Skip til primært indhold

Kvalitet og Forskning

Kvalitet og Forskning er inddelt i 3 områder. Afdelingen hjælper bl.a. med opgaver i forbindelse med Patientsikkerhed og kvalitets og forskningsarbejdet ude på sygehuset.

Team Kvalitet

Kvalitet på sygehusene understøtte kvalitetsarbejdet på sygehusene og varetager herunder:

 • Tovholderfunktion på Lærings- og kvalitetsteams i relation til det Nationale Kvalitetsprogram
 • Den Regionale PRO-enhed og Projektledelse af PRO (Patient Rapporterede Oplysninger)
 • Systemadministration på Infonet og håndbogsansvarlig på tværregionale retningslinjer
 • Tovholder på afrapportering af kvalitetsdata i SydLIS - Ledelsesinformation
 • Koordination af regional indsats på Patient- og pårørendeinddragelse
  Tovholderfunktion på regionale opgaver i forhold til projekt Borgernes Sundhedsvæsen
 • Tovholderfunktion på regionale opgaver i forhold til den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)
 • Tovholderfunktion på regionale opgaver i forhold til RKKP (Regionerne Kliniske Kvalitetsprogram)
 • Tovholderopgaver i forhold til kvalitetsudvikling på tværs af sektorer
  Administrativ understøttelse på patientsikkerhedsområdet
 • Betjening af Kvalitetsgruppen
 • Betjening af Infektionshygiejnisk Forum
 • Betjening af Antibiotikagruppen
 • Betjening af Ressourcegruppe for patient – og pårørendeinddragelse

Derudover varetager teamet følgende opgaver:

 • Udvikling og opfølgning på politikker og strategier for kvalitetsområdet
 • Udvikling og opfølgning på mål i sygehusvæsenet

Team Forskning og Forbedring

Teamet arbejder overordnet med at understøtte både forsknings- og forbedringsindsatsen på sygehusene i regionen og kan opdeles i 2 dele med følgende opgaver:

 • Sekretariatsbetjening af det regionale strategiske forskningsråd
 • Udmøntning og administration af de regionale forskningspuljer
 • Sekretariatsbetjening i forhold til opfindelser og ansøgning om midler til validering af opfindelser
 • Sekretariatsbetjening af Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning Syd (LMS-Syd) i samarbejde med SDU
 • Samarbejde og koordination med regional udvikling om forskning, innovation og erhvervssamarbejde
 • Etablering og udvikling af forskningsinfrastruktur, herunder samarbejdsaftaler med Syddansk Universitet, biobanker m.fl.
 • Opgørelse af nøgletal for sundhedsforskning
 • Udarbejdelse af strategier og politikker for forskning

Du kan læse mere om forskning i Region Syddanmark, herunder forskningspuljer, på regionens hjemmeside

 • Sekretariatsbetjening af styregruppen for DSFM
 • Sekretariatsbetjening og koordinering af forbedringsledernetværket for DSFM
 • Overblik og status for driftsenhedernes arbejde med DSFM, herunder enhedernes behov for uddannelse og certificering
 • Planlægning og koordinering af regional uddannelse/kompetenceudvikling på forbedringsområdet -herunder uddannelse og certificering i Avanceret Lean Træning (ALT)
 • Betjening af regionale udvalg i forhold til DSFM
 • Formidling af DSFM internt og eksternt, eksempelvis i form af præsentationsmateriale, hjemmeside, artikler, oplæg, etc.
 • Vedligeholdelse af nationale og internationale kontakter og netværk

Team Patientsikkerhed

Team Patientsikkerhed varetager på regionens vegne de lovbundne opgaver og forebyggende arbejde inden for patientsikkerhedsområdet, i samarbejde med de øvrige aktører i det regionale sundhedsvæsen.
 

Opgaverne er bl.a. modtagelse, sagsbehandling, afslutning og opfølgning på rapporterede utilsigtede hændelser (UTH). Den vigtigste opgave i den forbindelse er at formidle viden og læring af de enkelte hændelser samt af mønstre og tendenser på regionsniveau. Desuden bidrager arbejdet til, at den nationale database (DPSD), som de utilsigtede hændelser rapporteres til, kan udnyttes til gavn for patienternes sikkerhed.

Ud over de utilsigtede hændelser beskæftiger team Patientsikkerhed sig med en række opgaver, faste såvel som ad hoc:

 • Formidling af viden og læring om de utilsigtede hændelser, både lokalt, nationalt og internationalt, med henblik på gensidig læring
 • Undervisning af sundhedsprofessionelle i kvalitetsværktøjer og analysemetoder som FRAM
 • Undervisning af det regionale sundhedsvæsen i korrekt anvendelse af den nationale database DPSD til gavn for patienternes sikkerhed
 • Tovholder for det regionale netværk for de sygehusansatte risikomanagere
 • Deltagelse i nationale netværk for patientsikkerhed på tværs af regionerne
 • Sekretariatsbetjening af Klinisk Etisk Komiteer i Psykiatrien
 • Strategisk sparringspartner på patientsikkerhedsområdet på tværs af regionens aktører, f.eks. Medicoteknik, det regionale lægemiddelråd, Strategisk Indkøb, generel ledelsesunderstøttelse etc.
 • Styrkelse af patientsikkerheden gennem tværsektorielle projekter

På Sundhed.dk kan du læse mere om team Patientsikkerhed

APPFWU02V