Skip til primært indhold

Regionsbudget med store besparelser vedtaget

Region Syddanmarks budget for 2016 blev vedtaget af et bredt flertal i det syddanske regionsråd på et ekstraordinært regionsrådsmøde onsdag 7. oktober. Budgettet indeholder blandt andet en besparelse på 200 millioner kroner på sundhedsområdet, der dog først præciseres nærmere, når resultatet af finansloven for 2016 foreligger.

Der er store besparelser i vente i Region Syddanmark. Et bredt flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Rene Lundegaard, som var stedfortræder for løsgænger Holger Gorm Petersen, vedtog onsdag 7. oktober 2015 regionens budget for 2016. Enhedslisten stemte imod.

- Vi skal igennem en stor sparerunde, og det er aldrig en rar beslutning at være med til at træffe. Men jeg er glad for, at det er endt med et bredt forlig, som næsten alle partier står bag. Det sikrer opbakning til det videre arbejde med at beslutte, hvordan besparelserne konkret skal udmøntes, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

Størstedelen af besparelsen skal findes på sundhedsområdet

Budgettet indebærer en besparelse på 200 millioner kroner på sundhedsområdet. Størstedelen af besparelsen skal findes i somatikken, mens den sidste del af besparelsen på 12,9 millioner kroner skal findes i administrationen i regionshuset.

Regional udvikling skal også finde besparelser

Der skal også skæres én procent af budgettet til regional udvikling svarende til en besparelse på fem millioner kroner.

Omstillinger i psykiatrien skal bidrage til blandt andet nedbringelse af tvang
Inden for psykiatrien skal der ansættes flere medarbejdere på de psykiatriske sengeafsnit, og der skal gøres en ekstra indsats for at reducere anvendelsen af tvang med 50 procent allerede i 2018. Det skal blandt andet ske ved en række omstillinger i psykiatrien.

Dyr medicin og stram økonomiaftale presser økonomien
Det er især stigende udgifter til ny dyr medicin, som presser økonomien i Region Syddanmark i 2016. Allerede i år bliver udgifterne til medicin større, end det var forventet i sidste års økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner.

Men også dette års smalle økonomiaftale, der kun gav 225 millioner kroner ekstra i realvækst til Region Syddanmark, presser regionens økonomi. De 225 millioner kroner er ikke nok til at dække regionens stigende udgifter, og regionsrådsmedlemmerne har derfor valgt at vedtage den markante besparelse.

Hvor der præcis skal spares, vil politikerne dog først pege på, når de kender indholdet af finansloven for 2016.

- Vi krydser fingre for, at der i finansloven for 2016 sættes ressourcer af til sundhedsområdet, som regeringen har varslet – for eksempel i forhold til øget aktivitet og hurtig udredning og behandling. Derfor har vi valgt at vente med at beslutte, hvordan besparelserne konkret skal udmøntes, indtil vi kender konsekvenserne af finansloven for 2016. Populært sagt ønsker vi ikke at skulle skære ned den ene dag for at skulle ansætte igen få måneder senere, siger Stephanie Lose (V).

Forslag til besparelser skal give politikerne mulighed for at prioritere

Regionsrådspolitikerne har foreløbig bedt administrationen om at udarbejde et sparekatalog med besparelser på 210 millioner kroner på sundhedsområdet. Det giver politikerne mulighed for at prioritere i de foreslåede besparelser.

Regionen forventer, at de konkrete besparelser vedtages på et regionsrådsmøde 29. marts 2016.
(Der har ved en fejl tidligere stået, at datoen var 29. februar 2016)

Svære betingelser men god proces

Der var mange kommentarer til budgetaftalen på regionsrådsmødet. Generelt var der stor enighed om, at arbejdsbetingelserne er vanskelige, når konsekvenserne af finansloven 2016 stadig er ukendte. Samtidig var der dog en udbredt begejstring for forhandlingsforløbet og mange roser til regionsrådsformand Stephanie Loses håndtering af processen.

Sparekataloget skaber usikkerhed, men er nødvendigt

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) var den første politiker efter regionsrådsformand Stephanie Lose, som kommenterede budgetaftalen. Han slog fast, hvor vigtigt det er, at regionsrådet får udarbejdet et sparekatalog.

- Sparekataloget vil skabe usikkerhed og rystelser, men det er nødvendigt for os at få konsekvenserne beskrevet grundigt, før vi kan tage stilling til besparelserne. Vi skal vide, hvad de enkelte besparelser betyder for kvaliteten, for økonomien og for personalet. Derudover er det også vigtigt, at aftalen peger på områder i psykiatrien, der skal styrkes, sagde Karsten Uno Petersen (S).

Gruppeformand for Venstre, Thyge Nielsen, havde gerne set, at alle partier stod bag aftalen, men udtrykte glæde over, at så mange trods alt stemte for.

- Det er væsentligt, at vi giver hinanden håndslag på, at vi er klar til at føre besparelserne i sparekataloget ud i livet, for det er først der, det bliver rigtig svært. Jeg håber, vi kan fortsætte med den gode dialog, vi har haft i processen indtil nu, når vi når dertil, sagde Thyge Nielsen (V). 

Glæde over at parkeringsforhold ved sygehuse er del af aftale

Hos Dansk Folkeparti er de glade for, at regionsrådets politikere tager ansvar ved at være med til at vælge, hvor det gør mindst ondt at spare.

- Hellere være med til at vælge end at gennemføre brede rammebesparelser, der betyder, at vores personale skal løbe hurtigere, og at der bliver større risiko for, at der sker fejl. Og så er vi glade for, at parkeringsforholdene ved regionens sygehuse er kommet med i aftalen. Vi ønsker gratis parkering ved sygehusene, så patienterne ikke risikerer en bøde i vinduesviskeren, hvis deres behandling trækker ud, sagde gruppeformand Thies Mathiesen (DF).

