Skip til primært indhold

Regionens 2017-budget blev vedtaget

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd vedtog regionens samlede budget for 2017 på regionsrådsmødet 26. september 2016. I budgettet er der afsat midler til flere nye tiltag, og budgettet rummer ingen ny sparerunde i 2017.

Regionens 2017-budget på godt 25 milliarder kroner blev vedtaget af et bredt flertal, da det blev behandlet på regionsrådsmødet 26. september 2016. Enhedslisten, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte imod - i alt fire af 41 medlemmer.

Budgettet bærer præg af, at Region Syddanmark har en stabil økonomi og derfor ikke skal ud i en ny sparerunde næste år. Tværtimod er der rum til at prioritere nye tiltag, hvoraf flere dog er finansieret af nationale midler.

Patienten i centrum

Flere af de nye tiltag, som budgettet for 2017 rummer, drejer sig om at have patienten i centrum.

Parterne bag budgetaftalen har blandt andet givet hinanden håndslag på, at regionen skal arbejde med alternative måder at styre sygehusenes økonomi på, så sygehusene fremover i højere grad bliver motiveret til at have fokus på, hvad der giver værdi for patienten, i stedet for blot at have aktivitetsniveauet for øje. 

Også arbejdet med at udvikle det gode, nære og sammenhængende sundhedstilbud til regionens borgere skal intensiveres i tæt samarbejde med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre interessenter. Det åbner blandt andet mulighed for at arbejde med at tilbyde for eksempel røntgen og blodprøvetagning tættere på borgerne.

I budgettet for 2017 er der også økonomisk råderum til at fortsætte og afslutte de mange store sygehusbyggerier, der er i gang i disse år – både inden for somatikken og psykiatrien.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Det glæder mig, at budgettet indeholder centrale elementer, som peger fremad. At vi vil se på nye måder at styre sygehusenes økonomi på, så vi ikke kun har fokus på aktivitetsniveauet, men også på, hvad der skaber værdi og kvalitet for patienterne. Og at vi vil sætte flere midler af til hurtigere udredning og kortere ventetid samt intensivere samarbejdet med kommunerne og de øvrige aktører på sundhedsområdet om at styrke det nære sundhedsvæsen. Det skal alt sammen være med til at sikre gode rammer for patienterne fremover, hvad enten de lider af en fysisk eller psykisk sygdom.

Effektivisering giver nedslidte medarbejdere

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) fremhæver, at de også i Socialdemokratiet er glade for forliget.

- Det er ikke rart at møde medarbejdere, der er helt nedslidte, fordi de bliver jaget rundt, når de er på arbejde. Og selv om de stadig viser et stort overskud, når de møder patienterne, så skal det ikke blive en sovepude for os. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu gør noget i forhold til den to-procents effektivisering, som sygehusene skal levere. Og så er vi meget tilfredse med, at vi nu intensiverer arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen – blandt andet ved at samarbejde med kommunerne om sundhedshuse – det vil lette hverdagen for mange patienter.

Glæde over fokus på det psykiatriske område

Hos Dansk Folkeparti er der også glæde over opgøret med to-procent effektiviseringen og over, at budgetaftalen tilgodeser områder, som Dansk Folkeparti har haft fokus på.

Gruppeformand Thies Mathiesen (DF) siger:

- Vi har haft stort fokus på det psykiatriske område, og vi glæder os over, at der nu er sat midler af til at styrke det retspsykiatriske område, så de retspsykiatriske patienter ikke længere skal ligge på de almenpsykiatriske afdelinger. Vi glæder os også over, at der forsat er fokus på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Det eneste – vi savner i aftalen – er, at vi anbefaler over for Sydtrafik, at de etablerer en rute mellem Billund og Flensborg.

En overkommelig opgave

Gruppeformand hos Det Konservative Folkeparti, Lasse Krull (C), ser årets budgetlægning som en overkommelig opgave.

- Her i foråret var vi gennem en barsk sparerunde. Men den ser vi resultatet af nu, for det nytter at være på forkant. Det har betydet, at budgetlægningen for 2017 har været en overkommelig opgave. Vi er især glade for, at indsatsen for at nedsætte antallet af infektioner, som patienterne erhverver sig på vores sygehuse, fortsætter. Vi er også glade for, at aftaleparterne var enige om at kigge på området regional udvikling og overveje, om området kan organiseres på en anden og smartere måde.

Tilliden mangler

Enhedslisten stemte ikke for budgetaftalen, og Vibeke Syppli Enrum (Ø) begrundede hvorfor:

- Vi synes bestemt, at bekæmpelsen af effektiviseringskravet er væsentligt, men vi har ikke tillid til, at de gode intentioner bliver til virkelighed. Vi ønsker mere konkrete forslag, og at der er afsat nogle millioner kroner til at føre intentionerne ud i livet. Hvad angår regionens hjemtagning af ambulancedriften, så støtter vi bestemt op om den, men vi bekymrer os samtidig for, hvilke områder der kan blive udliciterede i fremtiden. Vi ønsker at sætte regionens udliciteringer i bero.

Personalet skal være trygge ved at gå på arbejde

Socialistisk Folkeparti valgte at stemme for budgettet med den indstilling, at man må klippe en hæl og hugge en tå.

