Skip til primært indhold

Regionsrådet har vedtaget budget for 2021

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd vedtog mandag 28. september Region Syddanmarks budget for 2021. Dermed ligger det fast, hvordan de 27,3 mia. kr., som regionen har at gøre godt med i 2021, skal bruges. Langt de fleste penge går til drift af regionens sygehuse, men regionens stabile økonomi har også gjort det muligt at finde 25 mio. kr. til nye initiativer.

Mandag eftermiddag vedtog regionsrådet i Region Syddanmark driftsbudgettet for 2021. Størstedelen af de 27,3 mia. kr., som udgør regionens budget, går til den daglige drift af regionens mange opgaver. Men der er også afsat ekstra 323 mio. kr. til stigende udgifter til medicin og til en øget aktivitet i praksissektoren – primært som følge af, at der bliver flere ældre mennesker.

Med baggrund i regionens sunde og stabile økonomi har det også været muligt at finde 25 mio. kr. til nye initiativer.

Pengene skal blandt andet skal bruges på at styrke indsatsen i forhold til senfølger efter kræft samt styrke den palliative indsats for døende patienter. Og så er der sat penge af til at udvide kapaciteten på Center for funktionelle lidelser, så ventetiden bliver kortere, og til at styrke kapaciteten i speciallægepraksis blandt andet for at mindske ventetid og for at kunne flytte udvalgte opgaver fra sygehusene til speciallægerne.

Også klimaet er i fokus i budgetaftalen, hvor der afsættes penge til at styrke regionens kompetencer på klimaområdet.

Se Region Syddanmarks budget for 2021

En særlig tak til medarbejderne

For tredje år i træk er der afsat penge i budgettet til at udvikle medarbejdernes kompetencer og til rekruttering af nye medarbejdere.

I det hele taget lyder der en stor tak fra aftaleparterne til medarbejderne for den ekstraordinære indsats, de har ydet i 2020 i forbindelse med coronapandemien. Medarbejderne har på kort tid skullet omstille sig til helt nye vilkår og opgaver, og aftaleparterne erkender, at medarbejdernes fleksibilitet og vilje til omstilling er helt afgørende for, at Region Syddanmark kan gøre det bedste for borgere og patienter i en kritisk tid. 

Bredt flertal bag budgettet

Både Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance bakker om budgettet. Enhedslistens to medlemmer står uden for budgettet. Det betyder, at 39 af regionsrådets 41 medlemmer har stemt for budgettet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Det glæder mig, at vi nu har budgettet for 2021 på plads, og at så stor en del af det syddanske regionsråd bakker op om budgettet. Samtidig er jeg stolt over, at vi igen i år har mulighed for at sætte penge af til nye initiativer – først og fremmest på grund af vores stabile økonomi. Coronapandemien har gjort 2020 til et særligt år med mange nye udfordringer. Men vores medarbejdere har været fantastiske. De har ydet en kæmpe indsats og været utroligt fleksible og omstillingsparate. Derfor er jeg også glad for, at vi igen i år har afsat penge til kompetenceudvikling af medarbejderne.

Socialsygeplejersker og mere lighed i sundhed

For Socialdemokraterne har kampen mod ulighed i sundhed fyldt meget i årets budgetforhandlinger.

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Vi gik til forhandlingerne med et ønske om konkrete handlinger mod ulighed i sundhed. Med en række indsatser på blandt andet kræftområdet og med indsatser for at hjælpe sårbare børn og hjemløse personer, der har et misbrug, har vi taget nogle vigtige skridt til at sikre mere lighed i sundhed. Samtidig er vi også glade for, at vi fik boostet den grønne omstilling med konkrete initiativer.

Socialistisk Folkeparti lægger særligt vægt på de mange ekstra sygeplejersker, der skal aflaste medarbejderne på sygehusene.

Gruppeformand Villy Søvndal (SF) siger:

- Vi er glade for de 107 flere sygeplejersker, der kommer til at aflaste på afdelingerne, hvor der er travlt. Vi er ikke mindst glade for, at vi nu udbreder ordningen med socialsygeplejersker til alle vore sygehuse. Endelig har vi fastholdt ønsket om, at ventelister på høreapparater nedbringes til maksimalt tre måneder.

