foretaget fra.

Vær dog opmærksom på, at det teknisk set er muligt for regionen at logge brug af regionens computere. Ved at anvende en privat computer ved indberetning til whistleblowerordningen, kan du undgå denne risiko. En risiko som er meget lille, men som dog i meget sjældne situationer f.eks. ved politiundersøgelser, vil kunne finde sted.

Vil du sikre din anonymitet skal du iagttage følgende:

 • Hvis det er muligt, skal du ikke indberette fra en PC, der er udleveret af din arbejdsgiver.
 • Benyt ikke en PC, der er opkoblet på virksomhedens netværk/intranet.
 • Tilgå whistleblowerordningen direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen over i en internet-browser i stedet for at klikke på et link.
 • Lad være med at skrive egne personlige oplysninger.

Når man indberetter bliver man spurgt om følgende:

 • Hvad går din mistanke på?
 • Arbejder du i organisationen?
 • I hvilken enhed finder det sted?
 • I hvilken by foregår det?
 • Navnet på afdelingen hvor det foregår?
 • Hvem er involveret i sagen?

Udfyldelse af ovenstående er frivilligt. Det er vigtigt at tænke på, at jo flere oplysninger der gives, des bedre mulighed er der for en grundig undersøgelse af sagen.

Ligeledes vil der, når man indberetter, være mulighed for:

 • At vedhæfte dokumentation/andre bilag
 • At skrive ens kontaktoplysninger (navn, e-mail & telefonnummer)

Man kan godt blive kontaktet for yderligere information eller dialog. Kontakten sker via den sikre postboks, hvor indberetningen er modtaget i, via indberetningsportalen.

Indberetteren vil stadig være anonym for Region Syddanmark.

I særlige tilfælde - på grund af sagens karakter - kan indberetteren blive spurgt om, hvorvidt man er villig til at opgive sin anonymitet, med henblik på forbedret sagsbehandling. Ønsker man ikke det, vil man stadig forblive anonym.

Et eksempel kunne være:

En henvendelse er indberettet anonymt. Der er brug for kontakt til indberetteren for yderligere oplysninger til brug for regionens undersøgelse af sagen. Det kan være almindelig information til indberetteren eller et ønske om en dialog for flere uddybende oplysninger eller lign.

Bliver man opmærksom på, at man har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i sin indberetning, har man mulighed for at rette op på det.

Anvend den sikre postboks (den man blev bedt om at oprette ved indberetning). Det er her, det vil være muligt, at skrive korrektioner til sin anmeldelse, med mindre indberetningen er blevet afsluttet. Alternativt skal der oprettes en ny indberetning, hvor der henvises til den tidligere indberetning.

Der kan godt vedhæftes dokumentation samt andre bilag til indberetningen. Dokumentation/bilag kan f.eks. være billeder, e-mail, notater eller andet materiale, som kan oplyse sagen nærmere.

Når der indberettes, er der mulighed for at vedhæfte materiale. Skulle man ikke i første omgang få vedhæftet materiale eller bliver man senere opmærksom på, at yderligere materiale vil kunne oplyse sagen nærmere, er det også muligt at vedhæfte på et senere tidspunkt. Her skal man benytte sin sikre postboks og sit password for at kunne gå ind i sin indberetning igen og få materialet vedhæftet.

Indberetningen vil blive videregivet til rette sted i organisationen for nærmere undersøgelse og behandling. Ligeledes vil den eller de berørte person(er) som indberetningen omhandler blive orienteret herom.

De tekniske oplysninger, der registreres i it-systemet, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til andre, med mindre det er påbudt ved lov, kendelse/dom fra en domstol eller tilsvarende.

Den eller de berørte person(er) indberetningen omhandler vil blive informeret om:

 • De fremsatte påstande
 • Hvilken type oplysninger der er tale om
 • Hvem oplysningerne er givet videre til
 • Reglerne om indsigt i og mulighed for at korrigere oplysninger

Informationen kan dog udskydes, hvis det er nødvendigt for at sikre bevismateriale og i visse tilfælde helt undlades.

Som whistleblower har man en særlig beskyttelse mod enhver form for repressalier. Det kan f.eks. være repressalier vedrørende ansættelsesforholdet.

