Skip til primært indhold

Klimatilpasning

Region Syddanmark arbejder for at klimasikre regionen, så vi løbende er rustet til morgendagens udfordringer. Nedenfor kan du læse mere om konkrete indsatser og partnerskaber som Region Syddanmark deltager i.

Klimaudfordringerne kender ingen grænser

Lige som i resten af landet vil borgerne i Region Syddanmark i fremtiden skulle håndtere mere vand, mere vind og perioder med længere tørke som følge af de globale temperaturstigninger, der får klimaet til at forandre sig.

Vi vil i stigende grad blive ramt af oversvømmelser fra havet og vandløb og vi vil også opleve stigende konsekvenser fra tørke. Det skal vi sikre os imod, blandt andet ved at støtte arbejdet med at klimasikre større sammenhængende kyststrækninger og åer. Det er en opgave, vi i fælleskab bl.a. skal løse i Klimaalliancen og i samarbejde med kommunerne, med forsyningsselskaberne, borgerne og andre relevante aktører.

Når vi klimatilpasser byerne og det åbne land til klimaforandringerne, vil vi gøre det med overblik og et langt tidsperspektiv for øje. Klimatilpasning er ikke kun at reducere risiko for skadestab ved oversvømmelse og tørke, men skal også bidrage til mere natur, biodiversitet og rekreativitet. Vores handlinger for at skabe robusthed over for klimaforandringerne, skal så vidt muligt medvirke til at reducere CO2-udledningen og ikke medvirke til at øge den. Derfor er klog langsigtet planlægning, fleksible løsninger og at arbejde med naturen ofte at foretrække, frem for etablering af ”hårde” CO2-udledende løsninger som dæmninger og pumper.

Klimaudfordringerne kender ingen grænser, og Region Syddanmark vil arbejde for et stærkt samarbejde på tværs af kommunale og regionale grænser, herunder også fælles indsatser på tværs af den dansk-tyske grænse.

Region Syddanmark indgår derfor i forskellige partnerskaber og projekter, der skal være med til at sikre syddanskerne en fremtid, hvor konsekvenserne af klimaændringerne bliver håndteret.

Region Syddanmark var sammen med Realdania frontløbere på at udbrede arbejdet med DK2020 klimahandleplaner til hele landet. Det store arbejde med at implementere handlinger bliver nu videreført i Klimaalliancen, som er et fortsat partnerskab mellem Realdania, Kommunernes Landsforening og regionerne. Klimaalliancens formål er, at styrke den kommunale og regionale indsats og støtter op om indsatsen med at gennemføre og løbende udvikle på klimahandleplanerne, for at opnå de politisk vedtagne klimamål så hurtigt og effektivt som muligt. 

Læs mere om Klimaalliancen og DK2020 lige her: Klimaalliancen og DK2020

Region Syddanmark har finansieret en oversvømmelseskortlægning, der dækker hele regionen. Kortlægningen skal bruges til at vurdere, hvor der nu og i fremtiden er risiko for oversvømmelse fra havet, nedbør, vandløb og grundvand. Kortlægningen kan eksempelvis bruges til at hjælpe med til at tage beslutning om, hvor der skal beskyttes mod vand og om områder er egnet til bebyggelse i fremtiden. Kortlægningen er udviklet i samarbejde med syddanske kommuner og er leveret til alle de kommuner, der har ønsket at modtage adgang til det.

Hvis du vil vide mere om oversvømmelseskortlægningen, så kontakt:

Rasmus Rønde Møller

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


23963376

Neptun er et EU-finansieret vand- og klimatilpasningsprojekt, der blandt andet har til formål at styrke klimatilpasningsindsatsen i både Region Syddanmark og Schleswig-Holstein. Det sker gennem vidensudveksling tværs over grænsen og igangsættelsen af projekter, der skal samle kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder om fælles, nye løsninger på konkrete klimatilpasningsudfordringer. Region Syddanmark er partner i projektet og støtter Neptun økonomisk. 

Hvis du vil vide mere om Neptun, så kontakt:

Rasmus Rønde Møller

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


23963376

Klimaforandringer, vores aktiviteter og måde vi anvender areal på gør, at jord- og grundvandsressourcer er under stigende pres. Det er nødvendigt at se på ressourcerne som et system, hvis dele afhænger af og påvirker hinanden. En systemisk tilgang er derfor essentielt i arbejdet med klimaudfordringen.

Derfor har 23 partnere i Nordsøregionen startet EU Interreg projektet, Blue Transition, der har et overordnet budget på ca. 53 mio. kr. (7,1 mio. Euro).

