Skip til primært indhold

Første ansøgningsrunde for EU's Socialfond Plus

Find information om, hvordan du søger støtte til projekter gennem EU's Social Fond Plus.

Logo der viser at EU medfinansierer socialfondsprojekter

Region Syddanmark har indkaldt ansøgninger til den første ansøgningsrunde for EU's Socialfond Plus med fokus på Kompetencer til den grønne omstilling

Regionerne har fået indstillingsret til 20 procent af de samlede midler fra EU´s Socialfond Plus i programperioden 2021-2027. Det svarer til 170,9 mio. kr., hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 24,3 mio. kr.

Midlerne skal anvendes til at styrke regionernes nuværende opgaver på uddannelsesområdet, og skal supplere og understøtte det arbejde, som regionerne i forvejen støtter og gennemføres efter samme lovgivning.

Region Syddanmark har indkaldt ansøgninger til den første ansøgningsrunde. Første ansøgningsrunde har fokus på kompetencer til den grønne omstilling og har en ramme for støtteberettigede udgifter på 20 mio. kr.

Ansøgningsfristen til de regionale socialfondsmidler var den 16. september 2022 kl. 12:00.

Søg socialfondsmidler til projekter der styrker unges kompetencer til den grønne omstilling

Regionens socialfondsmidler er primært rettet mod elever på ungdomsuddannelser.

Socialfondsstøtten må maksimalt udgøre 40 procent af de støtteberettigede udgifter. Derfor har regionsrådet besluttet, at projekter, der søger socialfondsstøtte, også kan søge medfinansiering fra regionens uddannelsespulje, hvis de opfylder betingelserne.

Den regionale del af Socialfonden er beskrevet i programmet for Den EU´s Socialfond Plus ”Et stærkt Danmark gennem uddannelse og kompetencer” som prioritet 2 ”Regional indsats – kompetencer til fremtiden og uddannelse til alle, se side 50-57 i socialfondsprogrammet. 

Projektansøgningerne skal ligge inden for socialfondsprogrammet 2021-2027: Et stærkt Danmark gennem uddannelse og kompetencer, prioritet 2.2.1.1 (s. 50-57), og skal rettes mod indsatsområde 1.Bæredygtighed og grønne kompetencer, men elementer fra indsatsområde 2. STEM, indsatsområde 3. Flere faglærte, og indsatsområde 4. Flexible uddannelses- og læringsformer, udvikling af uddannelsesformater, didaktik, fag og nye fagkombinationer m.v., der understøtter kompetencer til den grønne omstilling kan indgå i ansøgningerne.

For at lykkes med den grønne omstilling er der behov for viden og kompetencer i alle sektorer af samfundet.

Regionsrådet har derfor besluttet, at første ansøgningsrunde til de regionale socialfondsmidler skal gå til projekter, der styrker unges kompetencer til den grønne omstilling.

Unge skal klædes på til at kunne deltage i og bidrage til et mere bæredygtigt samfund, både som borgere og i arbejdslivet jf. Region Syddanmarks uddannelsesstrategi.

Et fokus på kompetencer til den grønne grøn omstilling vil blandt andet være med til at understøtte det nye syddanske erhvervsfyrtårn, der skal gøre Sydjylland til en international grøn energimetropol samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kommende udmøntning af i alt 250 mio. kr. til indsatser, der skal fremme virksomhedernes adgang til kompetencer til den grønne omstilling.

Der er således igangsat forskellige indsatser rettet mod kompetencer til den grønne omstilling, herunder også de midler som Videnscentrene på erhvervsuddannelsesområdet har fået til at arbejde med grøn omstilling. De regionale socialfondsmidler skal være supplerende hertil.

Den grønne omstilling skal ske på tværs af alle sektorer. Men i nogle sektorer er der behov for større forandringer end i andre. Nogle af de større forandringer, som der forventes eller som er nødvendige i de kommende år er blandt andet:

 • Indførelse af en ny drivhusgasafgift, hvilket vil skabe nye forretningsvilkår og –muligheder for virksomhederne
 • Omstilling af energisektoren, så der blandt andet produceres mere grøn strøm
 • Omstilling af fødevaresystemet, så der produceres og forbruges mere klimavenlige fødevarer
 • Omstilling til mere cirkulær økonomi, hvor materialer og produkter bliver i økonomien i længere tid og hvor forbruget af materialer og produkter reduceres.

