Skip til primært indhold

Ny undersøgelse giver vigtig viden om unges mentale trivsel

Sociale medier, fester og fællesskaber er for mange forbundet med det gode ungdomsliv. Men samtidig kan det også være en kilde til mistrivsel. Det viser en ny undersøgelse af den mentale trivsel blandt børn og unge i Syddanmark. Undersøgelsen er bestilt af regionsrådet, som ønsker at bruge undersøgelsen som afsæt til at forbedre den mentale trivsel hos unge syddanskere.

Når det drejer sig om den mentale trivsel hos unge, så står det ikke godt til – særligt ikke hos de unge kvinder. Undersøgelser viser, at 20-25 procent af de unge kvinder (16-24 år) trives dårligt mentalt, og at tallet har været støt stigende de seneste år. Når det gælder de unge drenge, er tallet cirka 10 procent.

Men hvorfor er der så mange særligt unge kvinder, som ikke trives, og hvad skal der til for at vende udviklingen? Det har regionsrådet afsat én million kroner til at få undersøgt. Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har stået for opgaven, og nu er rapporten ’Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark’ klar til at blive offentliggjort.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Det ligger regionsrådet meget på sinde at få stoppet den negative udvikling på området, for det kan have livslange konsekvenser for de unge, hvis de får en dårlig start på voksenlivet. Det har desværre vist sig ret svært at finde ud af, hvordan vi hjælper de unge bedst muligt. Derfor er det vigtigt, at vi nu er blevet klogere på, hvad der skal til for at styrke de unges mentale sundhed.

Karakteristika for unge med dårlig mental trivsel

Først og fremmest er konklusionen i undersøgelsen, at der ikke findes en entydig forklaring på udviklingen, da det er et meget komplekst område, hvor mange forskellige forhold spiller ind. Men som noget nyt har man fundet nogle karakteristika, som går igen hos mange af de unge med dårligt mentalt helbred.

De unge har for eksempel oftere et lavt selvværd og er i større risiko for at have søvnproblemer end andre unge, de oplever også oftere at væres stressede, ligesom de i højere grad oplever fysiske symptomer som hovedpine eller mavepine. Derudover pjækker de generelt mere and andre unge, er mere ensomme og har en mindre grad af fortrolighed med venner og forældre.

Eksperter peger på ABC-tilgang som et godt redskab

I undersøgelsen konkluderes det dog også, at selvom det er svært at få hånd om, hvad der er årsag til den negative udvikling, ved man stadig meget om, hvad der fremmer og hæmmer den mentale sundhed.

I en række interviews peger de unge selv på, at fester og fællesskab med andre unge – både fysiske og virtuelle – bidrager positivt til deres mentale sundhed og trivsel, men at det også kan have den modsatte effekt, hvis presset for at tage sig godt ud på de sociale medier bliver for voldsomt, eller der kommer for meget alkohol ind i billedet i forbindelse med en fest. 

At fællesskaber generelt har en god effekt på den mentale trivsel bakkes op af eksperter og fagfolk, som mener, at området bør styrkes og systematiseres. Flere af de interviewede eksperter og fagfolk henviser i den sammenhæng til partnerskabet ”ABC for mental sundhed”, som Region Syddanmark for nylig er blevet en del af. Det glæder regionsrådsformand Stephanie Lose:

- Vi har store forventninger til partnerskabet, der netop arbejder ud fra en grundtanke om, at vi mennesker får det mentalt bedre ved at gøre noget aktivt i fællesskab med andre. Derfor er det glædeligt, at rapporten bekræfter, at vi er på rette vej, og at ABC-tilgangen rummer gode redskaber til arbejdet med at forbedre den mentale trivsel. Nu skal vi i gang med se på, hvilke konkrete initiativer vi kan sætte i gang, men der er ingen tvivl om, at det bliver et langt sejt træk at få vendt udviklingen.

Det tværfaglige samarbejde skal være endnu bedre

Undersøgelsen peger også på, at der generelt er kommet mere fokus på mental sundhed, men at der er behov for et bedre tværfagligt samarbejde på tværs af kommuner og regioner.

Region Syddanmark har allerede en række initiativer i gang på området. Blandt andet tilbyder regionens PsykInfo åben rådgivning til unge, og kurser til undervisere og vejledere på de syddanske ungdomsuddannelser, hvor de ansatte lærer at spotte og håndtere unge, der mistrives. Derudover har regionen i samarbejde med flere syddanske kommuner oprettet hjemmesiden Mindhelper.dk målrettet unge, der har det svært.

Regionsrådet blev tirsdag den 11. maj 2021 orienteret om resultatet af undersøgelsen og drøftede det videre arbejde med området.

Der er en forventning blandt politikerne til, at der inden for partnerskabet vil vise sig muligheder for et lokalt samarbejde om unges mentale trivsel på tværs af region og kommuner, som regionen har gode erfaringer med fra projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelse”.

Fakta om undersøgelsen ’Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark’

Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt:  

  • Forekomst af og udviklingen i psykisk sygdom og mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark.
  • Karakteristika ved unge med dårlig mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark.
    De unges perspektiver på trivsel og mental sundhed.
  • Relevante danske indsatser med henblik på at kunne iværksætte forebyggende indsatser.
    Undersøgelsen er sammensat af en kvantitativ og kvalitativ del.

Til den kvantitative analyse er der anvendt data fra flere forskellige datakilder, herunder Den Nationale Sundhedsprofil, Ungdomsprofilen, samt forskellige administrative registre.

Til den kvalitative del er der foretaget interview med en række eksperter, fagfolk og børn og unge.  

Læs rapporten "Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark" på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside.

Fakta om ”ABC for mental sundhed”

Visionen i ”ABC for mental sundhed” er at styrke befolkningens mentale sundhed og trivsel ved at få danskerne til at A – gøre noget aktivt (Act), B – gøre noget sammen (Belong) og C – gøre noget meningsfuldt (Commit).

Kontaktoplysninger på alle regionsrådsmedlemmer

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V