Gruppeformand Ida Damborg (SF) siger:

- Vi er glade for, at der er sat penge af til ekstra personale på de psykiatriske afdelinger. Det er vigtigt med ordentlige vilkår for patienterne men også for personalet, så vi kan fastholde de dygtige medarbejdere. De skal være trygge ved at gå på arbejde. Og så er vi godt tilfredse med, at der også er fokus på at skaffe flere praktikpladser til de unge mennesker på erhvervsområdet – for hvis ikke vi sikrer dem en læreplads, så taber vi en stor gruppe unge på gulvet. Vi håber, at vores ønske om at skabe flere faglærte stillinger i administrationen frem for akademiske stillinger, kommer med næste år.

Vi skal løse problemet med mangel på læger

Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (B) fra Det Radikale Venstre er især bekymret for lægedækningen i byer som Esbjerg:

- Det er bekymrende, at der mangler læger i en by som Esbjerg. Vi har kunnet håndtere udfordringen ind til nu, og vi troede, at vi havde løst den, men så popper problemet op igen. Derfor er jeg også glad for, at vi er enige om at se på, om der er mere, vi kan gøre for at få løst problemet – for eksempel ved at være mere fleksibel over for ønsket om delepraksisser.

En uambitiøs aftale

Liberal Alliance stemte ikke for budgetaftalen, og begrundelsen fra gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I) lyder:

- Jeg synes, at aftalen er uambitiøs. 30 procent af sygeplejerskers registreringsarbejde vurderes af Dansk Sygeplejerske Råd til at være overflødigt. I næste års budget har Region Syddanmark ingen visioner om at nedbringe dette bureaukrati. Det er godt, at regionen vil arbejde for at friholde udvalgte afdelinger fra to-procents effektiviseringsreglen, men den eneste "afdeling", man på forhånd har friholdt fra effektivisering, er regionens egen administration. Det er fint, at man vil se på medicinudgifterne hos de praktiserende læge og hjælpe lægerne med at være samfundsøkonomisk ansvarlige ved recepudskrivelser.

Effektivisering kan gennemføres på flere møder

Også Nye Borgerlige, repræsenteret ved gruppeformand Holger Gorm Petersen, stemte imod aftalen.

- Jeg kunne ikke genkende mig selv i spareprocessen, og det kan jeg heller ikke i dette budget. Jeg kan ikke forstå, hvorfor en to-procents effektivisering skal betyde, at medarbejderne skal løbe hurtigere. Effektiviseringen kan jo også gennemføres ved, at der er noget, personalet ikke gør mere, eller at de skal gøre tingene på en smartere måde. Og så går jeg ind for, at regionens kræftramte borgere i de sønderjyske kommuner fortsat skal kunne modtage strålebehandling i Flensborg.

Holger Gorm Petersen havde en række ændringsforslag til budgettet – nogle fremsat sammen med Liberal Alliance. Alle disse ændringsforslag blev nedstemt.

Fakta

Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2017 på godt 25 milliarder kroner. For de penge leverer omkring 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

Se budgetaftalen

Se grafisk oversigt over, hvad de godt 25 milliarder kroner skal bruges til

Andre konkrete initiativer i budget 2017

Budgetforliget indeholder en lang række konkrete initiativer – nedenfor er flere af initiativerne oplistede:

  • Anskaffelse af en MR-accelerator til Odense Universitetshospital, som giver mulighed for ekstrem præcis strålebehandling af kræft og dermed færre bivirkninger for patienterne.
  • Ventetiden på at få et høreapparat skal ned på under tre måneder. Derfor vil regionen blandt andet oprette en regionsklinik på Sønderborg Sygehus.
  • De gode erfaringer med tilstedeværelse af psykiatrimedarbejdere i Headspace, der er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge, skal fortsætte og udbredes.
  • Projekter for at forebygge unges mistrivsel permanentgøres.
  • Arbejdet med at ombygge Sønderborg Sygehus til specialsygehus fremrykkes.
  • For at nedbringe antallet af retspsykiatriske patienter, der bliver indlagt i almenpsykiatrien, omdannes et almenpsykiatrisk afsnit til et retspsykiatrisk afsnit.
  • Regionen ønsker, i partnerskab med Esbjerg Kommune, at indlede en dialog med lokale og nationale fonde for at finde finansiering til en helikopterlandingsplads ved sygehuset i Esbjerg.
  • Der afsættes to mio. kr. til fejringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020.

Kontrakt om strålebehandling af danske patienter i Flensborg udløber med udgangen af 2016, da det ikke har været muligt at opnå en udgiftsneutral aftale.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S), Region Syddanmark,
mobil 21 63 11 93
Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark,
mobil 40 40 77 46
Gruppeformand Lasse Krull (C), Region Syddanmark,
mobil 40 74 45 99
Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (Ø), Region Syddanmark,
mobil 20 46 06 03
Gruppeformand Ida Damborg (SF), Region Syddanmark,
mobil 20 59 89 49
Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (B), Region Syddanmark,
mobil 20 86 79 60
Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I), Region Syddanmark,
mobil 28 69 79 00
Gruppeformand Holger Gorm Petersen (Nye Borgerlige), Region Syddanmark, mobil 28 35 28 98

 

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V