Skip til primært indhold

God dialog om grusgrav og byudvikling ved Almind og Viuf

Regionens forslag til Råstofplan 2020 skal i offentlig høring i det nye år. I den forbindelse har der været en god og konstruktiv dialog mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark for at finde gode løsninger i relation til regionens forslag for området mellem Almind og Viuf. Formålet med dialogen har været at finde frem til et forslag, der både kan sikre, at de værdifulde råstoffer kan udnyttes til gavn for samfundet, og at der nu og efterfølgende kan ske den ønskede byudvikling.

Området mellem Almind og Viuf i Kolding Kommune indeholder store mængder grus, sand og sten. Derfor har Region Syddanmark udpeget området i forhold til at sikre de vigtige råstoffer, der skal bruges til byggeri, og når der anlægges veje. Regionen ønsker dog ikke, at råstofindvinding lægger hindringer i vejen for Koldings Kommunes planer om byudvikling i det samme område. Derfor har Region Syddanmark været i dialog med Kolding Kommune for at finde frem til et forslag, der både kan sikre, at de værdifulde råstoffer kan udnyttes til gavn for samfundet, og at der nu og efterfølgende kan ske den ønskede byudvikling. 

God dialog danner grundlag for godt forslag

Der er ikke truffet nogen endelige beslutninger i forhold til forslaget, der også er drøftet indledende med repræsentanter fra de lokale borgerforeninger. Forslaget skal indgå i regionens forslag til Råstofplan 2020, som regionen planlægger at sende i offentlig høring fra 1. februar til 1. april 2021. Der vil således være rig mulighed for videre dialog om forslaget og området i den kommende tid. 

 
I processen ligger det regionen meget på sinde at have en åben dialog med alle, der bliver berørt af råstofindvinding. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger: 
 
- Jeg vil gerne kvittere over for Kolding Kommune for den gode og konstruktive dialog, vi har haft om området. Vi er kommet frem til et forslag, hvor regionen til en vis grad kan sikre de værdifulde råstoffer, der er i området, og samtidig sørger vi for, at råstofindvindingen ikke bliver en bremseklods for områdets videre udvikling. Den åbne dialog, vi indtil nu har haft med Kolding Kommune, har været en forudsætning for, at vi nu kan præsentere et forslag til råstofindvinding, der er tilpasset udviklingsønskerne for området i fremtiden. 

Råstofindvinding udelukker ikke byudvikling

For både Region Syddanmark og Kolding Kommune har det været afgørende at finde et forslag, der tager størst muligt hensyn til miljøet, kulturarv, landskab og især de mennesker i lokalområdet, der får en råstofgrav som nabo. 
 
Hvis der bliver gravet i området, lægger regionen vægt på, at en plan for efterbehandling af området bliver udarbejdet i tæt samarbejde med Kolding Kommune, lodsejere, borgerne samt indvinder. Hvor det er muligt, vil regionen gøre sit for, at der bliver efterbehandlet til natur og rekreative områder. 
 
Formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark Jørn Lehmann Petersen (S) siger: 
 
- Regionens ønske om at grave råstoffer står ikke i vejen for byudvikling i Almind og Viuf. Hvis vi planlægger det rigtigt, kan der byudvikles og bygges i Almind og Viuf, samtidig med at der graves i det foreslåede udlagte område. Jeg er meget tilfreds med, at vi efter god dialog med Kolding Kommune lander på et forslag, der justerer det areal, der er udlagt til interesseområdet i den gældende råstofplan. Hvis der skal graves, vil vi fortsat samarbejde om at finde den bedste løsning for at sikre trafiksikkerheden. Fra andre steder i regionen ved vi, at et område efter endt råstofgravning får en stor landskabs- og naturværdi, der faktisk gør området endnu mere attraktivt i forhold til at bygge nye boliger. Derfor har vi også lagt op til, at kommunen, en mulig kommende indvinder, lodsejerne og borgerne i Almind og Viuf i fællesskab får lavet en plan for, hvad der skal ske med området, hvis der skal graves råstoffer. 
 
For at borgere og kommune har en kendt tidsramme at planlægge ud fra, vil der i regionens forslag til Råstofplan 2020 være indskrevet en forudsætning om, at indvidere har en frist på maksimalt tre år til at ansøge om gravetilladelse. Sker det ikke, vil regionen opgive råstofindvinding mellem Almind og Viuf. 

Høring og dialog med borgere

Jørn Lehmann Petersen understreger, at der ikke er truffet beslutning for området, og at regionens forslag til Råstofplan 2020 skal igennem en offentlig og lovpligtig høringsperiode, hvor alle høringssvar tages i betragtning.
 
Region Syddanmarks forslag til Råstofplan 2020 forventes at komme i høring i perioden 1. februar til 1. april under forudsætning af, at regionsrådet kan godkende forslaget. 
 
Se kort, der viser udlæg af råstofgrave – og interesseområde i forslag til Råstofplan 2020 
 

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V