Skip til primært indhold

Digitaliseringsstrategien 2022-2024

I Digitaliseringsstrategien defineres 23 indsatser, som kan hjælpe med at sundhedspolitiske mål.

Overalt i samfundet opleves en stigende digitalisering, og digital transformation vurderes, på tværs af sektorer, til at være den mest betydende enkeltstående faktor for den kommende tids dagsordener og udvikling.

Det gælder også i Region Syddanmark, som blandt andet på sundhedsområdet har været med i front af digitaliseringen og anvendelsen af de muligheder, som den teknologiske og digitale udvikling løbende har givet.

Digitalisering er ikke er et mål i sig selv, men et vigtigt middel til at nå de opstillede visioner og mål – først og fremmest på sundhedsområdet.

De overordnede visioner for Region Syddanmark er beskrevet i otte pejlemærker.

 

Regionens 8 pejlemærker

Det viser vi ved at:

 • Møde patienter og pårørende ud fra sundhedsvisionens værdier.
 • Arbejde for lighed i sundhed
 • Udvikle, imødekomme og prioritere samarbejdet med frivillige kræfter
 • Inddrage borgere, patienter og pårørende i udviklingen af regionens ydelser
 • Inddrage og imødekomme kommuner og andre samarbejdspartnere samt aktører på området

Det opnår vi ved at:

 • Basere indsatsen på sundheds-, udviklings-, miljø- og socialområdet på nyeste viden og ved at stræbe efter højeste faglige standard
 • Arbejde målrettet for at leve op til nationale mål
 • Have synlige og ambitiøse mål på alle niveauer, der har sammenhæng til de nationale mål og ved løbende at følge op
 • Stræbe efter balance, sammenhængskraft, vækst og udvikling i hele regionen.

Det udvikles:

 • I samarbejde med praksis og kommuner – med respekt for lokale forskelle og behov
 • Med fokus på lokal forankring – kombineret med tværgående regionale, kommunale og nationale prioriteringer
 • Med fokus på konkrete ydelser og på nye fleksible samarbejdsformer
 • Med udgangspunkt i at skabe helhed og værdi i indsatsen overfor patienterne, samt ved at lette patientens vej igennem sundhedsvæsenet.

Det gør vi ved at:

 • Stille os til rådighed, gå forrest og påvirke den nationale dagsorden på de områder, hvor regionen har faglige styrker
 • Deltage i nationale og internationale samarbejder, for at bidrage til at udvikle og fastsætte faglige standarder
 • Lære af internationale erfaringer, andre regioner og regionens samarbejdspartnere
 • Bruge vores geografiske position til at sætte en dagsorden for det grænseoverskridende samarbejde.

Det gør vi ved at:

 • Udvikle regionens nuværende og fremtidige ydelser og services til gavn for borgerne ved hjælp af innovation og ny teknologi
 • Lokale behov og lokal viden skal være drivkraft for innovation og udvikling
 • Bygge bro mellem behov, tilgængelig viden og erhvervsmæssige styrker
 • Bruge viden og ekspertise fra andre sektorer og regioner, både nationalt og internationalt
 • Udvikle og forbedre regionens ydelser ved at prioritere forskning.

Det gør vi ved at:

 • Drive ét sammenhængende sundhedsvæsen, hvor enhederne har forskellige roller og gensidige forpligtelser
 • Enhederne er selvbærende komplette enheder, som hver især bidrager til at skabe sammenhæng i regionen
 • Prioritere balance imellem enhederne
 • Lade udviklingen af regionens samlede sundhedstilbud gå hånd i hånd.

Det viser vi ved at:

 • Lade de enkelte enheder disponere og håndtere den daglige drift
 • Have fælles klare spilleregler, der bidrager til, at vores processer og ydelser lever op til fastsatte normer og krav til kvalitet, økonomisk ansvarlighed, gennemskuelighed og langsigtet planlægning
 • Sikre stabilitet i driftsvilkårene.

Det sikrer vi ved at:

 • Basere ledelse og samarbejde på regionens personalepolitiske værdier:
  • Ordentlighed i det vi gør og siger
  • Vækst i fagligheden
  • Plads til fornyelse og begejstring
 • Basere dialogen og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på gensidig tillid, retfærdighed og respekt
 • Sikre, at ansatte har de kompetencer, der er nødvendige, for at løse deres kerneopgaver
 • Være en rummelig arbejdsplads, der også giver plads til ansatte med særlige behov.

Digitalisering skal understøtte sundhedspolitiske mål og mål inden for regionens øvrige områder. Men selv om digitalisering ikke er et mål i sig selv, må det også konstateres, at digitalisering åbner mange nye perspektiver og muligheder.