Kassen skal også stemme på sigt

Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Lasse Krull (C) opfordrede til at kigge langt frem og vise rettidig omhu.

- Jeg er glad for, at vi holder fast i strukturen med vores akutsygehuse, specialsygehuset og Ø-sygehuset, og ikke rykker ved det. Så må vi – her snart ti år efter regionsdannelsen – heller benytte lejligheden til at kigge på den resterende del af sygehusstrukturen og overveje, om det kan gøres billigere og mere rationelt. Vi skal vise rettidig omhu og tænke fremad, så kassen også stemmer på sigt. Og så er vi glade for, at både den kollektive trafik, tysk i ungdomsuddannelserne og en whistleblower-ordning i regionen er nævnt i aftalen, sagde Lasse Krull (C).

Stemmer imod budgettet

Enhedslisten stemte som det eneste parti imod budgetaftalen, og gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (Ø) begrundende hvorfor.

- Vi kan ikke være med til at spare igen og igen. Det forringer forholdene for borgerne og for de ansatte. Vi har i årevis skullet effektivisere med to procent, hvilket er et andet ord for at spare. Det kan ikke blive ved. Sidste år præsenterede vi et alternativt budget, men det har ikke været muligt i år – det kan vi simpelthen ikke inden for den økonomiske ramme, vi har. Vi vil dog godt fremhæve et enkelt punkt i aftalen, som vi meget gerne vil have ud, og det er det fælles produktionskøkken, der skal betjene hele regionen, sagde Vibeke Syppli Enrum (Ø).

Både roser og torne

Gruppeformand for Socialistisk Folkeparti, Ida Damborg, fremhævede, at partiet stemmer for budgetaftalen på trods af både ”roser og torne”.

- Det er vigtigt for os, at vi tager os af de svageste. Og det er blandt andet de psykiatriske patienter, som heldigvis er fritaget for en besparelse. Det er SF’s hjertesag. Derudover er vi glade for, at der tages særlige initiativer for at skaffe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne, og at den kollektive trafik også er nævnt i aftalen – det er nogle af roserne. Tornene er dog, at vi skal spare 187 mill. på sundhed. De forhandlinger vil SF gå ind i for at forsøge at sikre beredskab til de borgere, der bor  langt fra de store sygehuse, sagde Ida Damborg (SF).

Der kan spares på administrationen

For Marianne Mørk Mathiesen (I), gruppeformand for Liberal Alliance, var det positive i aftalen, at der kommer besparelser i administrationen.

- Det er min stærkeste overbevisning, at der kan spares i administrationen, både i regionshuset og på sygehusene, uden at det vil gå ud over ét sygt menneske, sagde Marianne Mørk Mathiesen (I).

Der skal prioriteres, når det gælder dyr medicin

Kristian Grønbæk Andersen, gruppeformand for Det radikale Venstre, slog fast, at de stigende medicinpriser er en af de store udfordringer for regionen.

- Det er vigtigt, at vi fremover presser på for, at der skal prioriteres, når det drejer sig om dyr medicin. For der bliver allerede prioriteret i sundhedsvæsnet på andre områder. Og så er vi meget glade for, at omstillinger i psykiatrien er nævnt i budgetaftalen – den retning, mener vi, skal fastholdes fremover, sagde Kristian Grønbæk Andersen 

Fakta

Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2016 på cirka 24,1 milliard kroner. For de penge leverer godt 24.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 millioner syddanskere.

Sparekatalog på 210 millioner kroner inden for sundhedsområdet

Administrationen skal udarbejde et sparekatalog med forslag til besparelser på 210 millioner kroner på det somatiske område. Politikerne har peget på, at besparelserne blandt andet kan findes ved at sammenlægge sygehusafdelinger samt nedlægge sygehusmatrikler og skadeklinikker.

Besparelser på knap 13 millioner i regionshusets administration

De administrative udgifter i regionshuset skal reduceres med 12,9 millioner kroner svarende til 5,1 procent af lønudgifterne på området. Besparelsen skal bidrage til den samlede besparelse på sundhedsområdet.

Omstillinger i psykiatrien

Inden for psykiatrien skal der gøres en ekstra indsats for at reducere anvendelse af tvang med 50 procent i 2018. Det indebærer, at der skal ansættes flere medarbejdere både på de psykiatriske sengeafsnit og i de lokalpsykiatriske centre. Endelig er der prioriteret ekstra midler til styrkelse af det retspsykiatriske område.

Den største del af pengene er fundet, men en mindre del skal findes via besparelser. Politikerne anmoder derfor også administrationen i psykiatrien om et sparekatalog på 25 mio. kr. og lægger op til, at besparelserne kan findes i administrative besparelser, strukturbesparelser og tilpasning af serviceniveau.

Besparelse på 5 millioner på regional udvikling

Der skæres én procent af budgettet til regional udvikling svarende til fem millioner kroner. Kravet om besparelsen kommer fra regeringen og er et resultat af de såkaldte ”omprioriteringsbidrag”.

Link til budgetforlig

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,

Gruppeformand Thyge Nielsen (V), Region Syddanmark,
mobil 20 31 36 24

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S), Region Syddanmark,
mobil 21 63 11 93

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark,
mobil 40 40 77 46

Gruppeformand Lasse Krull (C), Region Syddanmark,
mobil 40 74 45 99

Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (Ø), Region Syddanmark,
mobil 20 46 06 03

Gruppeformand Ida Damborg (SF), Region Syddanmark,
mobil 20 59 89 49

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I), Region Syddanmark,
mobil 28 69 79 00

Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (B), Region Syddanmark,
mobil 20 86 79 60

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V