Styrket indsats for børn med syge forældre og mindre bureaukrati

Dansk Folkeparti oplever, at de har fået flere af deres ønsker og mærkesager med.

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF) siger:

- Vi er godt tilfredse med, at vi får styrket hjælpen til børn, der er pårørende til syge forældre, at der kommer socialsygeplejesker på alle regionens sygehuse, og at der sker en generel styrkelse på psykiatriområdet blandt andet ved at oprette en særlig telefonlinje til børn og unge i mistrivsel. Vi er også glade for, at der fortsat arbejdes for at sikre en fødeafdeling på Svendborg Sygehus, at der sker en øget kompetenceudvikling for regionens ansatte samt at arbejdet med digitaliseringen forsætter med en styrket indsats. Slutteligt glæder vi os over, at der er afsats midler til en ombygning af indgangspartiet på Kolding Sygehus samt en generalplan for Svendborg Sygehus.

De konservative har fokus på besparelser og mindre bureaukrati.

Gruppeformand Morten Weiss-Pedersen (K) siger:

- Vi er tilfredse med, at vores forslag til mindre kontrol og bureaukrati på sygehusene er fremhævet i budgettet på linje med at spare penge ved at sammenlægge regionens to busselskaber. Vi er også tilfredse med at kunne fastholde en billig administration til glæde for behandlingen på sygehusene.

Enhedslisten stemte imod budgettet

Enhedslisten står som et eneste parti uden for budgetaftalen og stemte derfor heller ikke for budgettet.

Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (EL) siger:

- Medarbejderne arbejdstempo er for højt, og deres arbejdsmiljø er for dårligt. Det rammer også patienterne, og det retter budgetforliget ikke op. Derfor kan vi ikke stemme for budgettet.

Hjælp til særligt sårbare grupper og besparelser på administration

For Radikale Venstre er det særligt de sårbare patienter og pårørende, som er i fokus.

Gruppeformand Morten Brixtofte Petersen (R) siger:

- Vi noterer med tilfredshed, at regionens budget har et langsigtet fokus på en stabil økonomi, og så glæder vi os over, at der i budgetaftalen prioriteres midler til grupper af særligt sårbare patienter og pårørende. For eksempel bliver ventelisterne for patienter med funktionelle lidelser nedbragt og børn som pårørende får fokus.

Liberal Alliance har til gengæld fokus på besparelser på administration. 

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (LA) siger:

- Budgetforliget drejede sig mest om at bruge flere skattekroner. Der kan dog forsat spares meget på administration, overflødige projekter og bureaukrati. For eksempel nødvendigheden af lægehenvisninger til coronatest. Liberal Alliance har dog opnået besparelse på administrationen. 

Eksempler på nye initiativer i 2021-budgettet

  • Styrket indsats for patienter med senfølger efter kræft: 4,5 mio. kr.
  • Styrkelse af palliative tilbud: 8,0 mio. kr.
  • Personlig medicin: 3,5 mio. kr.
  • Flere opgaver og styrket kapacitet i speciallægepraksis: 5,2 mio. kr.
  • Funktionelle lidelser: 1,0 mio. kr.
  • Fremtidens medarbejdere: 1,0 mio. kr.
  • God introduktion til nyuddannede: 5,4 mio. kr.
  • Opbygning af klimakompetencer: 0,8 mio. kr.
  • Administrative besparelser – regionshus og sygehuse: - 4,4 mio. kr.

Hertil kommer udmøntningen af yderligere 107 sygeplejersker-stillinger fra finansloven for 2020 samt en række anlægsinvesteringer.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,
Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S),
mobil 21 63 11 93
Gruppeformand Villy Søvndal (SF), Region Syddanmark,
mobil 41 73 38 88
Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark,
mobil 40 40 77 46
Gruppeformand Morten Weiss-Pedersen (K), Region Syddanmark,
mobil 61 61 27 23
Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (EL), Region Syddanmark,
mobil 20 46 06 03
Gruppeformand Morten Brixtofte Petersen (R), Region Syddanmark,
mobil 61 74 54 42
Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (LA), Region Syddanmark,
mobil 28 69 79 00 

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V