Det er således et kendetegn ved digitaliseringen, at denne skaber mulighed for øget tilgængelighed og forenkling.

Det gælder i forhold til borgeren, hvor digitalisering skaber mulighed for, at borgeren i langt højere grad end hidtil, selv kan være ”aktør i eget patient forløb”. Eksempelvis ved at få mulighed for selv at booke tider, tage relevante målinger, aflevere relevante data. Denne udvikling vil i den kommende tid have stor betydning for den måde, hvorpå samarbejdet med patienterne og borgerne udvikler sig.

Digitalisering har også i sig selv stor betydning for medarbejdernes arbejdsforhold og arbejdsgange (drifts-understøttelse, forenkling, automatisering m.v.).

Hertil kommer, at digitalisering giver øgede muligheder for at være uafhængig af fysiske rammer. Dette har haft stor betydning under Covid-19 krisen, hvor anvendelse af telemedicinske konsultationer og videomøder har medvirket til at vise nye veje i et samfund, som på væsentlige områder var lukket ned under krisen. Det gælder også i forhold til mulighederne for at lade medarbejderne løse opgaver hjemmefra, og derved at skabe mere alsidige rekrutteringsmuligheder uafhængigt af geografi.

Med adgangen til løsninger, der er uafhængige af fysiske rammer, opstår nye muligheder i det tværsektorielle samarbejde, herunder i forhold til behandling af borgeren i eget hjem.

Den digitale udvikling kommer i stadigt stigende omfang også til at påvirke selve kerneydelsen i form af f.eks. diagnoser og behandling. Det gælder f.eks. beslutningsstøtte via databehandling og kunstig intelligens og der ses tillige en betydelig sammenhæng mellem medicoteknik og IT. Det må forventes, at denne sammenhæng intensiveres i de kommende år. Blandt andet via de stigende muligheder for at indoperere digitalt avanceret medicoteknisk udstyr - f.eks. pacemakere og insulinpumper. Herudover er der et selvstændigt potentiale i anvendelse af data opsamlet via medicoteknisk udstyr.

Den stigende mængde af sundhedsdata i form af eksempelvis målinger af puls og aktivitet, der registreres på borgerens egne devices som smartwatches og lign. giver øgede muligheder for en proaktiv og forebyggende indsats til de borgere, der har behov herfor.

De digitale muligheder er ikke stationære. Der forskes og udvikles konstant. Fremtidsudsigter i dag kan meget vel være dagligdagen i morgen, og det er derfor afgørende at gøre sig klar til og involvere sig i morgendagens digitale løsninger. Med nærværende strategi, er det Region Syddanmarks ambition, at tage endnu et skridt imod en nyttiggørelse af de mange digitale muligheder.

Region Syddanmarks digitaliseringsstrategi skal ses i sammenhæng med nationale/fællesregionale aftaler, strategier og initiativer 

Nærværende strategi er Region Syddanmarks strategi for nyttiggørelse af de digitale muligheder og gøre sig klar til morgendagens digitale løsninger.

Fokus i strategien er på de initiativer, som skal tages i Region Syddanmark både organisatorisk og investeringsmæssigt.

Digitaliseringsstrategien skal ses i sammenhæng med de nationale forudsætninger og initiativer, herunder blandt andet initiativer aftalt i de årlige økonomiforhandlinger, fælles offentlige strategier og initiativer igangsat i regi af Danske Regioner.

Danske Regioner har blandt andet udgivet ”Trygt, nært og nemt” og ”Sundhed for dig”. Nationalt er f.eks. udarbejdet fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og en strategi for digital sundhed.

I de fælles offentlige strategier er der overvejende fokus på forudsætningerne for, at vi kan gribe den digitale udvikling. Kompetencer, infrastruktur og sikkerhed er således nogle af de områder, der fokuseres på.

Herudover peges der på en klar forventning om en stigende grad af fælles og koordinerede indsatser, så alle borgere og medarbejdere på tværs af landet får gavn af igangsatte tiltag.

I regi af Danske Regioners er etableret Regionernes Sundheds-it (RSI). I RSI aftales/anbefales fælles politikker, tværregional afstemning, og fællesregional udvikling og anskaffelser.

Region Syddanmark indgår desuden i et tæt fællesregionalt samarbejde med Region Midtjylland og Region Nordjylland. Dette med afsæt i, at der anvendes samme elektroniske patientjournal (EPJ) løsning i de tre regioner, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at udvikle denne løsning- og andre tæt relaterede systemer i fællesskab.