Formålet med projektet er at udvikle viden, metoder og strategier til forvaltning af grundvand- og jordressourcer, så vi sikrer, at vi har nok vand af god kvalitet til enhver tid.

Blue Transition kører fra 1. oktober 2022 til 31. marts 2026, hvor 16 pilotprojekter skal udfoldes.

Region Syddanmark deltager i et pilotprojekt, der omfatter to områder i henholdsvis Aabenraa og i Bylderup-Bov. I projektet bliver der arbejdet med helhedsorienteret vandforvaltning ved klimatilpasningstiltag, beskyttelse af grundvandsressourcer og tilbageholdelse af CO2 i tørvejorde. Desuden er formålet, at undersøge i hvilken grad klimatilpasningstiltag påvirker forureningsfaner i grundvandet i bynære områder.

Læs om Blue Transition på projektets hjemmeside: https://www.interregnorthsea.eu/blue-transition 

North Sea Region-programmet adresserer en række presserende spørgsmål i vores region. Trusler som artstab, global opvarmning og eftervirkningerne heraf samt ny teknologi kalder på nye og innovative løsninger. Derfor støtter North Sea Region innovative partnerskaber til at arbejde på tværs af grænser. Alt dette for at gøre Nordsøregionen til et smartere, grønnere og mere beboeligt sted for sine mere end 60 mio. borgere.

Blue Transition logo

Hvis du vil vide mere om projektet Blue Transition, så kontakt:

Agnieszka T. Bentzen

Geolog

Regional Udvikling, Vand og Jord


21531069

Region Syddanmark deltager i EU Interreg-projektet ClimatePol, som har SDU Climate Cluster som Lead partner. Formålet med projektet er, at arbejde med politiske og adfærdsmæssige perspektiver på tværs af den dansk-tyske grænse med henblik på at skabe bedre administrative rammer for at fremme implementering af klimatilpasningsinitiativer.

Region Syddanmark deltager i EU Interreg-projektet Poseidon, som har SDU Climate Cluster som lead partner. Målet med Poseidon er, at udvikle og teste praktiske klimatilpasningsløsninger og vidensdele i et vandnetværk på tværs af grænsen. Løsningerne skal kunne udvikles dels i praktiske innovationssamarbejder med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV’er), dels ved afprøvning og test på pilotområder.

Trami er et EU paraplyprojekt, der samarbejder om EU’s missioner. Projektet har til formål at få missionerne til at fungere og give værdi ved at skabe praksisfællesskaber, udveksle viden og tilbyde gensidig læring for EU’s administrative strukturer vedr. klimatilpasning. Alle fem danske regioner deltager i projektet.

Læs mere om projektet her: https://www.trami5missions.eu/

Region Syddanmark er en del af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK). Netværkets målsætninger er at samle alle relevante klimatilpasningsaktører for at skabe, samle og dele viden og løsninger, der skal sikre et klimatilpasset Danmark.

Hvis du vil vide mere om DNNK, så kontakt:

Agnieszka T. Bentzen

Geolog

Regional Udvikling, Vand og Jord


21531069

Arcadia er et europæisk forskningsprojekt inden for Horizon Europe programmet. Projektet samler 42 partnere på tværs af Europa, hvor de primære landepartnere er Danmark, Italien, Sverige, Østrig og Kroatien. Leadpartner er et italiensk konsortium ART-ER, der arbejder med at fremme bæredygtig regional vækst gennem udvikling af innovation og viden. Projektet startede den 1. januar 2024 og varer 4,5 år. HORIZON-programmet støtter projektet 100% med i alt 19 millioner euro (cirka 140 millioner kroner).

Region Syddanmark deltager i pilot Model Fyn og samarbejder med Odense Kommune, Vandcenter Syd SDU og Odense Fjor Samarbejdet. Odense Kommune er projektleder.

Projektets formål er at løse problemer med vandmiljø i Odense Fjord med en helhedsorienteret tilgang, som understøtter samarbejde på tværs af myndigheder og forskningsverdenen. Et af projektets vigtige mål er at udarbejde en handleplan, som skal fokusere på forbedring af vandmiljøet i Odense Fjord. Den helhedsorienterede tilgang skal omfatte f.eks. klimatilpasningstiltag der er naturbaserede, rekreative områder og håndtering af eventuelle udledninger af forureninger fra punktkilder. Derudover er der fokus på arealanvendelse og øget biodiversitet.

Logo for ARCADIA

 

Hvis du vil vide mere om ARCADIA, så kontakt:

Agnieszka T. Bentzen

Geolog

Regional Udvikling, Vand og Jord


21531069

Rasmus Rønde Møller

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


23963376
APPFWU01V