Projekter der søger de regionale socialfondsmidler skal have som formål at styrke unges kompetencer til den grønne omstilling. Det drejer sig blandt andet om viden og kompetencer i forhold til:

 • Hvilke produkter og services der er klimabelastende, samt hvilke muligheder virksomheder har i den grønne omstilling for at agere bæredygtigt, og hvilke muligheder man som borger har for at træffe klimavenlige og bæredygtige valg i hverdagen.
 • Energisystemet, blandt andet grøn energiproduktion fx vind og sol, energiinfrastruktur fx el-infrastruktur, energiteknologier og grønne brændstoffer.
 • At være borger og forbruger af energi blandt andet muligheder for at energioptimere og omstille til mere grøn energi i boliger og i transport.
 • Fødevaresystemet og arealanvendelse, og hvordan det nuværende fødevaresystem kan omstilles til en bæredygtig fødevareproduktion med mindre klima- og miljøbelastning.
 • At være borger og forbruger af fødevarer, blandt andet hvilke fødevarer, der har det største klimaftryk, og hvilke muligheder man som borger har for at træffe bæredygtige fødevarevalg.
 • Cirkulær økonomi og muligheder for at omstille den lineære økonomi til mere cirkulær økonomi i alle faser af værdikæden fra designfasen, produktions-, salgs- og affaldshåndteringsfasen.

Du kan læse mere om den grønne omstilling og hvilke kompetencer der blandt andet bliver brug for i dokumentet "Kompetencer til den grønne omstilling" som ligger nedenfor. 

Region Syddanmark ønsker at projektansøgninger til den første ansøgningsrunde:

 • Styrker de unges kompetencer til den grønne omstilling og til et bæredygtigt samfund
 • Er store og ambitiøse med mange partnere og med deltagelse af mange undervisere og elever.
 • Har et budget på (støtteberettigede udgifter) på minimum 10 mio. kr.
 • Primært involverer ungdomsuddannelser dvs. enten erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser eller FGU. Det er også muligt at have enkelte mindre indsatser i projektet, der retter sig mod grundskolen eller mod relevante videregående uddannelser.
 • Primært retter sig mod at styrke undervisningen og særligt kernestoffet i undervisningen med henblik på at eleverne tilegner sig kompetencer til den grønne omstilling.

Projektansøgningerne må også gerne:

 • Indeholde mindre indsatser rettet mod hele skolen (whole school tilgang), hvor bæredygtighed og den grønne omstilling udover at indgå i undervisningen også tænkes ind i skolens drift, ledelse og i samarbejdet med eksterne parter.
 • Involvere kompetenceudvikling af mange undervisere med henblik på at styrke undervisernes kompetencer til den grønne omstilling.
 • Arbejde med at udbrede og implementere eksisterende succesfulde undervisningsforløb eller koncepter om grøn omstilling og bæredygtighed.
 • Indeholde aktiviteter der inddrager det omgivende samfund i læringsmiljøet, eksempelvis virksomheder, kommunale eller regionale grønne funktioner eksempelvis genbrugspladser, råstofgrave, oprensning af forening mm., men virksomheder må ikke være økonomiske partnere i projekterne.

Ansøgerne til midlerne fra EU´s Socialfond Plus forventes at være erhvervsskoler, andre ungdomsuddannelser eller FGU'er i Region Syddanmark, men andre juridiske aktører kan også ansøge.

Hvis der ansøges om medfinansiering fra både socialfondsmidler og regionale udviklingsmidler (uddannelsespuljen) skal ansøger være en ungdomsuddannelse eller FGU.

Ansøger skal have tilstrækkelig administrativ og økonomisk kapacitet til at kunne drive et socialfondsprojekt.

Projektansøgninger skal opfylde nedenstående krav for at opnå støtte:

 • Alle projekter skal bidrage til Socialfondens effektmål. Det er ”Deltagere, der har opnået øget kendskab til bæredygtighed og grøn omstilling” eller ”Nye værktøjer, strukturer eller metoder, som anvendes seks måneder efter projektafslutning”.
 • Alle projekter skal kunne opstille en klar og logisk effektkæde, som beskriver og forklarer de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i projektet. Effektkæden skal vise, hvordan de støttede aktiviteter konkret vil bidrage til at skabe de ønskede resultater.
 • Alle projekter skal gennemføres i henhold til Socialfondens gældende regler og retningslinjer.