Der vil komme nye nationale strategier- og initiativer i strategiperioden (fx som resultat af det nedsatte digitaliseringspartnerskab og ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi (FODS)). Nogle af strategierne vil umiddelbart kunne indoptages i de initiativer der er beskrevet i denne strategi. Andre vil skulle beskrives særskilt, herunder i forhold til de økonomiske konsekvenser.

Digitaliseringsstrategien hviler på en bredt inddragende proces

Digitaliseringsstrategien bygger videre på den hidtidige Digitaliseringsstrategi for perioden 2019-2021.

Strategien hviler desuden på en bred inddragelse af medarbejdere, ledere samt repræsentanter for patienterne.

Der har været afholdt dialogmøder med nøglepersoner på regionens fem sygehuse og på socialområdet, en konference med deltagelse fra såvel sygehusene, kommuner, patientorganisationer og almen praksis. Endvidere har regionens brugerråd givet bemærkninger til strategien.

Herudover er inddraget en række analyser og redegørelser, som har været behandlet i digitaliseringsudvalget. Et eksempel herpå er analysen om ”forenkling af administrative arbejdsgange”, som er bestilt af regionsrådet.

Målsætninger for strategien

Målsætningerne er grupperet under følgende fem temaer, som er udvalgt af regionsrådet:

Borgeren

 • Borgeren og patienterne skal have ret til en virtuel kontakt når det er fagligt muligt og fagligt forsvarligt. Dette medvirker til at gøre regionens sundhedstilbud bedre og mere tilgængelige.
 • Der skal være lige muligheder – både for borgere, der ønsker at anvende de digitale muligheder og for borgere, der ikke kan eller ikke ønsker det
 • Digitalisering skal anvendes til at understøtte patienternes inddragelse i egen behandling
 • Målet er at borgere og patienter oplever regionens digitale løsninger som let tilgængelige og brugervenlige
 • Borgerne og patienterne skal inddrages bl.a. gennem patient- og brugerråd med henblik på videreudvikling af digitale løsninger.

En god digital arbejdsdag

 • Digitale løsninger skal understøtte gode og effektive arbejdsgange
 • Automatiserede arbejdsgange og løsninger skal fortsat udvikles og udbredes
 • Udskiftning af systemer skal (fortsat) ske efter grundige overvejelser, herunder i forhold til påvirkning af arbejdsgange og kompleksitet
 • Region Syddanmark vil (fortsat) sikre digitale kompetencer hos medarbejdere og ledere - herunder at systemerne implementeres i bund.

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

 • Digitale løsninger skal bruges til at sikre, at den nødvendige viden er (let) tilgængelig på tværs af sektorerne
 • Digitale løsninger skal medvirke til at skabe bedre sammenhæng på tværs af sektorerne
 • Digitale muligheder skal bruges til at skabe nye tilbud (f.eks. i eget hjem).

Tillid og sikkerhed

 • Der skal (fortsat) være tillid til regionens brug af data og digitale løsninger- og tillid og sikkerhed skal indarbejdes i de almindelige arbejdsgange, så det bliver nemmere at gøre det rigtige
 • I strategiperioden skal opnås den bedst mulige operationelle sikkerhed og stabile drift.

Innovation og nye teknologier

 • Der skal etableres hensigtsmæssige rammer for digital innovation – både i forhold til den nødvendige tekniske infrastruktur, og i forhold til organisering og samarbejdet omkring de innovative løsninger
 • Der skal skabes de nødvendige forudsætninger for, at nye og innovative løsninger kan sættes i drift. Både de løsninger der udvikles i Region Syddanmark, og de løsninger, der udvikles i andre regioner og af leverandørerne.

23 indsatser som sikrer nyttiggørelse af digitaliseringens muligheder i Region Syddanmark

I denne digitaliseringsstrategi er der formuleret 23 indsatser, der skal sikre, at digitaliseringens muligheder bliver anvendt til at understøtte regionens mål og visioner.

 

