Skip til primært indhold

Ny plan holder hus med regionens værdifulde råstoffer

Nu ligger det fast, hvor man i de kommende år kan grave efter grus, sand og sten i Syddanmark. Den syddanske Råstofplan 2020 er vedtaget, og den vægter hensynet til naturen, naboerne og de næste generationer højt.

Borgere, råstofindvindere, kommuner og interesseorganisationer kan nu se, hvor der kan graves efter grus, sand, sten og andre råstoffer i regionen. Regionsrådet har godkendt en ny råstofplan, der kortlægger regionens råstofforekomster og lægger linjerne for den fremtidige råstofforsyning i Syddanmark.

Planen har – i tråd med FN’s Verdensmål og den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark – fokus på at holde hus med de værdifulde råstoffer, så de indvindes under hensyn til mennesker og miljø og rækker til de kommende generationer.
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Regionen har pligt til at forsyne samfundet med råstoffer, men det er for snævert kun at fokusere på mængder. De råstoffer, der graves op, kommer ikke igen. Vi skylder både naboer, naturen og de næste generationer at bruge dem med omtanke. Derfor har vi i den nye råstofplan fokus på, at samarbejder og partnerskaber om cirkulære, bæredygtige løsninger og øget genanvendelse af råstofferne er vejen frem. 

Hensyn til mennesker og miljø er i fokus

Det påvirker både mennesker, naturen og miljøet, når råstofferne indvindes og transporteres. Den nye råstofplan har derfor også øget fokus på at mindske generne og fremtidssikre råstofforsyningen.

- Råstofindvinding sætte spor i landskabet, og derfor lægger råstofplanen vægt på at skabe gode rammer for efterbehandling af råstofgrave, så der f.eks. kan skabes rekreative områder med stor biodiversitet, når gravearbejdet er overstået, siger formand for Miljøudvalget Jørn Lehmann Petersen (S) og fortætter:

- Der skal ikke graves unødigt, og derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at gøre de samlede grave- og interesseområder mindre, på trods af at der i råstofplanen er udpeget helt nye områder. Det betyder, at råstofferne kan indvindes, der hvor der er efterspørgsel, og den tunge transport af råstoffer på tværs af regionen minimeres. På den måde udnytter vi regionens råstofressourcer mere effektivt og sikrer, at vi også fremover kan være selvforsynende med råstoffer i Region Syddanmark.

Fundamentet er en god, inddragende dialog

Siden arbejdet med den nye råstofplan tog sin begyndelse i januar 2018, har regionen være i dialog med borgere og borgerforeninger, interesseorganisationer, kommuner og råstofindvindere. Der er løbende kommet input til planforslaget senest i høringsfasen, hvor regionen inviterede til fire digitale borgermøder. Alle tilbagemeldinger er blevet gennemgået, og nogle af dem har ført til, at råstofplanen er blevet justeret.

Jørn Lehmann Petersen uddyber:

- Bag råstofplanen ligger et grundigt forarbejde med bl.a. kortlægninger og miljøvurderinger, men det er den konstruktive og åbne dialog undervejs med alle råstofområdets interessenter, der er grunden til, at vi i dag står med en plan, der tager mest muligt hensyn til naboer, natur og erhverv, samtidig med at samfundets behov for råstoffer tilgodeses på en bæredygtig måde.

Råstofplanen blev vedtaget på regionsrådsmødet 21. juni. Søren Rasmussen (DF) undlod at stemme.

Læs mere om Råstofplan 2020 på Region Syddanmarks hjemmeside

Fakta

  • Råstofplanen fastlægger rammerne for forsyning og indvinding af råstoffer i Region Syddanmark for mindst 12 år.
  • Planen omfatter en række retningslinjer for råstofindvindingen i regionen og udpeger de landområder, hvor der kan graves (graveområder), og hvor der er reserveret arealer til fremtidens råstofforsyning (interesseområder). Råstofindvinding i havet er Miljøstyrelsens ansvar.
  •  Samlet indeholder råstofplan 2020 nye graveområder for sand, grus, sten, ler og klæg svarende til et areal på i alt 828 hektar. Region Syddanmark har samtidig valgt at gøre de eksisterende interesse- og gravområder mindre, da flere af arealerne er færdiggravede eller ikke indeholder nok råstoffer til, at det kan betale sig at indvinde dem.
  •  I alt er der derfor ca. 500 færre hektar med råstofgraveområder og ca. 7.800 færre hektar i interesseområderne i den nye plan i forhold til Råstofplan 2016.
  •  I perioden 1. februar til 1. april 2021 var forslaget til Råstofplan 2020 i offentlig høring. Der indkom 116 høringssvar fra borgere, interesseorganisationer, råstofindvindere, andre myndigheder m.fl.
  •  Høringen af forslaget til Råstofplan 2020 har ført til mindre justeringer, uddybninger og præciseringer i forhold til den plan, som blev sendt i høring i januar 2021.

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V