Beskyttelsen forudsætter, at whistlebloweren indberetter i overensstemmelse med lovens metoder og procedurer, og at whistlebloweren på tidspunktet for indberetningen har rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger er korrekte. Det vil sige, at whistlebloweren skal være i god tro om rigtigheden af det forhold, der indberettes om, og om de oplysninger, der angives i indberetningen.

Det kan f.eks. føre til ansættelsesretlige konsekvenser eller lignende, hvis indberetteren er i ond tro og bevidst indberetter oplysninger eller forhold, som den pågældende på indberetningstidspunktet var vidende om, ikke er korrekte.

Inden for 7 dage efter at indberetningen er foretaget modtages en kvittering for indberetning af sagen. Her informeres ligeledes om, hvorvidt indberetningen falder inden for eller uden for ordningen, samt en forventet sagsbehandlingstid.

Ved indberetninger, som er vurderet til at være uden for ordningen, vil man blive oplyst om, hvor man i stedet kan henvende sig. Sagen vil herefter blive afsluttet.

Inden for 3 måneder efter at indberetningen er foretaget, modtages der feedback på indberetninger, som er inden for ordningen. Her vil der blive informeret om sagens undersøgelse, udfald m.v.

Tilbagemelding og dialog modtages og gives i den sikre postboks. Den postboks, der blev oprettet ved indberetningen. Hold løbende øje med den sikre postboks, hvor al kommunikation naturligvis foregår anonymt.

Det er ikke muligt at få aktindsigt i indberetninger, der falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde. Dette er lovbestemt.

Registrerede data må kun opbevares, så længe der er behov for det. Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, vil oplysningerne blive slettet i systemet.

Det er ikke altid præcist til at sige, hvor længe personoplysninger, der indgår i whistleblowerordningen, opbevares.

Indberetninger, der falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde vil blive slettet 1 år efter, at sagen er afsluttet. Dog opbevares overordnede og anonymiserede oplysninger til brug for en halvårlig rapportering til Regionsrådet samt en årlig offentlig rapportering på regionens hjemmeside.

For indberetninger, der falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, afhænger opbevaringen af sagens udvikling. F.eks. vil personoplysninger, der journaliseres på en personalesag blive opbevaret i 5 år efter ansættelsesforholdets ophør.

I andre tilfælde vil det afhænge af de konkrete omstændigheder f.eks. i forbindelse med eventuelle retlige skridt, der måtte foretages som reaktion på indberetningen.

Èn gang årligt offentliggøres en række oplysninger om de modtagne indberetninger til Region Syddanmarks whistleblowerordning. Offentliggørelsen vil ske på regionens hjemmeside.

Her vil der blive oplyst om antallet af modtagne indberetninger, status for opfølgning, hvor mange indberetninger er realitetsbehandlet, hvor mange indberetninger er afvist eller afsluttet og hvor mange indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse. Her vil være en beskrivelse i form af overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.

To gange årligt rapporteres ligeledes i temaform til Regionsrådet.

Pr. 17. december 2021 er der som følge af lovgivningen oprettet en ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet.

Dette ændrer imidlertid ikke på, at Region Syddanmark skal opfordre til, at Region Syddanmarks egen whistleblowerordning benyttes, hvor en eventuel overtrædelse effektivt kan imødegås internt, og indberetteren ikke vurderer, at der er risiko for repressalier.

Man kan frit vælge mellem at indgive sin indberetning til Region Syddanmarks whistleblowerordning eller til den eksterne whistleblowerordning hos Datatilsynet.

Interne og eksterne whistleblowerordninger begrænser ikke offentlig ansattes ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Har man yderligere spørgsmål til Region Syddanmarks whistleblowerordning kan dette ske telefonisk på hovedtelefonnummer 76631000 og her viderestilles til whistleblowerenhedens kontaktperson, specialkonsulent Lone Dueholm, eller en anden fra whistleblowerenheden. Alternativt kan der sendes en sikker mail til: whistleblower@rsyd.dk.

Vær opmærksom på, at man ikke kan være anonym ved henvendelser som sker telefonisk eller på mail. Dog skal hermed orienteres om, at vedkommende som modtager opkaldet eller e-mailen har tavshedspligt og at henvendelsen behandles strengt fortroligt.

En egentlig indberetning til whistleblowerordningen kan KUN ske via whistleblowersystemet og altså ikke telefonisk eller pr. mail.

Kontakt

Lone Dueholm

Specialkonsulent

Budget og Økonomistyring


29 20 13 41
APPFWU02V