Projektansøgninger bliver vurderet ud fra disse udvælgelseskriterier, der også er gældende for Region Syddanmarks uddannelsespulje:

 • I hvilken grad projektet bidrager til det regionale mål Kompetencer til et bæredygtigt samfund i uddannelsesstrategien  ”Kompetencer til fremtiden”.
 • I hvilken grad projektet samler flere uddannelsesinstitutioner om at finde fælles løsninger på regionale udfordringer.
 • I hvilken grad projektet har en sammenhængende forandringsteori.
 • I hvilken grad der er sammenhæng mellem projektets aktiviteter, målgruppe og budget.
 • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og erfaringer til at sikre succesfulde indsatser.
 • I hvilken grad projektet har de relevante parter med for at kunne gennemføre projektets aktiviteter og opnå de forventede resultater.
 • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne, herunder at der er en ledelsesmæssig og strategisk forankring, således at parterne er gearet til at fortsætte succesfulde indsatser efter projektperioden.
 • I hvilken grad succesfulde indsatser vil kunne videreføres efter projektperioden inden for parternes egen økonomi.

Der foretages en kvalitativ vurdering af hvordan og i hvor høj grad, den enkelte ansøgning opfylder det enkelte kriterie.

Den økonomiske ramme for denne ansøgningsrunde er 20 mio. kr. Projekterne bliver finansieret med op til 8 mio. kr. fra EU's Socialfond (maximalt 40 procent støtte), op til 8 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje (maksimalt 40 procent støtte). Egenfinansieringen skal således som minimum udgøre 20 procent af de samlede udgifter.

Det er muligt at søge socialfondsmidler, uden at der samtidig søges om midler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. 

Vi forventer, at den øvrige finansiering til projekter (minimum 4 mio. kr.) er egenfinansiering fra de ansøgende parter. Finansieringen kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde m.v. Medfinansieringen kan være et kontant beløb men kan også afregnes som medgået (støtteberettiget) tid. Bemærk, at der skal allokeres 200.000 kr. i budgettet til evaluering og revision.

Ansøger skal oprette en profil i Erhvervsstyrelsens digitale ansøgningsportal og indsende ansøgningen herigennem. Vejledning til ansøgningsskemaet findes nederst på siden. 

På Erhversstyrelsens hjemmeside udviklingidanmark.dk kan du finde tips og materiale til, hvordan du laver en god projektansøgning om tilskud til EU's Socialfond Plus 2021-2027.

Derudover har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en samlet startpakke, hvor ansøger kan finde relevant materiale samt alle vigtige dokumenter og vejledninger til projekter med støtte fra Socialfonden Plus.

Se Erhvervsstyrelsens startpakke om EU's Socialfond Plus 

Ved ansøgning skal ansøger bekræfte og acceptere reglerne om behandling af persondata. Læs mere om persondataunderretning til annonceringsmateriale nedenfor. 

Gå til Erhvervsstyrelsens digitale ansøgningsportal

Hvis ansøger er berettiget til at søge medfinansiering fra Region Syddanmarks uddannelsespulje, kan du se hvordan du søger Region Syddanmarks uddannelsespulje nedenfor. 

Selve ansøgningsskemaet til uddannelsespuljen skal benyttes, men det er ikke nødvendigt at vedlægge særskilte budget, aktivitetsoversigt eller forandringsteori. 

Ansøgningsfristen til Region Syddanmarks uddannelsespulje var den 16. september 2022 kl. 12.00

Vi opfordrer til, at ansøgere orienterer sig grundigt i Socialfondsprogrammet, Socialfondsprogrammets indikatorvejledning samt ”Støtteberettigelsesregler 2021-2027”, inden der udarbejdes en ansøgning.

Det anbefales, at potentielle ansøgere tager en indledende dialog med uddannelsesteamet i Region Syddanmark inden ansøgningen udarbejdes. Der vil være mulighed for løbende dialog med uddannelsesteamet i ansøgningsprocessen. 

Kontakter

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Til orientering inddrages Arbejdsmarkedskontor Syd (RAR Syd) i forbindelse med den administrative sagsbehandling af ansøgninger i Region Syddanmark inden de behandles i regionsrådet den 19.12.2022. De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjylland og Fyn orienteres herefter om regionsrådets indstilling til projektansøgningerne.

Når Regionsrådet har taget stilling til de indkomne ansøgninger, og der foreligger et referat fra mødet, overdrages ansøgningerne til Erhvervsstyrelsen for legalitetskontrol og udstedelse af tilsagn eller afslag. Tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen kan forventes ultimo februar 2023.

De ansøgninger, som regionsrådet indstiller til tilsagn, vil efter regionsrådets møde få et betinget tilsagn på den regionale medfinansiering, under forudsætning af at den øvrige medfinansiering opnås.

Kontakt Region Syddanmarks uddannelsesteam

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU01V