Målindsatser inden for de 5 temaer

 • 30% af de ambulante kontakter skal være virtuelle. Delmålet er, at andelen af videokonsultationer øges betragteligt. Der følges op på enhedsniveau
 • 1-2 pilotprojekter igangsættes med henblik på at vurdere om anvendelse af virtuelle løsninger giver mulighed for øget (tidsmæssig) tilgængelighed og anvendelse af chatbots
 • Mulighederne for selvbooking videreudvikles. Målet er at der for 25% af de ambulante ydelser bliver mulighed for selvbooking (eksklusiv laboratorieområdet)
 • Igangværende initiativer på sygehusene til introduktion af- og undervisning i digitale løsninger til borgere og patienter fastholdes og videreudvikles
 • Etablering af en central supportfunktion til borgere der har brug for hjælp og støtte, og som ikke har mulighed for at anvende sygehusenes tilbud
 • Fortsat udvikling og udbredelse af app’en ”Mit sygehus”. Bl.a. fokus på brugervenlighed og sikkerhed
  Igangsætning af analyse af muligheder for at forsimple det digitale landskab, set med borgerens øjne.
  Inddragelse af borgere og patienter i udviklingen af it-løsninger
 • Investering på 133 mio. kr. i videreudvikling af en række eksisterende systemer
 • Videreudvikling af automatiserede løsninger/robotter. Forstærkning og understøttelse af nuværende organisering inden for en ramme på 4,5 mio. kr.
 • Udbud af en række nye systemer til en estimeret værdi på 26,4 mio. kr. Nogle af udbuddene strækker sig over to strategiperioder.
 • Vurdering af og håndtering af efterimplementeringsbehov for som minimum de 3 ”største” systemer (EPJ Syd, RIPA og Cetrea)
 • Strategi for styrkelse af den ”daglige” kompetenceudvikling
 • Implementering af nye MedCom standarder, herunder i forhold til akut kommunal henvisning, sygehusadvis og korrespondancemeddelelser
 • Videreudvikling af tværsektorielle E-læringskoncepter og webinarer
 • Fortsat implementering af nationale telemedicinske projekter- bl.a. FUT (TeleKOL, Hjertesvigt og multisygdom) og telesår og digital løsning til gravide
 • Fortsat implementering af telemedicinske udskrivningskonferencer. Målet er at elle enheder ved udgangen af strategiperioden har udviklet fast praksis og de nødvendige samarbejdsaftaler med kommuner og almen praksis
 • Fortsat implementering af telemedicinsk hjemmebehandling til terminale patienter. Målet er at alle enheder har velfungerende praksis ved udgangen af strategiperioden, og at telemedicinsk palliativ behandling er fast integreret del af det terminale koncept
 • Årlig fastlæggelse af mål for Informationssikkerhedsstrategien
 • Udarbejdelse af Cyber- og Informationssikkerhedsstrategi. Målet er et sikkerhedsniveau på 3,5 på CIS 20 skalaen over en årrække
 • Styrkelse af organisatorisk og teknisk infrastruktur målrettet udvikling og drift af projekter med kunstig intelligens inden for en investeringsramme på 5 mio. kr. og 4 mio. kr. i årlig drift
 • Innovationspulje på 10 mio. kr. målrettet   fremme af projekter som anvender kunstig intelligens/machine learning og til øvrige digitale innovationsprojekter, herunder f.eks. virtuel reality
 • Analyse af den fremtidige anvendelse af den eksisterende MDIC platform i samspil med REGIS

For en række af indsatserne gælder, at der er en lang række underindsatser. Det gælder særligt i forhold til indsatser, der understøtter en god digital arbejdsdag.

Samlet set forventes på baggrund af denne strategi investeret 184,7 mio. kr. i nye digitale løsninger, der understøtter strategiens indsatser i forhold til borgeren, en god digital arbejdsdag og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Hertil kommer en yderligere investering på 21,4 mio. kr. til understøttelse af tillid og sikkerhed i 2022, samt 10,7 mio. kr. årligt til løbende opgradering af it-driftsniveauet for at sikre stabil og sikker drift.

Endelig opgraderes infrastrukturen i forhold til anvendelse og udvikling af kunstig intelligens via en investering på 5 mio., kr. samt løbende omkostninger til drift på kr. 4 mio. Dertil afsættes en pulje på 10 mio. kr. til innovationsprojekter.

Derudover kommer færdiggørelse af allerede igangsatte initiativer og udbud besluttet i regi af digitaliseringsstrategien for 2019-2021. I alt forventes i strategiperioden investeret kr. 335 mio.

Som bilag til denne strategi er vedlagt en investeringsoversigt, fordelt på de enkelte temaer. Beløbene i denne investeringsoversigt hviler på kvalificerede skøn. Konkrete udbud og konkrete forhandlinger kan ændre disse beløb. Herudover skal bemærkes, at der i løbet af strategiperioden kan komme tidmæssige forskydninger - også i forhold til de initiativer, der er nævnt i den kommende strategiperiode.

I forhold til det økonomiske investeringsrum er der med de foreslåede indsatser en ikke-disponeret buffer på ca. 18 mio. kr.

Herudover præsenteres en række anbefalinger i forhold til bl.a. kompetenceudvikling/support, som vurderes at kunne rummes inden for eksisterende driftsmæssige rammer. Hertil kommer etablering af en central supportfunktion for borgere, som ønsker støtte til anvendelsen af de borgervendte digitale løsninger i sundhedssektoren. Udgifterne hertil er 0,8 mio. kr. årligt.

APPFWU01V