Skip til primært indhold

Massiv forurening i banegravsdepotet i Grindsted

To tons kviksølv, 25 tons tungmetaller samt insektbekæmpelsesmidler, klorerede opløsningsmidler og medicinske stoffer – i alt 33 tons miljøfremmede stoffer. Det er, hvad der er fundet i de godt 20.000 kubikmeter fyld, der udgør banegravsdepotet i Grindsted, hvor det daværende Grindstedværk i perioden 1934-1962 deponerede affald fra virksomheden.

Det viser en stor miljøteknisk undersøgelse af banegravsdepotet, som Region Syddanmark har gennemført. Undersøgelsen omfatter mere end 200 prøvetagningssteder med analyser af op til 91 forskellige kemiske stoffer.

Undersøgelsen af banegravsdepotet er en del af de omfattende undersøgelser af det daværende Grindstedværks forurening af jord og grundvand i Grindsted by, som Region Syddanmark i de sidste to år har gennemført og som regionens særlige Grindsted-udvalg i dag fik præsenteret en status for.

Den konstaterede mængde og arten af forurening i banegravsdepotet kan både udgøre en risiko for mennesker, hvis der er direkte fysisk kontakt med jorden og ved indånding af dampene fra nogle af de kemiske stoffer, som forurener udeluften over depotet.

Undersøgelserne viser derimod, at der kun sker en meget begrænset udvaskning fra depotet, hvilket dels skyldes sammensætningen af fyldet og at nogle af de forurenende stoffer er blevet udvasket i den årrække, der er gået siden deponeringen skete.

Dette grundvand spredes dog ind under Haveforeningen Heden. Resultaterne er derfor sendt til Billund Kommune, som skal vurdere, om den nye viden giver anledning til at ændre på reglerne omkring havevanding. Forureningen giver ikke anledning til indeklimaproblemer i haveforeningen.

På selve Banegravsdepotet iværksætter regionen enkelte yderligere undersøgelser for at kunne vurdere, hvilke afværgemetoder, der egner sig bedst som langtidssikring. Det kunne fx være at hegne depotet ind eller at plante tornebuske oven på en halv meter ren jord, der bliver pålagt et markeringsnet ovenpå depotet.

Begge metoder forudsætter imidlertid, at forureningen ikke begynder at sprede sig yderligere i et langtidsperspektiv. Disse undersøgelser forventes at blive afsluttet i løbet af foråret, hvor der vil blive truffet beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes afværge og i givet fald hvilken metode.

Sideløbende med undersøgelser af Banegravsdepotet har regionen fortsat undersøgelserne af, hvorvidt det forurenede grundvand, som spredes fra fabriksgrunden, kan udgøre en risiko for indeklimaet i dele af udsivningsområdet ved åen. Dette arbejde forventes ligeledes afsluttet i løbet af foråret.

Fakta

  • Daniscos fabriksanlæg har eksisteret siden 1914. Produktion af medicinalvarer og hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien begyndte i 1924.
  • Undersøgelser af forureningen fra fabriksanlægget startede i 1970’erne.
  • Region Syddanmark har siden 2007 udarbejdet en geologisk model, en grundvandsmodel, en dyb boring med pumpeforsøg, en redegørelse over de anvendte kemikalier og deres potentielle trusler over for miljøet, kortlagt områderne ved afløbsgrøften på vidensniveau 2 samt undersøgt forureningsniveauet på banegravsdepotet. I øjeblikket undersøges desuden risiko for afdampning til indeklimaet fra den grundvandsbårne forurening og der laves en vurdering af forureningspåvirkningen af Grindsted Å.
APPFWU02V